Μορφή αναζήτησης

2 Thessalonians 1:1

1Nayinda nurru. Ngayu Paul, baki Silas, baki Timothy, nurru yarrijbangkanayinda jangkurr najana narringi. Nurru yarrijbangka nayinda jangkurr najananarringi christianmukuyngka, jalili narri jungku nananyina yajina, niji Thessalonica. Narri jandanyimuku nangangi Kudkanyi, ngambalanginkanyi Buwakaya Kingkarri. Baki ngambalangi mambuka Jesus Christ, nyulu bababanyambanarrinya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index