Μορφή αναζήτησης

2 Thessalonians 2:8-12

8-12Baki nanamanji barri janangka minimba yalundurri nanda ngirrawarr Kudkanyi. Janangka minimba yalundurri nanamanji barri. Baki janyulu yabimba nanda ngirrawarr ngiruka barri Satanwanyi. Janyulu yabimba ngiruka, nyulu yabimbikanyi ngiruka yaji. Baki janyulu yabimba kaja ngiruka yaji nanangini ngirrawarranyi. Janyulu jujamba yalunya marda. Janyulu yanyba jujambawarr jangkurr yalungi. Janyulu yanyba jujambawarr jangkurr yalungi balkimukuyngka, nanamukuyngka jalija yalu baku barri jungku kurdan yurrngumba barri. Janyulu yanyba jujambawarr jangkurr yalungi, baki jayalu kuyu nanda jangkurr. Janyulu yabimba yalunya kuyunkanyi nanda jujambawarr jangkurr Godwanyi. Janyulu yabimba yalunya kuyunkanyi nanda jujambawarr jangkurr, mikungangi yalimi kuyu nanda duja jangkurr nangangi Kudkanyi. Janyulu yabimba yalunya kuyunkanyi nanda jangkurr, baki jayalu kuyu nanda jujambawarr jangkurr. Baki bukambiju jala yalu miku kuyu nanda duja jangkurr nangangi Kudkanyi, jayalu mirnarrijba muwa. Jayalu mirnarrijba muwa jala yalu yabimba balki yaji yalungi. Yurrngumba barri jayalu mirnarrijba muwa nanankanyi balkinyi yajinyi jala yalu yabimba. Baki nanankardi barri janyulu daba yalunya Godwanyi. Janyulu daba yalunya, baki jayalu jungku kurdan yurrngumba barri. Ngala jaliyanyi yalu kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi, baki nyuliyanyi marrimba yalunya mardarda Godwanyi, baki miku yaliyi jungku kurdan yurrngumba nanaba Hellnyina. Ngala miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr. Yali kuyu nanda jangkurr nangangi ngirrawarrayngka. Ngala jalija nyulu wijba Jesus Christ, baki janyulu daba nanda balki ngirrawarr Kudkanyi. Janyulu daba wakara barri nanda ngirrawarr. Janyulu kurdanba nanda ngirrawarr, nyulu jungunkanyi kurdan yurrngumba barri. Barriwa.

13Narri, bababanyamba ngambalaka. Nurru mirnarrijbangka muwa narringi. Yurrngumba nurru mirnarrijbangka muwa narringi. Baki nurru wajbangka Kud nurrunginkanyi kunybanyi jangkurranyi, marukangkangangi muwa God narringi. Yarrijbayi narrinya nanganginmuku jandanyimuku Godwanyi. Wabula barri kamambarra jali yabimba bukamba yaji Godwanyi, baki mankumanku nangki Kud narringi. Mankumanku nangki God narringi, janyulu yarrijba narrinya nanganginmuku jandanyimuku, janyulu marrimba narrinya mardarda. Baki nanangini Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, janyulu yabimba narrinya barrinani kudukudu. Janyulu yabimba narrinya barrinani kudukudu nangangi Kudkanyi. Janyulu yabimba narrinya jungunkanyi mili ngiruka durriykanyi nangangi jangkurr, kuyungangi narri nanda duja jangkurr nangangi Kudkanyi. Nani barri mankumanku nangki Kud, janyulu yarrijba narrinya barri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index