Μορφή αναζήτησης

2 Timothy 3:2

2Nanamanji barri nanamuku miku jayalu maruka muwa nangangi Kudkanyi, baki miku jayalu maruka muwa yalungi yingkamukuyngka. Ngala jayalu kuliwijba yajinyi marda dungalanyi. Jayalungka barrarrakijba. Jayalungka yarrijba walkurramuku mambukamuku yingkamukuyngka. Jayalu jilajba ngirrwanki yingkamukuyngka kudanyu barri. Jayalu yurlwa yalunginkanyi nijanganjiyngkanyi marda ngardanganjanyi. Miku yaliyi nulijba jingkiykanyi Kud. Miku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index