Μορφή αναζήτησης

Acts 11

1Nanamukunyi jali jungku Jirusalim, manku yali yaji. Manku yali nanda jangkurr, nanamukunyi kandimukunyi Jisuskanyi, marda nanamukunyi jali manjijba Jisuswanyi, manku yali yaji. Manku yali yingkamukuyngka langku, jali kuyu nanda jangkurr Kudkanyi. Kurniliyuswanyi marda kudiyawanyi ngurranyiwanyi, kuyu yali jangkurr Kudkanyi. 2Baki wijbayi Bida kula Jirusalimyurri. Mankumanku yalungki, kudiya Jumuku jali jungku nanaba, mankumanku yalungki, “Jaliyi yalu kuyu jangkurr Kudkanyi ngurranyiwanyi, baki marda nurrimi yalunya kaburrmba. Marda yalunyimi kaburrmba.” Kijiwijba yali Bidanyi, nanamuku jali mankumanku yalungki nani. 3Yanyba yali Bidanyi, “Ngankijba ninji barrawuna ngurrayngkanyi. Nanda balkina yuwana. Jarrba ninji mama yalundu ngurranyina. Jungku ninji balkina yuwana.” Nani yali kijiwijba Bidanyi. 4Baki nyuli karu yalunya bukamba yaji Bidawanyi. Nayi nyuli yanyba, 5“Jungku ngayi barrawuna bayungu Juba. Ngala ngayi yanyba mududu Kudkanyi, buwarrajimba ngayi yaji, ngala ngayi yamininyi jungku. Najba ngayi walkurra yaji barrinani blanki. Karralayi kingkarrinya nanda blanki. Kijijbayi nanda blanki yingkawanyi kurulyudinyi. Karralayi blanki wayka, baki kurrkunbayi bundu ngakindu. 6Ningkijba ngayi kudanyu nanda yaji kalawunyi blankina. Najba ngayi barnyi junu. Najba ngayi julaki, marda miya, marda wardaba, marda yingkamuku. 7Baki manku ngayi jangkurr. Nayi nanda jangkurr, ‘Bida, walajbakiyi. Kurdanbakiyi barnyi, baki wardambakiyi nganyingka.’ Nani ngayi manku jangkurr, ngala ngayi buwarrajimba yaji. 8Ngala jananganja ngayi, ‘Miku mambuka. Miku ngayiyi jarrba nanda barnyi, yuwangangi. Jaliyi ngayu jarrba nanda barnyi, baki janga jungku balkina yuwana Kudkanyi. Yanybaka nanda yuwa, miku nurrimi jarrba nanda barnyi, nurru Jumukunyi.’ 9Mili ngayi manku jangkurr kingkarrinya. Nayi nanda jangkurr, ‘Mikuyaji balkinyi jarrkanyi, jali yanyba Kud nanda kunyba jarrkanyi.’ 10Kujarrakana baki barndaykana manku ngayi nanda jangkurr. Baki kamu kirrijbayi kingkarri lalijina nanda blanki. 11Nanamanji barri, wanbiya yali nananyina barrawuna, jali ngayu jungku. Wanbiya yali, kujarra yingamali nganinyi jali badajba yali langina Sisariyananyi. 12Karu nyuli ngana jilaji langki yalundu Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Miku ngayiyi yurlwa, ngala ngayi jila dulu yalundu. Jilajba ngayi, marda nanginmuku kandimuku, kujarra baki kujarra baki kujarra, yali jila ngakindu. Wanbiya nurri. Ngankijba nurri barrawuna Kurniliyuskanyi. 13Karuyi nurrunya Yanjilkanyi Kurniliyuswanyi. Karrinjayi nanda Yanjil nangandu barrawuna, baki yanybayi Yanjil nangangi Kurniliyuskanyi, ‘Manjijbakiyi kudiya kula Jubayurri, wudumbiji nganinyi, nangangi niji Bida. 14Yanyba janyulu jangkurr nganyi. Jala ninji kuyu nanda jangkurr, baki marrimba janinya mardarda Kudwanyi. Marrimba janarrinya mardarda, nganyi maninganja, marda nganyi jandanyi, marda bukambiju jala jungku nganyindu barrawuna.’ Nani yanybayi Yanjil nangangi Kurniliyuskanyi. 15Jali ngayu yanyba yalungi, karrala nyuli wayka yalundu Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Karrala nyuli yalundu, barrinani waluwa nyuli karrala nurrundu. 16Baki mankuwa ngayi nanda jangkurr, jali yanybayi mambuka Jisus ngambalangi. Nayi nyuli yanyba, ‘Yawumba nyuli narrinya wabudana Junwanyi, ngala yawumba janyulu nangangi Kunyba Ngarndu narrindu Kudwanyi.’ 17Jingkijba ngayi Kud, nyuli wajba nanamuku ngurranyimuku Kunybanyi Ngarndunyi, barrinani nyuli wajba nurrunya, jali nurru kuyu nangangi jangkurr mambukanyi Jisuskanyi Krayiskanyi. Nani Kunybanyi Ngarndunyi nyuli wajba nanamuku ngurranyimuku. Waluwa nyuli yarrijba ngambala nanganginkanyi kandimukuyngka Kudwanyi. Nanijba nyulu yarrijba yalunya ngurranyimuku nanganginkanyi kandimukuyngka. Bukamba ngambala kandimuku Jisuskanyi.” Barriwa.

18Jali yalu manku nanda jangkurr Bidanyi, jungku yali karda. Miku yali mili kijiwijba Bidanyi. Ngala yali yanyba kunyba jangkurr Kudkanyi, nanankanyi jali nyulu yabimba Kudwanyi. Mili yali yanyba nayi jangkurr, “Yanyba nyuli Kud, yuku yalu ngurranyimuku marda, jalija yalu ngindu yalunginkanyi balkinyi yajinyi, baki jayalu jungku wanka yurrngumba.” Barriwa.

Nayinda Jangkurr Nanamukuyngka Jalili Yalu Jungku Yajina Niji Yandiyuk.

19Bayngkani jali nangka janyba Sdibin, jarrbalijba yali, nanamuku kandimuku Jisuskanyi. Yingkamukunyi yali yabimba kiji yalungi. Yaliyanyi wudumba kandimuku Jisuskanyi. Yaliyanyi yarrijba nanamuku brisinyina, kurdanba yiningki jayalunya. Nanankardi barri jarrbalijba yali kandimuku Jisuskanyi. Kudiya yali jilajba burrandi langki Bunijiyayurri, kudiya yali jila juju langkimirra Yandiyukyurri. Kudiya yali kangandijba bayungu kanjana waliyangurri Sayibrisyurri. Karu yalunjali kunybanyi jangkurranyi Jisuskanyi, yingkana yajina baki yingkana yajina. Ngala karu yalunjali ngawamba yalungi mungkijimuku Jumuku. Miku yaliya karu ngurranyimuku. 20Ngala yingkamuku yali jilajba langki juju Yandiyukyurri. Kudiya yalungi yaji Sayisbris, marda kudiya yalungi yaji Sayirin, jilajba yali langki juju Yandiyukyurri marda. Yali karu Jumuku, marda ngurranyimuku yali karu kunybanyi jangkurranyi mambukanyi Jisuskanyi. 21Yabimba nyuli yalunya ngiruka yanybikanyi Jisuswanyi. Baki kudukudu jali manku nanda jangkurr, yali kuyu jangkurr Jisuskanyi, baki maruka yali muwa nangangi Jisuskanyi. Kuyu yali kudukudumukunyi nanda jangkurr, nanamukunyi jali jungku Yandiyuk. Barriwa.

22Manku yali jangkurr, nanamukunyi jali yalu yuwaji jungku kularra Jirusalim. Manku yali jangkurr kajanyi, jali yalu kuyu jangkurr Jisuskanyi langku Yandiyuk. Baki yali jali jungku Jirusalim, manjijba yali nanda Barnabas langkurriji Yandiyukyurri. 23Jilajba nyuli langki Yandiyukyurri. Jali wanbiya Barnabas, najba nyuli bukamba yaji jali nyulu yabimba yalungi Kudwanyi. Mirnarrijba nyuli muwa yalungi. Karu nyuli yalunya kudanyu, marda yalimi maruka muwa Jisuskanyi yurrngumba, marda yalimi jungku ngiruka Jisuskanyi, marda yalimi ngayangayijba Jisuskanyi. Nani nyuli milidimba yalunya Barnabaswanyi. 24Nanda nganinyi Barnabas, kunyba nyuli. Nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi jungkuyi nangandu. Yabimba nyuli Barnabas ngiruka kudanyu Ngarnduwanyi, milidimbikanyi nyulu yingkamuku. Jabarri nanamuku kudukudu, kuyu yali jangkurr Jisuskanyi.

25Baki jilajbayi Barnabas bayungu Darsusyurri. Jala nyuli wanbiya, kujba nyuli Sulkanyi. 26Wakaramba nyuli Sul, baki wijba buli malumba karri Yandiyukyurri. Yingkanyi kindilkurriyngkanyi jungku buli nanaba yurrngumba. Milidimba buli yalunya jurjina. Milidimba buli yalunya kudukudumuku. Nanamanji ngala buli jungku Yandiyuk, nanamanji yingkamukunyi karu yalunjali Krisjin. Jalannga karu yalunjali Krisjin, nanamuku jali yalu maruka muwa Jisuskanyi, jali yalu jungku nanaba Yandiyuk. Nijarrijba yalunjali ‘Krisjin’.

27Nanamanji barri yali kannga Jirusalimnanyi, kudiya yali jali yanyba jangkurr Kudkanyi. Jilajba yali langki juju Yandiyukyurri, baki wanbiya yali. 28Yingamali nganinyi jali yanyba jangkurr Kudkanyi, nangangi niji Yakabus. Karrinja nyuli waluwa yalundu Krisjinmukunyina. Yanyba nyuli jangkurr. Karu nyuli nanda Yakabus jangkurranyi yanybikanyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Nayi yanybayi Yakabus, “Winyurru janyulu dukujba yaji kudanyu. Mikuwali yirrba janja. Dukujba janyulu yaji yurrngumba. Baki mikuyaji mamanyi jardijbawali.” Nani yanybayi Yakabus. Duja nanda jangkurr nangangi. Badajbayi nanda yaji dukun, jali Kludiyus nyuli walkurra mambuka Kubaminkanyi Rumankanyi. 29Yanyba yalungki nanamuku kandimuku. Yanyba yalungki nanankanyi jangkurranyi Yababuskanyi jalija nyulu duku yaji. Baki yali yanyba, jayalu manjijba dungala yalungi nanamukuyngka kandimukuyngka jali jungku kularra Judiya. Jayalu manjijba dungala yalundurri. 30Baki yabimba yali nanda yaji. Wawajba yali dungalanyi. Dalburrijba yali dungala. Manjijba yali nanda dungala malbumalbuyurri jurjkanyi nanaba kularra Jirusalim. Buli kuyu nanda dungala, Sulwanyi marda Barnabaswanyi. Kuyu buli dungala jali bula jilajba kula Jirusalimyurri. Barriwa.

Kurdanba Nyuli Jayims, Walkurrawanyi Mambukawanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index