Μορφή αναζήτησης

Acts 18

1Jilijba buli badajba langina, Silas baki Dimudi. Baki barlbayi Bul Yadinanyi. Jilajba nyuli bayungu yingkayurri barrawuyabarrawuyarri, niji Kurin. 2Wabula barri, waluwa badajbayi Bul Kurinyurri, wanbiya buli nanaba, maykarra buli Juwuya. Nanda nawinganja, nangangi niji Yakila, nangangi ngardanganja birnandaba nangki nangangi karrurri yaji, niji Bundus. Nangangi maninganja, niji Brisila. Wabula jungku bulili nanaba bayangarri yajina niji Rum, nananyina walkurranyina yajina niji Yidali. Nanda walkurra mambuka nanankanyi yajinyi Yidalinyi, nangangi niji Kladiyus. Jirrinyba nyuli Jumuku, jayalu barlba nanamunanyi yajinanyi Rumnanyi. Jirrinyba nyuli nanamuku Jumuku bukambiju, jayalu barlba Rumnanyi. Baki nanankujarra maykarra, buli barlba karri Rumnanyi. Wanbiya buli Kurin, waluwa nyuli wanbiya Bul nanaba. Jilajba nyuli yidambiji bulanya maykarra, jala nyuli wanbiya nananyina yajina Kurin. 3Ngarrkadaba bulili kanbiji, bakili buli yabimba wardara makanyi. Nani buli waki. Jungkuyi Bul nanaba barndana bulanbu. Marda nyulili ngarrkadaba yaji bulanbu. Malumba yalili waki. 4Milidimba nyuli yalunya jurjina yurrngumba yingkana Sadidi, baki yingkana Sadidi, baki yingkana Sadidi. Milidimba nyuli yalunya, Jumuku marda Krikmuku. Nyuli nulijba yalungi, kuyunkanyi nangangi jangkurr Jisuskanyi.

5Baku kandiwuya Bulkanyi, Silas marda Dimudi, wanbiya buli langina Masiduniyananyi. Wanbiya buli nanaba Kurin, baki Bul, miku nyuliya waki mili. Nyulili milidimba yalunya yurrngumba. Karu nyulili yalunya, Jumuku Jisuskanyi, nanda Jisus, nyuli Krayis. 6Ngala yali yurlwa nanankanyi jangkurranyi. Miku yaliya kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi. Nanamuku Jumuku yanyba yali balki jangkurr Bulkanyi. Baki nyuli dadarraba nangangi jumbala manjiykanyi jundurr Bulwanyi. Nani nyuli dadarraba nangangi jumbala jali yalu yurlwa jangkurr Kudkanyi. Yanyba nyuli yalungi Jumukuyngka, “Barriwa barri. Yanyba janyulu Kud narringi, narringka janybikanyi. Janyba janarringka, mikungangi janarri kuyu nangangi jangkurr. Yabimba ngayu nangangi yaji. Waki ngayu Kudkanyi. Karu ngayi narrinya nanganginkanyi jangkurranyi. Jalija ngaka janyba, baki mili jangana wankamba Kudwanyi. Ngala jalija narringka janyba, miku janarri wankijba mili nanganbu Kudnyina, mikungangi janarri kuyu nangangi jangkurr. Barriwa jangayu, milidimba jangayu yalunya ngurranyimuku yurrngumba barri.” 7Baki yingijba nyuli nanganginmuku mungkijimuku. Yingijbayi yalunya Jumuku Bulwanyi. Barlba nyuli, baki jungku nyuli ngurranyina barndana, nangangi niji Dijus Jusdus. Maruka nyuli muwa Kudkanyi marda, ngurranyi. Nangangi barnda bundu wilina jurjina Jukanyi. 8Manku nyuli nanda jangkurr Jisuskanyi nanangini mambukawanyi jurjkanyi, jali nyulu milidimba yalunya Bulwanyi. Kuyu nyuli nanda jangkurr mambukawanyi, niji nangangi Krisbus. Kuyu yali nanda jangkurr, nyulu, marda nanganginyi maninganjawanyi, marda nanganginmukunyi jandanyiwanyi. Jabarri yingkamukunyi, yali kuyu nanda jangkurr jali yalu manku, baki yalunjali ngurrunba.

9Mungana barri nyuli buwarrajimba yaji Bulwanyi. Buwarrajimba nyuli yaji Jisuskanyi, nyulu yanybikurri nangangi Bulkanyi. Yanybayi Jisus nangangi, “Mikujiyi marrala. Milidimba janinji yalunya yurrngumba. Mikujiyi karda jungku. Yanybakiyi ninji milidimbikanyi yalunya. 10Jungku ngayu nganyindu. Miku jayalu linjumba ninya, kuyungangi yalu ngaki jangkurr kudukuduwanyi, jala jungku nanginyina barrawuyabarrawuyana. Yalu barrinani ngaki kanyiyamuku marda.” Nani yanybayi Jisus nangangi Bulkanyi, jali nyulu buwarrajimba yaji. 11Baki mili nyuli jungku nanaba Kurin yingamalinyina kindilkurrinyina baki mili burrandibijina. Milidimba nyulili yalunya yurrngumba nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi.

12Nanda walkurra mambuka Rumkanyi, nangangi niji Kladiyus, jungku nyuli Rum. Nyuli yarrijba yingka mambuka kubaminkanyi. Yarrijba nyuli mambuka nanankanyi yingkanyi walkurrayngka yajinyi Kriskanyi. Nanda mambuka Kriskanyi, nangangi niji Kaliyu. Nanamanji, jali Kaliyu nyulu mambuka Kriskanyi, nanamukunyi Jumukunyi nanaba Kurin, yabimba yali walkurra kiji nangangi Bulkanyi. Malumba yali jila Jumuku. Wudumba yali Bul, baki kuyu yali Bul kurdusyurri. 13Kuyu yali Bul mambukarri Kaliyuyurri kurdusnyina. Karu yali nanda mambuka Bulkanyi. Yanyba yali, “Milidimbaka yalunya Bulwanyi, marda yalimi maruka muwa Kudkanyi, ngala miku nyulimi yanyba nanamannga jangkurranyi Musiskanyi marukanki muwa Kudkanyi. Yinini jangkurr nyulu yanyba. Milidimba nyulu yalunya yinini yuwana marukanki muwa Kudkanyi. Jala nyulu yanyba nani, baki jungku nyulu balkina yuwana Rumankanyi.” Nani yali yabimba kiji nangangi Bulkanyi. 14-15Yuku nyuliyanyi jananganja mambuka Bulwanyi, ngala nanda mambuka Kaliyu, yanyba nyuli yalungi Jumukuyngka. Nayi nyuli yanyba, “Miku jangayu manku nanda jangkurr narringinkanyi yuwanyi Jukanyi. Miku jangayu manku jangkurr yuwanyi Musiskanyi, baki yingkanyi yuwanyi Jukanyi. Miku barri. Jalimi nyulu maninjakujba yaji, jalimi nyulu kurdanba yingka, baki jangayu yabimba yaji nangangi. Jalimi nyulu yabimba yaji barrinani nanda, jalimi nyulu jungku balkina yuwana Rumankanyi, baki jangayu manku narringi jangkurr. Ngala narri yanyba bayakardanyi jangkurranyi, marda narringinkanyi yuwanyi Jukanyi. Nanda narringi nanda yaji, Jukanyi. Miku nanda walkurra jangkurr nurrungi Rumankanyi. Miku jangayu yanyba nanginkanyi nganiyngkanyi Bulkanyi. Marda narringkimi yanyba nangangi.” 16Baki nyuli karu yilarrmuku, jakajba yalunya Jumuku kurdusnanyi. Jakajba yali danbiyurri nanamuku Jumuku jali yabimba kiji Bulkanyi. 17Jali yalu danbina kurdusnyina, baki wudumba yali nganinyi, niji Susdanis. Nanda Susdanis, nyuli mambuka jurjkanyi. Wudumba yali, baki daba yali. Daba yali mambuka jurjkanyi danbina kurdusnyina. Ngala nanda kubamin mambuka jakajba jali yalunya, manku nyuli yalunya daykurri nganinyi danbina. Jingkijba nyuli, yali daba nanda mambuka jurjkanyi nanamukunyi Jumukunyi. Jingkijba nyuli, ngala muningka nyuli jungku kalawunyi. Miku nyuliya kurrkunba yalunya. Barriwa.

Wijba Yali Karrurriji

18Baki mili jungkuyi Bul nanaba Kurin yalunbu krisjinmukunyina. Jungku nyuli mardunguji, baki mili barlba nyuli wiji juju karri Siriyayurri. Barlba nyuli, baki waluku nyuli wanbiya bijal karru barrawuyabarrawuyana, niji Kinjiya. Ngala nyuli jungku nanaba, yanyba nyuli Kudkanyi ngiruka, miku yangkalambikanyi nanda jangkurr. Karu nyuli Kud, janyulu waki kudanyu Kudkanyi, marda maruka janyulu muwa Kudkanyi mili. Baki nyuli karlba nangangi nyungka bukamba. Nanamuku Jumuku, jalili yalu yanyba ngiruka Kudkanyi, miku yangkalambikanyi, yalili karlba yalungi nyungka bukamba, jalili yalu yanyba Kudkanyi nani. Baki miku yalili mili karlba nyungka, jardijbaja barri yuku. Barriwa. Baki nyuli birlbidamba karri kanjana wayayudi. Marda nanda maykarra Yakila baki Brisila, buli birlbidamba karri nanganbu. 19-21Wanbiya yali barrawuyabarrawuyana, niji Yibisus. Baki jilajbayi Bul jurjyurri. Milidimba nyuli Jumuku. Jakakajba nyuli yalunya Jisuskanyi. Ngajaka yali Bul, nyulu jungunki nanaba yalunbu yurrngumba, ngala miku nyuliya jungku yalunbu yurrngumba. Karu nyuli yalunya, “Miku jangayu jungku nayiba. Miku. Barlba jangayu. Ngala jaliyi nyulu nulijba ngaki wiykanyi Kud, baki jangayu wijba narrindurri.” Baki barlba nyuli karri. Birlbidamba nyuli juju karri kanjana wayana. Ngala wambu nanda maykarra, Yakila marda Brisila. Wambu buli jungku nanaba Yibisus.

22Birlbidambayi Bul juju karri wayana. Baki nyuli wanbiya nananyina yajina niji Sisariya. Mili nyuli jilajba kula Jirusalimyurri. Yanyba nyuli yalungi nanaba krisjinmukuyngka, baki nyuli mili barlba langki Yandiyukyurri, nananyina walkurranyina yajina Siriya. 23Mardunguji nyuli jungku nanaba Yandiyuk, baki mili nyuli barlba. Birlbidamba nyuli nanankujarranyina yajina, Kalajiya marda Brijiya. Milidimba nyuli krisjinmuku nananyina kajana yajina. Milidimba nyuli yalunya yabimbiji yalunya ngiruka Jisuskanyi. Barriwa.

Yingka, Niji Yabulus, Milidimba Nyuli Yalunya

24Wanbiyayi nganinyi Yibisus, nangangi niji Yabulus. Jali nyulu juka, jungku nyulili kularra Yalisandiya. Nyuli milidimbawarr jangkurranyi Kudkanyi, bakili nyulu milidimba kunyba. Nyuli jingkijbawarr najanyi Kudkanyi. 25Milidimba yali nanda Yabulus Kudkanyi marda Jisuskanyi. Jingkijba nyuli Jisuskanyi, marda jingkijba nyuli nanda Jun, jalili ngurrunba yalunya. Ngala miku nyuliyanyi jingkijba, jalili yalu ngurrunba yalunya, kuyungangi yali nanda jangkurr Jisuskanyi. Miku nyuliya jingkijba ngurrunbikanyi yalunya Jisuskanyi. Ngawamba nyuli jingkijba Junkanyi, jali nyulu ngurrunba yalunya. Jali yalu ngindu, ngurrunba nyulili yalunya, jungkungangi yali balkina yuwana Kudkanyi. 26Wanbiyayi Yabulus nanaba Yibisus, baki nyuli yanyba ngiruka jurjina. Milidimba nyuli yalunya Jisuskanyi, ngala miku nyuliya jingkijba yaji bukamba Jisuskanyi. Nanankujarra maykarra, Yakila marda Brisila, buli jungku nanaba jurjina marda. Manku buli nanda jangkurr, yanyba jali Yabulus. Baki buli kuyu Yabulus bulanginkurri barndarri. Baki buli karu Yabulus bukambijuyngka yajinyi, jali miku nyulu jingkijba Jisuskanyi. 27Baku barri yanybayi Yabulus, janyulu barlba bayungu nanankurri yajiyurri Krisyurri. Yingkamukunyi krisjinmukunyi, yali manku nangangi jangkurr jilaykanyi Krisyurri, baki yali yarrijba jangkurr najana. Manjijba yali nanda naja bayungu nanganbu. Manjijba yali nanda naja krisjinmukuyngkurri nanaba Kris. Nanamukunyi jangkurrwanyi najana, karu yali krisjinmuku lalanbiji Yabulus, jalija nyulu wanbiya. Baku barlbayi Yabulus bayungu najayudi. Wanbiya nyuli Kris, baki nyulili milidimba yalunya jurjina. Yabimba nyuli yalunya ngiruka Kudkanyi, jala nyuli yanyba yalungi. Minimbayi yalunya Kudwanyi, nyulu maruka muwa yalungi, baki kuyu yali nangangi jangkurr. 28Milidimba nyulili yalunya kunybanyi jangkurranyi. Ngala jakakajba yali Yabulus kudiyamukunyi Jumukunyi jurjina, ngala yanyba nyuli ngiruka jangkurr yalungi. Baki miku yaliya jananganja nanda Yabulus. Minimba nyulili yalunya nanginkanyi jangkurranyi najana Kudkanyi, “Nanda Jisus, nyuli Krayis, jali yanyba jangkurr najana Kudkanyi nangangi.” Nani nyuli milidimba yalunya Yabuluswanyi. Baki miku jakakajba mili nangangi.

Jungkuyi Bul Yibisus

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index