Μορφή αναζήτησης

Acts 2:25

25Yarrijbayi jangkurr najana yingkawanyi wankalawanyi, niji nangangi Dayibid. Yarrijba nyuli najana Kudkanyi, ‘Najba niyanya, ngaki mambuka ngakindu. Jungku nungkala malumba. Miku jangana yalu julwamba, jungkungangi nungkala malumba. Miku ngayiyi marrala.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index