Μορφή αναζήτησης

Acts 26:14

14Yirrba nurri jambarri, baki manku ngayi jangkurr kingkarrinya yanybikurri. Yanybayi jangkurr Ju yanyi, ‘Sul, Sul. Wanyingkanyi ninji ngarrangarra muwa ngaki. Wanyi wirangu ninji kurdanba ngaki kandimuku. Wanyingkanyi ninji yabimba walkurra kiji ngaki. Wanyingkanyi. Linjumba nganyingka. Jala burrkanijba dungala ladaladawanyi yarramawanyi, baki linjumba nangka nanda yarrama nukami. Nani, nganyingka linjumba, jala ninji yabimba kiji ngaki. Yabimba nganyingka kiji marda.’ Nani yanybayi nanda jangkurr kingkarrinya.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index