Μορφή αναζήτησης

Acts 4

1Nani buli yanyba, Bida marda Jun. Ngala yuwaji buli yanyba yalungi walkurrana jurjina, baki wanbiyayi yingkamuku. Wanbiyayi mambukamuku nanankanyi jurjkanyi, baki mambukamuku yilarranyi, baki nanamuku Sajusi wanbiya yali marda. Nanamuku Sajusi yalili yanyba, mikuwali yali wankijba mili baku, jalija yalungka janyba. Nani yalili yanyba. Wanbiya yali, ngala yuwaji buli milidimba yaji. 2Yurlwa yali nanamuku mambukamuku. Ngarrangarra yali muwa bulangi, Bidanyi marda Junkanyi, milidimbangangi buli nanamuku walkurranyina jurjina. Milidimbangangi buli yalunya. Yanyba buli nayinda jangkurr, “Janyba nangki Jisus, baki wankambayi mili nanda Jisus Kudwanyi. Nani wankambaja yingkamuku Kudwanyi. Janyba jayalungka yingkamuku, baki janyulu wankamba yalunya mili Kudwanyi.” Nani buli milidimba yalunya, baki mambukamuku nanaba yali ngarrangarra muwa bulangi Bidanyi baki Junkanyi nanankanyi jangkurranyi. 3-4Ngala kajamukunyi, kuyu yali bulangi jangkurr. Manku yali bulanya, baki kuyu yali bulangi jangkurr. Nanamanji kajamuku, yali kuyu jangkurr Jisuskanyi, mijimbangu, 5000 barri. Ngala ngarrangarra yali muwa nanamuku mambukamuku, baki yali wudumba bulanya, marrimba yali. Yarrijba yali Bida baki Jun brisinyina, milidimbangangi buli jangkurr wankiykanyi mili. Jungku buli brisinyina mungana. Barriwa.

5-6Munganawa, mambukamuku jurjkanyi baki nanamuku jalili milidimba yuwa Jukanyi, yali jungku malumba. Jungku yali Jirusalimnyina. Marda jungku yali walkurramuku mambukamuku jurjkanyi. Niji yalungi Yanas, baki Kayabas, baki Jun, baki Yalisanda. Jungku yali nanaba nanamuku walkurramuku mambukamuku jurjkanyi. Yingkamuku nanaba marda. Walkurra muran, jungku yali malumba. 7Manjijba yali yilarr wudumbiji Bida marda Jun brisinanyi. Wanbiya buli baki karrinjayi waluwa muranyina. Ngajaka yali mambukamukunyi, “Yanka nimbali kunymamba nanda nganinyi jali mikuwali jilajba nukamina. Wanyi nimbalangi mambuka jali ngiruka nyulu kunymambikanyi.” Barriwa.

8Nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, nyuli jungku kalawunyi bulandu Bidana baki Junyina. Baki jananganjayi Bidawanyi, “Mambukamuku, mankukiyi ngaki jangkurr. Baki narri malbumalbu marda, mankukiyi. 9Wanyingkanyi narri ngajaka ngalinya yabimbikanyi kunyba yaji nanankanyi nganiyngkanyi. Jungku ngali balki kuna, kunybijbangangi nyuli mankanyi. Narri ngajaka ngalinya, ‘Yanka kunybijbayi nanda nganinyi.’ Ngajaka nganarri, ‘Yanka barri.’ 10Marda narrimi jingkijba, baki bukambiju jali jungku nanginyina yajina Yisrayil. Marda narrimi jingkijba, kunymambayi nganinyi Jisus Krayiswanyi. Nanangini Jisus Krayiswanyi, kunymamba nyuli nanda nganinyi. Nanda Jisus Krayis, nangangi yaji Nasarid, nyulu ngiruka kunymambikanyi. Ngala narri kurdanba Jisus, langandaba narri kurndana. Langandaba narri nanda Jisus, ngala wankambayi Jisus mili Kudwanyi. 11Yarrijba nanangini wankalawanyi jangkurr najana Kudkanyi. Nyuli yarrijba nayinda jangkurr, ‘Ngala nanda kurnda jali yalu janyba, nanda kurnda walkurra. Yingka nyuli nulijba nanankanyi walkurrayngka kurndanyi yundukula.’ Yarrijba nyuli, nanangini wankalawanyi, Jisuskanyi. Nanda kurnda barrinani Jisus. Narri janyba nanda kurnda, narri kurdanbayi nanda Jisus. Nanda kurnda walkurra barrawunyi, nanda Jisus, nyulu walkurramirra mambuka. 12Kudwanyi nyuli karu Jisus, nyulu janybiji balki yaji nganinyinanyi. Ngawamba Jisuswanyi nyuluma janybaja balki yaji. Yuku janybaka balki Jisuswanyi, yuku nyulu marrimba yalunya mardarda, nganinymuku, jibarrimuku, baki jayalu jungku kunyba Kudkanyi. Miku nyuliyanyi karu yingka janybiji balki Kudwanyi. Miku yingka jala nayiba jungku, baki miku yingka jala yingkana yajina. Ngawamba Jisuswanyi, yuku nyulu marrimba yalunya mardarda, nyuluma.” Barriwa.

13Manmala yali nanamuku kajamuku mambukamuku. Manmala yali kudanyu. Bida baki Jun, buli yanyba barrinani mambukawuya. Miku yaliyanyi jingkijba bulanya, mambukamukunyi. Mankumanku yalungki, “Miku bula walkurrawuya nganinyiwuya barrinani ngambala. Miku buli jila skulyurri.” Ngala jingkijba yali bulanya, kandiwuya Jisuskanyi. Jingkijba yali, jungku bulili nangandu Jisusnyina. 14Muningka yali jungku karda mambukamuku. Miku yaliyi yanyba bulangi, jala buli yabimba balki yaji. Muningka yali karda jungku mambukamuku. Nanda nganinyi jali kunybijba, nyuli karrinja bulandu Bidana marda Junyina. Miku yaliyi yanyba balki bulangi. 15Baki karu yali Bida marda Jun mambukamukunyi. Yali karu bulanya barlbiji danbiyurri. Jilajba yali danbiyurri Bida marda Jun, marda nganinyi jali kunybijba. Yukumba yali danbina, ngala yanyba yalungki mambukamuku. 16Ngajaka yalungki, “Wanyimba jangambala bulangi. Jingkijba yali bukambiju jala jungku Jirusalim. Yali jingkijba bulanya, buli kunymamba nanda nganinyi. Miku ngambaliyi yanyba, jujamba buli yaji, jala buli yabimba nanda nganinyi. Barriwa duja. 17Jaliyi miku jabula mili yanyba Jisuskanyi, baki yingkamuku, yiningki miku jayalu manku nanda nganinyi kunybiykanyi. Karu jangambala bulanya, miku jabula mili yanyba Jisuskanyi. Marda miku bulimi karu yingkamuku Jisuskanyi. Baki jayalu mamanumba Jisus bukambijunyi.” Barriwa.

18Baki kayayi yalungi mambukamukunyi. Kayayi yalungi, wiykanyi kalawuyngkurri. Wijba yali, Bida marda Jun, marda nanda nganinyi jali kunybijba. Jirrinyba yali nganinyiwuya mambukawanyi. Jirrinyba yali Bida baki Jun, miku bula mili yanybiji, miku milidimbiji Jisuskanyi mili. Nani yali jirrinyba bulanya. Barriwa. 19Ngala buli jananganja, “Wanyingkanyi jangkurranyi marda ngalimi ngayangayijba, narringi jangkurr kuna, Kudkanyi nangangi jangkurr kuna. Wanyingkanyi jangkurranyi marda ngalimi ngayangayijba. Marda narringkimi waluku mankumanku nanankanyi jangkurranyi jali ngalinya ngajaka ngayangayiykanyi. 20Najba ngali kaja yaji ngiruka jali yabimba Jisuswanyi. Najba ngali nanda jali narri langandaba kurndana. Najba ngali nanda Jisus jali wankamba mili Kudwanyi. Manku ngali nanda Jisus jali nyulu milidimba nurrunya. Miku ngaliyi jungku karda. Jangali karu yingkamuku Jisuskanyi.” Barriwa. 21Ngirrwa yali bulangi mambukamuku. Mili yali jirrinyba bulanya miku karunki yingkamuku Jisuskanyi. Mili yali jirrinyba bulanya kudanyu, baki yali karu bulanya barlkanyi. Yali manjijba bulanya jurjnanyi. Miku yaliyanyi linjumba bulanya, wakingangi buli Kudkanyi. Baki yanybayi bukambiju Kudkanyi, kunymambangangi nyuli nganinyi Kudwanyi. Yanyba yali kunybanyi jangkurranyi Kudkanyi. Mirnarrijba yali muwa nanankanyi nganiyngkanyi. 22Nanda nganinyi jali kunymamba Kudwanyi, bijal malbu, nyuli jungku 40 janjawala.

Ngajaka Yali Kud, Janyulu Yabimbiji Yalunya Ngiruka

23Barlba buli jurjnanyi, baki yinarramba buli wijba yalundurri kandimukuyngkurri. Karu buli yalunya nanankanyi jali jirrinyba bulanya mambukamukunyi. Karuyi yalunya nanankanyi jangkurranyi. 24Jali yalu manku nanda jangkurr yingkamukunyi kandimukunyi, baki yali yanyba mududu Kudkanyi, malumba. Yanyba yali mududu nanginkanyi jangkurranyi, “Ninji walkurra mambuka nurrungi. Yabimba ninji bukamba yaji kunyba. Yabimba ninji jamba, marda laliji, marda kanja. Yabimba ninji nganinymuku baki jibarrimuku, marda mama. Yabimba ninji bukamba yaji. 25-26Wabula juju nganyinyi Kunybawanyi Ngarnduwanyi nyuli karu nanda wankalanyi Dayibid. Karu nyuli Dayibid yarriji nganyi jangkurr. Yarrijba nyuli nayinda jangkurr Dayibidwanyi, ‘Birrirrinja jayalungka yabimbiji kiji ngurranyimuku. Birrirrinja jayalungka yabimbiji walkurra kiji bulangi Kudkanyi baki Krayiskanyi. Wanyingkanyi jayalunya birrirrinja kijinyi. Jayalu jila lukulukunanyi, karrina, bayunguna, langina baki kulani jayalu jila mambukamuku. Malumba jayalu jungku. Birrirrinja jayalungka yabimbiji kiji bulangi Kudkanyi baki Krayiskanyi. Birrirrinja jayalungka ngala wambu barri, mamanumba barri yaji.’ Nani yanybayi wankalanyi.” 27Mili yali yanyba mududu, “Yanyba nyuli duja jangkurr Dayibid. Nanda mambuka Jukanyi, Yirud, marda mambuka kubaminkanyi Bilad, marda Jumuku, marda ngurranyimuku, bukambijunyi yali yabimba kiji nangangi Jisuskanyi. Nanda Jisus wakiwarr nyulu nganyi. Wabula juju ninji yanyba, janinji manjijba nanda Jisus. 28Baki baku barri jila yali malumba baki yali kurdanba Jisus. Langandaba yali Jisus, ngarrkadaba yali. Ngala ninji jingkijba bukamba nanda waluwa. Manjijba ninji nganyi jandanyi, ngala jingkijba ninji, jayalu kurdanba Jisus. 29Mambuka, mankukiyi nurrunya jala nurru yanyba mududu nganyi. Nanamukunyi mambukawanyi, yali jirrinyba bulanya, jirrinyba yali bulanya Bida marda Jun, miku buliyi karu yingkamuku Jisuskanyi. Ngajaka nurru ninya. Ngajaka nurru ninya, janinji yabimbiji nurrunya ngiruka. Janinji yabimba ngiruka, baki janurru mili karu yalunya Jisuskanyi. Jungku nurru malumba, wakinki nganyi. 30Yabimba ninji ngiruka yaji, baki jayalu manmala yingkamuku. Jayalu manmala, jalija yalu najba nganinymuku kunybiykurri, nganyi jandanyingangi. Nyulu ngiruka kunymambikanyi. Nyulu ngiruka kunymambikanyi bukambiju nanamuku jala lunji.” Barriwa. 31Nani barri yali yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Baki kulbayi nanda barrawu jali yalu jungku nanaba. Kulbayi nanda barrawu, yawumbangangi Kudwanyi nangangi Kunyba Ngarndu yalundu mankanyina. Nanamanji barri kulbayi nanda barrawu. Baki nanankardi barri yali yanyba ngiruka jangkurr nangangi Kudkanyi.

Yalungki Wawajba Yajinyi

32Nanamuku kandimuku, mankumanku yalungki nanamannga yajinyi. Miku yingkanyi. Nanamannga yajinyi. Nanamannga yajinyi yalungki mankumanku. Wawajba yalungki yajinyi. Miku yaliya yanyba, ‘Nanda ngaki.’ Miku. Wawajba yalungki yajinyi, barrinani jumbalanyi, marda mamanyi, marda dungalanyi. 33-35Nanamuku manjijba jali Jisuswanyi, yali karu kajamuku Jisuskanyi. Yanyba yali Jisuskanyi janybikanyi nangka, baki wankiykanyi mili. Yanyba yali ngiruka. Yabimbayi Kudwanyi kunyba yaji yalungi, maruka jali muwa nangangi. Kaja mama yalungi, kaja jumbala. Kudiyawanyi nanamukunyi, yali wajba yiningki jambanyi, yiningki barrawunyi. Wudumba yali dungala nanankanyi yajinyi. Jalili yalu wudumba nanda dungala, wajba yalili dungalanyi nanamuku jali manjijba Jisuswanyi. Baki nanamukunyi jali manjijba Jisuswanyi, yalili wajba nganinyi kudiyanyi dungalanyi, jali mikuyaji dungalanyi nangandu. Barriwa. 36Yingka nganinyi nanaba, niji nangangi Jusib, nangangi yaji Sayibris. Wabula juju nanda wankalanyi, niji nangangi Libayi, nyuli barrinani wankalanyi buwakanya nangangi Jusibkanyi. Wabulinyi nyuli nangangi wulukanja. Nanamuku jali manjijba Jisuswanyi, yali nijarrijba nanda Jusib. Yingka niji Barabas. Nanda niji Barabas, Ju yanyi barrinani jangkurr, ‘mirnarrijba jayalu muwa nangangi.’ 37Nanangini Jusibwanyi nyuli wajba yingka nanganginkanyi jambanyi. Wudumba nyuli dungala jambanyi, baki wajbayi dungalanyi nanamuku jali manjijba Jisuswanyi. Barriwa.

Jujijba Buli, Maykarra

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index