Μορφή αναζήτησης

Acts 8

1aNanda nganinyi Sul, jali lalanba danyan, maruka nyuli muwa, jali nyulu najba yalunya kurdanbikurri Sdibin. Marukayi Sul muwa. Mankumanku nangki, yuku kunyba, jali yalu kurdanba Sdibin.

Yabimba Nyuli Kiji Yalungi, Sulwanyi.

1bBaku barri kudanyu yali julanba nanamuku Jisuskanyi. Yabimba yali kiji yalungi jali maruka yali muwa Jisuskanyi. Nanankardi yingijba yali nanda yaji Jirusalim, nanamukunyi jali maruka muwa Jisuskanyi. Jarrbalijba yali bukamba. Barlba yali yingkayurri yajiyurri lukuluku, Judiyayurri marda Samariyayurri. Ngala kudiya yali wambu jungka Jirusalim, nanamuku jali manjijba Jisuswanyi. Yali wambu jungku. Miku yaliya barlba. 2Makaba yali nganinyiyurru mankanyi kudiyawanyi jali maruka Kudkanyi. Yali ngindu muwa nangangi. Ngindu yali kudanyu nangangi nganinyiyurruwa. 3Ngala kujba nyuli Sul nanamukuyngka jali maruka Jisuskanyi. Ngankijba nyuli kalawunyi kajana barrawuna, kujba nyuli yalungi. Wudumba nyuli kajamuku, baki kuyuyi yalunya brisinyurri. Ngarrangarra nyuli muwa yalungi, jala yali maruka muwa Jisuskanyi.

Nanda Bilib Nyuli Milidimba Yalunya Yajina Samariya

4Ngala yalu jali jarrbalijba, jilajba yali lukuluku juju, baki karu yalunjali yingkamuku jangkurranyi Jisus Krayiskanyi. 5Nyuli jilajba Samariyayurri nanda Bilib. Karu nyuli jangkurranyi Jisuskanyi nanaba. 6Kajamukunyi yali manku jangkurr Bilibkanyi, muramukunyi. Manku yali kudanyu nangangi jangkurr. Manku yali, baki najba yali ngiruka yaji jali yabimba Bilibwanyi. 7Jakajba nyuli wuwarr yalunbunanyi mankanyinanyi. Kaja wuwarr nyuli jakajba. Jakajba nyuli wuwarr nganinyinanyi baki jibarrinanyi. Jali yalu walajba mankanyinanyi, baki yali kaya kudanyu wuwarrwanyi. Kunymamba nyuli kudukudu jali miku yaliyanyi jilajba nukamina. Kudukudu jali miku yalungkiya ngirringirrimba mankanyi, kunymamba nyuli yalunya Bilibwanyi. 8Mirnarrijba yali muwa nangangi, yalu jali jungku Samariya, kunymambangangi nyuli kudukudu Bilibwanyi. Mirnarrijba yali muwa, karungangi nyuli yalunya Jisuskanyi marda.

9Yingka nganinyi, jungku nyulili nanaba Samariya. Nangangi niji Sayimin. Yabimba nyuli ngiruka yaji barrinani yabimbayi yarrbirrawanyi. Yanyba nangki, walkurra mambuka nyuli nanda nganinyi Sayimin. 10Bukambiju jalili jungku nanaba, yalili manku yaji kudanyu nangangi Sayiminkanyi. Yanyba yalili, “Nyulu mambuka. Yabimba nyulu ngiruka yaji. Yabimbayi nanda mambuka ngiruka Kudwanyi. Nyulu Kudkanyi.” Nani yanyba yalili bukambiju. 11Yali manmala kudanyu jalili yabimba nyulu yaji ngiruka. Manku yalili kudanyu nanganginkanyi jangkurranyi. Yabimba nyulili ngiruka yaji juju, waluwa wanbiya nyuli Bilib nanaba. 12Jali yalu manku nangangi jangkurr Bilibkanyi, baki yali kuyu nangangi jangkurr Jisuskanyi, marda nangangi jangkurr Kudkanyi, nyulu lalanba yalunya bukambiju Kudwanyi. Kuyu yali jangkurr Bilibkanyi, Jisuskanyi marda Kudkanyi. Kuyu yali jangkurr baki nyuli ngurrunba yalunya, babdayis yalunya Bilibwanyi. 13Nanda Sayimin, nyuli kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi marda. Ngurrunbayi nanda Sayimin Bilibwanyi. Baku barri, jilajba nyuli nangandu Bilibnyina yurrngumba. Najba nyuli Bilib yabimbikurri kaja ngiruka yaji, baki manmalayi.

Jilajba Buli Samariyayurri Bida Baki Jun

14Nanamuku jali manjijba Jisuswanyi, jali wambu yalu jungku kularra Jirusalim, manku yali jangkurr langina. Manku yali Bilibkanyi Samariya, baki manku yali nanamukuyngka jali kuyu jangkurr Kudkanyi. Baki yali manjijba Bida baki Jun langki Samariyayurri. Manjijbayi bulanya milidimbiji nanamuku. 15Jali bula wanbiya langku Samariya, yanyba buli mududu Kudkanyi. Yanyba buli mududu. Ngajaka buli Kud waji nanamuku jali ngurrunba Bilibwanyi, ngajaka buli Kud waji yalunya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi. 16Ngajaka buli Kud waji Kunybanyi Ngarndunyi. Jilijbawa yaji. Mikuyaji Ngarndunyi Kudkanyi yalundu. Ngurrunba nyuli yalunya, durrijba jali jangkurr Jisuskanyi. Ngurrunbayi yalunya Bilibwanyi, ngala jilijba nyulu ngankijba yalundu mankanyina Kunyba Ngarndu Kudkanyi. 17Yarrijba bulangki marni yalundu kulajina, ngala buli yanyba mududu. Baki ngankijbayi yalundu mankanyina Kunyba Ngarndu Kudkanyi.

18Nanda Sayimin, jali jila Bilibnyina yurrngumba, najba nyuli bulanya. Najba nyuli bulanya yarriykurri bulangki marni yalundu kulajina. Jingkijba nyuli, ngankijbayi yalundu Kunyba Ngarndu Kudkanyi, jali bulangki yarrijba marni yalundu. Yanyba nyuli bulangi, “Wajba janga nimbalanya dungalanyi. 19Jabarri nganimbalaja wajba mankanyi ngayu ngiruka. Jabarri jangayu jungku ngiruka waykanyi yingka Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Jangayu wawajba yalunya Kunybayi Ngarndunyi Kudkanyi.” 20Ngala kijiwijbayi Bida nangangi. Jananganjayi Bidawanyi, “Ngawamba Kudwanyi, yuku nyulu wajba nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi. Miku ninjiyi wudumba nanda ngiruka mankanyi, jala ninji wajba dungalanyi. Jaliya nganyingka mankumanku nani, baki miku janyulu nganyi nulijba Kud. Miku. Miku nyuliyi nganyi nulijba Kud, marda miku nyuliyi nulijba nganyingkanyi dungalanyi. Miku janyulu kuyu nganyi dungala Kudwanyi. Jaliyi nganyingka mankumanku nani, baki janinji jilajba Yilyurri, ninji marda nganyi dungala. 21Miku janinji waki nurrundu. Miku ninji jungku kunyba Kudkanyi. 22Marda ninjimi ngindu nganyingkanyi balkinyi yajinyi. Marda ninjimi ngindu nanankanyi nganyingkanyi mankankanyi ngirukanyi, jali ninji ngajaka. Marda ninjimi yanyba mududu Kudkanyi, ngajaka Kud manjamanjambiji nanda nganyi balki yaji Kudwanyi. 23Ninji nguwajba nurrungi. Jungku ninji balki yurrngumba, nguwajbangangi ninji.” Barriwa. 24Baki ngajakayi bulanya Sayiminwanyi, “Yanyba janimbala mududu Kudkanyi ngaki. Ngajaka janimbala Kud, miku janyulu manjijba ngana Yilyurri.” Barriwa.

25Baku barri, milidimba buli yalunya, nanamuku jali yalu kuyu jangkurr Jisuskanyi nananyina yajina. Karu buli yalunya bukamba nanankanyi jali bula jingkijba Jisuskanyi. Baki wijba buli kularriji Jirusalimyurri, Bida marda Jun. Milidimba buli yingkamuku ngala buli jilajba nananyina walkurranyina yajina, niji Samariya. Jilajba buli kajayurri barrawuyabarrawuyarri, baki buli milidimba kajamuku jali yalu jungku nanaba. Mili buli barlba kula, baki buli wanbiya Jirusalim. Barriwa.

Milidimbayi Bilibwanyi Ngurranyi Nangangi Yaji Juju Kularra

26Ngala nanda Bilib, yuwaji nyuli nanaba langku. Baku barri yanybayi Yanjil Bilibkanyi. Nayi yanybayi Yanjil, “Jilajba janinji kula. Kulakiyi jila nanankurri yubarlyurri, jali wirlku karrina Jirusalimnanyi mili bayungu Kasayurri. Jilajba janinji nanankurri yubarlyurri.” Wirlkuyi nanda yubarl mangkurruna yajina. 27Ngayangayijba nyuli Yanjil Bilibwanyi. Jilajba nyuli kularriji, baki jungku nyuli nanaba. Ngala yingka mambuka, waluwa nyuli jilajba Jirusalimyurri. Badajba nyuli jujunanyi kularrinybananyi. Nanda yaji niji Yidiyubiya. Waki nyuli walkurrayngka mambukanyi nanaba Yidiyubiya. Nanda walkurra mambuka Yidiyubiyakanyi, miku nganinyi, nyuli jibarri, Kiyin. Yingka niji Kiyinkanyi, Kandaki. Lalanba nyuli dungala nanangini nganinyiwanyi. Lalanba nyuli dungala yurrngumba nanaba Yidiyubiya. Jilajba nyuli Jirusalimyurri walkurrayngkurri jurjyurri. Nanankurri nyuli jilajba, yanybiji mududu Kudkanyi. Jila nyuli yanybiji mududu Kudkanyi, marda briji Kudkanyi. 28Baku nyuli yingijba Jirusalim, baki wijba nyuli nanginkurri yajiyurri Yidiyubiyayurri. Karrinja nyuli darladarlana jali wililijba yarramawanyi. Ngala nyuli jilajba karrina Jirusalimnanyi, yanyba nyuli jangkurr najana, jangkurr Kudkanyi. Yanyba nyuli nanda jangkurr jali yarrijba wankalawanyi Yayisayawanyi. 29Badajba nyuli nanankurri yajiyurri jali yukumba Bilib kularra. Badajba nyuli bundu nangandu Bilibnyina, baki jirrinyba nyuli Bilib Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Yanyba nyuli, “Jilajbakiyi ninji nanankurri darladarlayurri. Janinji jila wilina. Janinji jila bayungu mili bundu nanaba darladarlana.” 30Wirlkuyi Bilib darladarlayurri. Manku nyuli mambuka kalawunyi. Manku nyuli mambuka yanybikurri jangkurr najana, jali yarrijba wankalawanyi Yayisayawanyi. Manku nyuli jangkurr mambukanyi Bilibwanyi, baki ngakaja nyuli nanda mambuka, “Jingkijba kuna ninji nanda jangkurr jala ninji yanyba najana. Jingkijba kuna ninji nanda jangkurr.”

31Jananganja nyuli Bilib nanangini mambukawanyi, “Miku ngayu jingkijba nayinda jangkurr. Marda nyulimi milidimba ngana yingkawanyi. Miku ngayu jingkijba.” Baki ngajaka nyuli Bilib jungunki nangandu darladarlana. 32Yanybayi mambuka nanda jangkurr jali yarrijba Yayisayawanyi najana. Nayi nyuli yarrijba wankalawanyi jangkurr Kudkanyi. ‘Nyulu barrinani jib, nanda jali yalu kuyu kurdanbikanyi. Nyulu barrinani nanda jib, jala yalu karlba nyungka. Jungkuyi karda nanda jib, jali yalu karlba nyungka. Nani barri nyuli jungku karda barrinani jib. Miku nyuli yanyba jangkurr. 33Yanyba yali balki jangkurr nangangi kudukudu. Yuku yaliyanyi muningka manjijba. Yuku yaliyanyi muningka manjijba nanda, ngala miku. Jaliyi yalu muningka manjijba, baki miku jayalu kurdanba nanda. Ngala yali kurdanba nanda. Miku jayalu karu nangangi jandanyimuku, marda nangangi mimimba nyulu. Mikuyaji yalungi. Kurdanba yali nanda. Miku nyulu wanka jungku.’ Barriwa. Nani yanybayi mambuka jangkurr najana.

34Yanybayi nanda mambuka Bilibkanyi, “Wanyi nanda jali nyulu yarrijba. Yarrijba nyuli nanganginmayngka kuna. Yarrijba nyuli yingkanyi kuna.” 35Baki jananganjayi Bilibwanyi. Karu nyuli mambuka, “Yarrijba nyuli jangkurr Jisuskanyi, wankalawanyi Yayisayawanyi. Nanda barrinani jib, nyuli Jisus.” Baki nyuli karu mambuka bukamba nanda jali jingkijba nyulu Jisuskanyi. Barriwa.

36Ngala buli jila yubalina, wanbiya buli yajina wabudayudinyina. Ngajaka nyuli Bilib mambukawanyi, “Wabuda nayiba. Yuku kuna janganinji ngurrunba nanginyina wabudana.” 37Jananganjayi Bilibwanyi, “Janga ngurrunba ninya, jaliyi ninji kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi. Jaliyi ninji kuyu nanda jangkurr, baki janinya ngurrunba.” Baki yanybayi mambuka Bilibkanyi, “Kuyu ngayu nanda jangkurr ngiruka. Jingkijba ngayu, nanda Jisus, nyulu jandanyi Kudkanyi.” 38Kurrkunbayi yarrama mambukawanyi, baki karrala buli jambarri. Karrinja buli wabudana, Bilib marda mambuka. Ngurrunba nyuli mambuka Bilibwanyi, baki buli walajba wabudananyi. 39Jali bula walajba wabudananyi, kuyu nyuli Bilib yingkayurri yajiyurri Ngarndwanyi Kudkanyi. Ngala nanda mambuka, bayiwujba nyuli nangangi Bilibkanyi. Kirrijba nyuli darladarlana, baki mili nyuli jilajba bayungu. Baki mirnarrijba nyuli muwa. Ngala miku nyuliyanyi najba Bilib mili barri. 40Jali kuyu Bilib Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi, baki Bilib nyuli jungku langku, yaji niji Yajdud. Najba yali Bilib nanaba langku. Milidimba nyuli nanamuku yingkana barrawuna, yingkana barrawuna yurrngumba jala nyuli jila mili langki. Milidimba nyuli kudukudu, baki wanbiya nyuli Sisariya. Nanaba nyuli jungku.

Kuyu Nyuli Nanda Jangkurr Jisuskanyi, Sulwanyi

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index