Μορφή αναζήτησης

Acts 9

1Ngala Bilib nanaba Samariya, nanda Sul jali lalanba jumbala jali yalu kurdanba Sdibin, yuwaji nyuli Jirusalim. Yuwaji nyuli barimba yuwa yalungi jali maruka yalu Jisuskanyi. Yabimba nyuli kiji yalungi. Nyuliyanyi kijijba yalunya brisinyina. Nyuliyanyi kurdanba yalunya, kandimuku Jisuskanyi. Jilajba nyuli walkurrayngkurri mambukarri jurjkanyi. Ngajaka nyuli nanda mambuka najanyi. 2Ngajaka nyuli najanyi baki mambukawanyi jurjkanyi, yarrijba nyuli jangkurr najana, nanankanyi yingkanyi mambukanyi jali jungku yingkana yajina juju langku, yaji niji Damaskus. Yarrijba nyuli jangkurr. Wajba nyuli Sul nanankanyi najanyi, minimbiji mambukamuku jurjkanyi nanaba langku Damaskus. Nanda jangkurr najana yanybayi, ‘Nangini Sulwanyi, yuku barri janyulu wudumba nanamuku jala maruka Jisuskanyi, jala durrijba nangangi yuwa. Wiykunumba janyulu yalunya Jirusalimyurri, yarrijbaja yalunya brisinyina. Yuku yarrijba janyulu nanamuku kandimuku Jisuskanyi brisinyina, nganinyi marda jibarri.’ Nani yanybayi naja.

3Jilajbayi Sul juju langki, baki kudiya nanganbu. Jala nyuli bundu Damaskus wambarrardbayi mirnbi walkurra lalijinanyi lukuluku nangandu Sulnyina. Nyuli karrinja burrandi walkurranyina mirnbina. 4Yirrba nyuli jambarri, baki manku nyuli jangkurr. Nayi nanda jangkurr, “Sul, Sul. Wanyingkanyi ninji ngarrangarra muwa ngaki. Wanyi wirangu ninji kurdanba ngaki kandimuku. Wanyingkanyi ninji yabimba kiji ngaki.”

5Ngajakayi Sulwanyi, “Wanyi ninji mambuka. Wanyi mambuka ninji jala yanyba ngaki.” Jananganjayi nanangini, “Ngayu Jisus. Ngayu nanda jala nganinji ngalangalaka, kurda.” 6Yanyba nyuli Sulkanyi, nanda jali yanyba waluwa, “Walajbakiyi. Langkukiyi jila nanankurri barrawuyabarrawuyarri Damaskusyurri. Janyulu karu ninya yingkawanyi nanankanyi jalija ninji yabimba ngaki.”

7Nanamuku jali jilajba nangandu Sulnyina, kurrkunba yali. Manku yali nanda jangkurr, ngala miku yaliya najba nanda jali yanyba. Manmala yali baki miku yaliya yanyba. 8Baki walajbayi Sul. Ngarraba nangki yami, ngala miku nyuliyi najba yaji. Kabuji nyuli. Baki marrimba yali Sul marni. Jalulu yali jila yurrngumba Damaskusyurri. 9Miku nyuliya najba yaji kujarraka barndayka. Ngala miku nyuli najba, mikuyaji nangangi mamanyi, mikuyaji wabudanyi. Miku nyuli jarrba mama, miku nyuli ngaraba wabuda kujarraka barndayka. Barriwa.

10Jungku nyulili Damaskus nanda nganinyi, nangangi niji Yananayis. Maruka nyuli muwa Jisuskanyi. Nanamanji barri nyuli buwarrajimba yaji ngala nyuli yamininyi jungku. Jali nyulu buwarrajimba, najba nyuli Kud. Baki yanybayi Kud nangangi, “Nanama ninji Yananayis.” Jananganja nyuli, “Nayinda ngayu, mambuka.” 11Yanybayi Kud nangangi, ngala nyuli buwarrajimba yaji. Yanybayi Kud, “Walajbakiyi. Jilajbakiyi nanankurri yubalyurri, nangangi niji ‘Yuwarl.’ Janinji jila barrawurri nananyina yubalina, nanankurri barrawurri jalili nyulu jungku, nanda nangangi niji Judas. Nanganginkurri barrawurri janinji jila. Jalija ninji wanbiya, janinji karu yalunya barndana, ninji wanbiya yanybiji nanankanyi nganiyngkanyi Sulkanyi, nangangi yaji Darsus. Jayalunya karu, janinji yanyba nangangi Sulkanyi. Nanda nganinyi Sul, nyulu yanybaka mududu ngaki. 12Baki buwarrajimba nyuli yaji Sulwanyi. Najba nyuli nganinyi niji Yananayis, ngala buwarrajimba Sulwanyi. Najba nyuli Yananayis ngankiykurri nanganburri barrawurri. Najba nyuli Yananayis yarriykurri nangka marni nanganbu Sulnyina, baki najbayi yaji mili Sulwanyi.” Barriwa. Nani yanybayi Kud nangangi Yananayiskanyi, ngala nyuli buwarrajimba yaji.

13Jananganjayi Kud Yananayiswanyi. Jananganja nyuli, “Mambuka, karu ngana yali nangangi kudukuduwanyi. Karu yali nangangi, jali balki yaji nangangi. Karu yali nangangi, barimba jala nyulu yaji nganyingkanyi kandimukuyngka jali yalu jungku Jirusalim. 14Wanbiya nyuli nayiba Damaskus. Kuyu nyuli jangkurr najana mambukanyi jurjkanyi. Nanda jungkurr yanybaka, yuku nyulu wudumba yalunya, yarrijba yalunya brisinyina, yali jala nganyi kandimuku.”

15Yanybayi Kud nangangi Yananayiskanyi, “Jilajbakiyi Sulyurri. Yarrijba ngayi Sul mambuka. Janyulu waki ngaki. Janyulu karu kudukudu ngaki. Kudukudu ngurranyimuku, marda mambukamuku, marda kudukudu Jumuku, janyulu karu yalunya ngaki. 16Ngala ngayuma, jangayu karu Sul nayinda, yingkamukunyi jayalu linjumba nanda Sul ngaki. Nani jangayu karu Sul.” Barriwa. Nani yanybayi Kud Yananayiskanyi ngala nyuli buwarrajimba yaji.

17Baki jilajba nyuli Yananayis nanankurri barrawurri. Ngankijba nyuli kalawunyi barrawuna. Jilajba nyuli Sulyurri. Yarrijba nangki marni nanganbu Sulnyina kulajina, baki yanybayi nangangi, “Kandi Sul, manjijba ngani mambukawanyi Jisuswanyi. Nyulu nanamannga Jisus najba jali ninji yubalina. Ngana nyuli manjijba, baki yuku janinji najba yaji mili, baki nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, janyulu ngankijba nganyindu mankanyina.” Barriwa. 18Yinarramba yirrbayi Sulnanyi yaminanyi nanda barrinani kalya. Yirrbayi nanda nanganbunanyi yaminanyi, baki nyuli najba yaji. Karrinja nyuli baki ngurrunbayi nanda Sul kandiwanyi Jisuskanyi. 19Baki nyuli jarrba mama Sulwanyi, baki kunybijbayi mili mankanyi. Jungku nyuli mardunguji kandimukunyina nanaba Damaskus.

Milidimbayi Yalunya Jisuskanyi Sulwany

20Baki jilajba nyuli yingkayurri jurjyurri baki yingkayurri jurjyurri baki yingkayurri nananyina yajina. Nani nyuli jila jurjmukuyngkurri. Karu nyuli yalunya Jisuskanyi, nanamuku jali jungku jurjina. Yanyba nyuli, “Nanda Jisus, nyulu jandanyi Kudkanyi.” 21Manmala yali, nanamuku jali manku nangangi jangkurr. Yanyba yalungki, “Nayinda Sul, nyulu nanda jali wudumba kandimuku Jisuskanyi, nanda jali yarrijba yalunya brisinyina nanaba Jirusalim. Badajba nyuli nanginkurri wudumbiji yingkamuku kandimuku jali maruka muwa Jisuskanyi. Badajba nyuli wudumbiji yalunya, baki wiykunumbiji yalunya walkurrayngka mambukanyi jurjkanyi nanaba Jirusalim.” Barriwa. Manmala yali baki nani yalungki yanyba Sulkanyi.

22Ngala milidimba nyuli yalunya Sulwanyi. Milidimba nyuli yalunya duja ngirukanyi jangkurranyi, nanamuku Jumuku jali jungku Damaskus. Nayi nyuli milidimba yalunya, “Wabula juju yanybayi Kud, janyulu manjijba walkurra mambuka. Nanda Jisus, nyulu nanda jali manjijba Kudwanyi. Nyulu nanda Krayis, baki nyulu jungkuka nanda walkurra mambuka ngambalangi.” Nani yanybayi Sul duja jangkurr. Nanamuku Jumukunyi, miku yaliya kuyu nangangi jangkurr, ngala miku yaliya jingkijba wanyi jangkurr jananganjanyi Sul. Miku yaliya jananganja Sul. Barriwa.

23Baku barri, mardunguji, jungku yali malumba nanamuku Jumuku. Kurdanba yaliyanyi Sul. Yanyba yalungki kurdanbikanyi nanda. 24Ngala karuyi Sul yingkawanyi. Karu nyuli nanankanyi jangkurranyi kurdanbikanyi Sul. Kudiyawanyi, nulijba jali kurdanbikanyi Sul, kurrkurrnajba yali bardawa barrikina. Wujuju marda baralala kurrkurrnajba yali nanda bardawa barrikina. Nanda barriki lukuluku Damaskus. Yabimba yali nanda barriki dungalayudinyi, wunanybala kingkarri. Kurrkurrnajba yali bardawa, Sul wudumbiji, kurdanbiji nanda. 25Nanda barriki wunanybala, juju kingkarri. Mungana barri yarrijba yali Sul walkurranyina kamulana. Kijijba yali kurul kamulana, baki manjijba yali Sul kingarrinya. Manjijbayi Sul jambarri kamulana kurulyudinyi. Karrala nyuli jambarri barrikina nanda Sul, ngala kurrkurrnajba yali bardawa Sulkanyi kudiyawanyi.

26Jilajbayi Sul kula Jirusalimyurri. Jali nyulu nanaba Jirusalim, nyuliyanyi jungku yalundu kandimukunyina. Karu nyuli yalunya, maruka nyuli muwa Jisuskanyi, ngala miku yaliya kuyu nangangi jangkurr. Marrala yali bukambiju Sulkanyi. 27Ngala kandimba nyuli Sul yingkawanyi kandiwanyi, nangangi niji Barnabas. Kuyu nyuli Sul nanamukuyngkurri jali manjijba Jisuswanyi. Karu nyuli yalunya Sulkanyi Barnabaswanyi. Karu nyuli yalunya nanginkanyi jangkurranyi, “Najbayi mambuka Jisus yubalina Sulwanyi, baki yanybayi Jisus nangangi Sulkanyi. Baku yanybayi Sul duja jangkurr Jisuskanyi jurjina nanaba Damaskus. Kudanyu nyuli yanyba yalungi bukambijuyngka Jisuskanyi.” Nani karuyi yalunya Sulkanyi Barnabaswanyi. 28Baki jungku nyuli Sul yalundu kandimukunyina. Jilajba nyuli lukuluku Jirusalim yanybikanyi yalungi Jisuskanyi. 29Marda yanybayi Sul Jisuskanyi yalungi Jumukuyngka jali yanyba Krik yanyi. Yingkawanyi ngajakayi baki yingkawanyi ngajakayi baki jananganjayi yalunya Sulwanyi. Jakakajba yalungki Jisuskanyi. Ngala yaliyanyi kurdanba Sul, nanamukunyi Jumukunyi jali yalu yanyba Krik yanyi. Kurdanba yaliyanyi Sul. 30Ngala yali manku nanda jangkurr kurdanbikanyi Sul kandimukunyi. Baki yali kuyu Sul langki Sisariyayurri, baki nanamunanyi yali manjijba nanda Sul mili langki nanganginkurri yajiyurri Darsusyurri, juju langku.

31Jungku yali kardarda nanamuku kandimuku jali maruka muwa Jisuskanyi. Wabulinyina yajina jungku yali kardarda, nanaba Judiya, marda Kalili, marda Samariya. Miku yaliya linjumba kandimuku, yingkamukunyi Jumukunyi jali miku yali kuyu jangkurr Jisuskanyi. Miku yaliya linjumba kandimuku. Yurrngumba barri jabarri mili yali kuyu jangkurr Jisuskanyi, kandimbangangi yalunya Kunybawanyi Ngarnduwanyi Kudkanyi. Jungku yali kunyba Kudkanyi. Ngayangayijba yali Kudkanyi, marukangangi yali muwa Jisuskanyi. Barriwa.

Jilajbayi Bida Yingkayurri Yajiyurri

32Mardunguji jilajbayi Bida yingkayurri yajiyurri baki yingkayurri yajiyurri lukuluku. Baki wanbiya nyuli barrawubarrawuna niji Lida. Jilajba nyuli nanaba yidambiji kandimuku jali yalu jungku nanaba Lida. Yidamba nyuli kandimuku nanamukunyina yajina. 33Najba nyuli nganinyi nanaba Lida, nangangi niji Yaniyas. Miku nyuliya jilajba. Miku nangkiya ngirringirrimba mankanyi. Yurrngumba nyuli kuluka nanganginyina jalyuna 8 kindilkurrinyi. 34Yanybayi Bida nangangi, “Ninji Yaniyas, kunymamba ninya Jisus Krayiswanyi. Walajbakiyi, baki jalyumbakiji.” Yinarramba nyuli walajba. Kunybijba nyuli. Yuku nyuli jilajba kunybijba. 35Kudukudu jali jungku nananyina marndarlbarlina, niji Jarun, yali najba nanda nganinyi, miku jali jila wabula. Nanda barrawuyabarrawuya, niji Lida, jungkuyi kularra marndarlbarlina. Marda nanamuku jali jungku Lida, najba yali nanda nganinyi jali kunymamba Jisuswanyi. Najba yali, baki kuyu yali jangkurr Jisuskanyi. Maruka yali muwa Jisuskanyi. Barriwa.

36Jungkuyi bardibardi nananyina yajina, niji Juba. Nanda yaji Juba bundu Lida. Juba bayinga, ngala Lida karriya. Maruka nyuli muwa Jisuskanyi nanda bardibardi. Nangangi niji Dabida. Dabida, nanda Ju yanyi, barrinani dirr, ngala Krik yanyi Dukas. Nanda dirr barrinani bayakarda buluki. Kandimba nyuli yingkamuku yurrngumba bardibardiwanyi. Wajba nyuli yalunya yajinyi, mamanyi marda jumbalanyi, nanamuku jali mikuyaji dungalanyi yalunbu. 37Nanamanji jali jungku Bida Lida, nanda bardibardi lunji nyuli kudanyu, baki janyba nangki. Wakardaba yali mankanyi bardibardiyurru. Kuyu yali mankanyi kingkarriji. Yarrijba yali mankanyi jalyuna yundukula. 38Nanda yaji Juba janyba jali nangka bardibardi nanaba, nanda Juba bundu Lida. Yuwaji jungkuyi Bida nanaba Lida. Karu yali kandimuku jali jungku Juba, karu yalunjali Bidakanyi, yuwaji nyuli jungku Lida. Baki yali manjijba nganinyiwuya. Manjijba bulanjali Bidayurri. Yanyba buli Bidanyi, “Badajba janinji dulu nurrundurri Jubayurri. Dulukiyi jila ngalinbu.” 39Baki jilajba nyuli bayungu bulandu Bida Jubayurri. Jali nyulu wanbiya barrawuna, jali janyba nangki bardibardi, baki yali kuyu nanda Bida yajiyurri yundu. Kuyu yali Bida naji mankanyi bardibardiyurru. Kudukudu miyaji jibarrimuku jungku yali mankanyina. Ngindu yali. Minimba yali Bida kudukudu jumbala jali nyulu yabimba bardibardiyurrunyi. Yabimba nyulili jumbala yalungi jali mikuyaji dungalanyi yalundu. 40Manjijba nyuli nanamuku miyajimuku danbiyurri Bidawanyi. Manjijba nyuli yalunya danbiyurri, baki mururu nyuli wayka. Yanyba nyuli mududu Kudkanyi. Baki yangkalamba nangki mankanyiyurri. Yanyba nyuli, “Dabida, walajbakiyi.” Dimbulijbayi yami. Jali nyulu najba Bida, baki jungkurrijbayi jalyuna nanda bardibardi. 41Manjijba nangki Bida marni bardibardiyurri. Marrimba nyuli, ngala walajbayi bardibardi. Karrinja nyuli. Baki kayayi Bida yalungi, kandimukuyngka marda miyajimukuyngka. Ngankijba yali. Najba yali bardibardi wankiykurri. 42Kudukudu yali manku nanda jangkurr Bidanyi, wankamba jali nyulu bardibardi mili. Kudukudu yali manku, baki yali kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi. Manku yali bardibardinyi bukambiju jali jungku Juba, baki kudukudunyi yali kuyu jangkurr Jisuskanyi. 43Mili jungku nyuli Bida nanaba Juba yurrngumba, kuluka nyuli nanganginyina barrawuna Sayiminkanyi. Nanda Sayimin yabimba nyulili yaji wabayudinyi.

Yidimbayi Bida Mambukawanyi Ngarrkadabawarrmukuyngka

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index