Μορφή αναζήτησης

Ephesians 4:16

16Mankumanku narringka mankankanyi. Nanda mankanyi, kaja yaji nangangi, jalu, baki marni, nala baki nukami, kulaji baki muwa, baki ngulurr. Malumba yalungka yingamali mankanyi. Baki nanda kulaji mili walkurra nanankanyi mankankanyi nangangi. Karungka nukami kulajiwanyi jilaykanyi, baki jilajbangka nanda nukami. Karungka marni kulajiwanyi yabimbikanyi yaji, baki yabimbaka yaji marniwanyi. Karungka mankanyi kulajiwanyi jungunkanyi, baki jungkuka nanda mankanyi. Nani barri nanda kulaji mambuka nanankanyi mankankanyi. Baki Jisus Krayis barri, nyulu barrinani kulaji, baki ngambala Krisjinmuku, ngambala barrinani nanda mankanyi. Karungka ngambalanya yabimbikanyi yaji Jisus Krayiswanyi, baki ngambala yabimba nanda jala nyulu karu. Nani barri ngambala barrinani nanda mankanyi, ngambala malumba waki nangangi, Jisus Krayiskanyi, marukangangi ngambalaka muwa nangangi, baki wakingangi ngambala malumba nangangi. Ngala nyulu Jisus Krayis, nyulu barrinani nanda kulaji karunkanyi yaji. Jaliyi ngambala waki malumba nangangi, baki jangambala jungku mili ngiruka baki mili ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index