Μορφή αναζήτησης

Ephesians 5:15

15Ngayu karungka narrinya kudanyu. Najbawa narringkiyi, yanka narri jungku. Marda narrimi jungku kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Mikujiyi jungku barrinani nanamuku balkimuku. Miku yalimi jingkijba Kud. Yalu mudumbanyi nangangi. Ngala marda narrimi jungku jirdi kunybanyi kulajinyi nangangi. Baki yingkamukunyi, jayalu jingkijba narrinya kunybayudi kulajiyudi nangangi Kudkanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index