Μορφή αναζήτησης

Galatians 1:8-9

8-9Nurri milidimba narrinya nanankanyi duja jangkurranyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngawamba nanda nangangi jangkurr duja, ngala yinini nanda jangkurr, miku nanda duja jangkurr. Jalimi nurru karu narrinya yinini jangkurranyi, baki miku nanda duja. Jaliyi yingkawanyi karu narrinya yinini jangkurranyi, baki miku nanda duja marda. Jaliyi Yanjilwanyi karu narrinya yinini jangkurranyi, baki miku nanda duja marda. Ngawamba nanda jangkurr, milidimba jala nurru narrinya wabula, ngawamba nanda jangkurr duja. Jaliyi yingkawanyi milidimba narrinya yinini jangkurranyi, baki mikujiyi manku nangangi jangkurr. Jaliyi yingkawanyi milidimba yinini jangkurranyi, baki baku barri, manjijbaja nanda Kudwanyi wayka jangurri Yilyurri. Kudanyu nurru karungka narrinya nanankanyi jangkurranyi. Jirrinyi nanda jangkurr. Barriwa.

10Jala ngayu yanyba nani barri, baki yanka narringka mankumanku ngaki. Mankumanku kuna narringka ngaki, ngayu nulijba yalungi yingkamukuyngka, yalu barrarrakiykanyi ngana. Ngala miku. Miku ngayimi nulijba yalungi, yalu barrarrakiykanyi ngana. Ngala ngayu nulijba nangangi Kudkanyi, nyulu barrarrakiykanyi ngaki. Milidimba ngayimi yalunya, ngawamba nanankanyi jangkurranyi yurlurrmba yurrngumba. Jalimi ngayu nulijba yalungi, yalu barrarrakiykanyi ngana, baki miku ngayimi jungku wakiwarr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki miku ngayimi milidimba yalunya nanganginkanyi duja jangkurranyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index