Μορφή αναζήτησης

Galatians 3

1Narri jala jungku nananyina yajina Kalajiya, narri mudu. Wanyingkanyi miku narringkimi mankumanku yurlurrmba. Yiningki yingkawanyi brijba narrinya. Narri mudu. Milidimba ngayi narrinya yurlurrmba jangkurranyi nanganginkanyi Jisus Krayiskanyi. Milidimbayi narrinya nangangi, janyba nangki kurndana ngambalangi. 2Ngayu ngajakangka narrinya nayi. Ngayangayijba kuna narri nanankanyi yuwanyi Musiskanyi, baki nanankardi ngankijbayi narrindu mankanyina nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Nani kuna. Mikukiyanyi ngankijba Ngarndu Kudkanyi narrindu, ngayangayijbangangi narri yuwanyi Musiskanyi. Ngala ngankijbayi Kunyba Ngarndu Kudkanyi narrindu, kuyungangi narri nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Manku narri nangangi jangkurr, kuyu narri nanda jangkurr, baki nanankardi nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, nyuli ngankijba narrindu. Ngala miku nyuliyanyi ngankijba narrindu, ngayangayijbangangi narri yuwanyi Musiskanyi. Miku. 3Jali nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi ngankijbayi narrindu, baki narri jungkuyi barrinani buyingkinyi nganinyimuku. Ngala nanijba yanyba kuna narri, miku narrimi mili nulijba nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi. Nanijba kuna narri yanyba, narri ngiruka durriykanyi nangangi yuwa Kudkanyi, baki miku narrimi mili nulijba nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi. Nani kuna narri yanyba. 4Jala narri jalannga jungku Krisjinmuku, baki yingkamukunyi yali yabimba kaja kunyba yaji narringi, baki narri mirnarrijba muwa nanankanyi yajinyi. Miku narrimi mankuwa kuna yanka narri jungku mirnarrijba muwa nanamanji. 5Wanyingkanyi nyuli yawumba nangangi Kunyba Ngarndu narrindu Kudwanyi. Wanyingkanyi nyuli yabimba ngiruka yaji narringi. Ngayangayijbangangi kuna narri nanankanyi yuwanyi Musiskanyi. Miku nanankanyi. Ngala nyuli wajba narrinya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi, nyuli yabimba ngiruka yaji narringi, kuyungangi narri nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa.

6Mankuwa narri nanda wankalanyi Yabrayam. Nanangini najawanyi Kudkanyi karungka ngambalanya nangangi. Nanda naja yanybaka nayi, “Nanangini Yabrayamwanyi nyuli kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi, baki nanankardi yanybayi Kud nangangi Yabrayamkanyi, nyuli jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi.” Barriwa. 7Baki nani barri narri marda. Jala narri kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki narri jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, barrinani Yabrayamwanyi nyuli kuyu jangkurr Kudkanyi, baki jungkuyi yurlurrmba nangangi. Nanda Yabrayam nyuli barrinani wankalanyi nijanganjinyi bukambijuyngka jala kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. 8Nanda naja Kudkanyi yanybaka yingka jangkurr marda, nayi jangkurr “Nganinymuku baki jibarrimuku jala yalu miku Jumuku, jayalu marda kuyu jangkurr nangangi Kudkanyi, baki jayalu marda jungku yurlurrmba nangangi.” Barriwa. Baki mili yanybayi nanda naja nangangi Yabrayamkanyi, “Janyulu yabimba kunyba yaji bukambijuyngka Kudwanyi. Janyulu yabimba kunyba yaji yalungi, ninjingangi Yabrayam, kuyungangi ninji nangangi jangkurr.” Barriwa. 9Kuyu nyuli jangkurr Kudkanyi Yabrayamwanyi, baki yabimbayi kunyba yaji nangangi Kudwanyi. Nani barri nanamannga ngambalangi. Yabimbaja Kudwanyi kunyba yaji bukambijuyngka, jala ngambala kuyu nangangi jangkurr. Barriwa.

10Kajamuku, mankumanku yalungki, yalu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi, ngayangayijbangangi yalu nanda yuwa nangangi Musiskanyi. Jala yalungka mankumanku nani, ngala miku yalimi ngayangayijba bukambijuyngka nanankanyi yuwanyi yurrngumba, baki jayalungka janyba. Yanybaka nanda naja Kudkanyi nayi, “Nanda jala miku yurrngumba ngayangayijba bukambijuyngka yuwanyi, yarrijba jala Musiswanyi, janangka janyba nanda.” Nani yanybaka naja Kudkanyi. Ngala miku ngambalimi yurrngumba jungku yurlurrmba nanankanyi yuwanyi. Kudiyana ngambala barimba nanda yuwa. Baki nanankardi yanybaka Kud, jangambalaka janyba. 11Kudiyana ngambala barimba nanda yuwa, baki jangambalaka janyba, mikungangi ngambalimi yurrngumba jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Baki yingka mili nayi jangkurr yanybaka nanda naja Kudkanyi, “Nanda jala kuyungka nangangi jangkurr Kudkanyi, janyulu mili wanka jungku.” Jaliyi ngambala kuyu nanda jangkurr Kudkanyi, baki ngambala jungku yurlurrmba nangangi, baki nanankardi jangambala mili wanka jungku nangandu. 12Nanda yuwa Musiskanyi, miku nanda yuwa yanybaka, kuyunkanyi nanda jangkurr nangangi Kudkanyi. Miku. Ngala nanda naja Kudkanyi yanybaka nayi, “Nanda jala yurrngumba ngayangayijba bukambijuyngka yuwanyi Musiskanyi, janyulu mili jungku wanka. Ngala jaliyi nyulu bijal barimba nanda yuwa, baki miku nyuliyi mili jungka wanka.”

13Mili barri nayinda jangkurr najana Kudkanyi yanyba, “Jala narri najba nganinyi langankurri kurndana, baki narri jingkijba nanda nganinyi, nyulu balkimirra. Jungku nyuli balkina yuwana Kudkanyi, baki nanankardi marda nangkimi janyba.” Nani yanybayi Kud nanganginyina najana. Janyba nangki Jisus Krayis kurndana nani, ngala miku nyuliyanyi jungku balkina yuwana Kudkanyi. Miku. Jungku nyuli kunyba yurrngumba. Ngala ngambala barri, jala kudiyana ngambala jungku balki, baki marda ngambalakimi janyba nani barri. Marda ngambalakimi janyba, jungkungangi ngambala balki, ngala miku. Janyba nangki Jisus Krayis ngambalangi. Baki nanijba barri, jala ngambala kuyu nangangi jangkurr, jala ngambala durrijba Jisus Krayis, baki miku jangambalaka janyba nani, janybangangi nangki Jisus Krayis ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. 14Wabula wankalana, karuyi Yabrayam Kudwanyi, janyulu yabimba kunyba yaji yalungi, jalija jungku juju bayngkani nangandu Yabrayamnyina. Nanijba barri nyulu wajbangka ngambalanya nanankanyi kunybanyi yajinyi. Bukambiju Jumuku, marda ngurranyimuku, nyulu wajbangka ngambalanya nanankanyi kunybanyi yajinyi. Nayinda nanda kunyba yaji. Nyulu manjamanjambaka ngambalangi balki yaji, janybangangi nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Baki mili kunyba yaji nyulu yabimbaka ngambalangi, nyulu wajbangka ngambalanya nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudwanyi, jala ngambala kuyu nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Janyulu wajba nanganginkanyi Kunybanyi Ngarndunyi, yalunya bukambiju jala kuyu nangangi jangkurr, jala yalu ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Barriwa.

15Narri, ngakinmuku bababanyamba ngambalaka. Yingka jangkurr jangayu karu narrinya. Kudiyana kujarra nganinyiwuya yanyba bulangki jangkurranyi, miku bulangki yangkalamba. Yurrngumba jungkuja nanda jangkurr. Miku nangkimi yingamali yangkalamba nanamunanyi jangkurrnanyi. Miku bulimi yurlwa nanankanyi jangkurranyi, baki mikuwali yingkawanyi barimba nanda jangkurr bulangi. Duja nanda jangkurr yurrngumba. 16Nani barri yanybayi Kud jangkurr nangangi Yabrayamkanyi. Nanda jangkurr miku yangkalambikanyi. Nanda jangkurr nangangi Yabrayamkanyi, baki nanankanyi jalija jungku juju bayngkani nangandu. Nanda jangkurr yanyba jali Kud, nanda jangkurr yingamaliyngka nganiyngkanyi jalija jungku juju bayngkani nangandu. Miku nanda jangkurr kajamukuyngka juju bayngkani nangandu, Yabrayamnyina. Miku. Ngawamba yingamaliyngka. Nanda yingamali nganinyi jali yanyba Kud nangangi, nanda nyulu Jisus Krayis. Yanybayi Kud nanda jangkurr miku yangkalambikanyi bulangi, Yabrayamkanyi, marda nangangi Jisus Krayiskanyi. 17Waluku yanybayi Kud nanda jangkurr, miku yangkalambikanyi, baki baku barri juju 430 kindilkurrinyi baku barri, nanamanji wajbayi Musis nanganginkanyi yuwanyi Kudwanyi. Ngala miku nyuliyanyi mamanumba nangangi jangkurr Yabrayamkanyi. Nanda yuwa jala wajba Musis Kudwanyi, mikukiyanyi nanangini yuwawanyi yangkalamba nanda jangkurr jali yanyba Kud Yabrayamkanyi waluwa. Mikukiyanyi yangkalamba nanda waluwinyi jangkurr. 18Nanda yuwa Musiskanyi, nanda yingka jangkurr, ngala mikukimi nanangini yuwawanyi barimba nanda waluwinyi jangkurr jala yanyba Kud Yabrayamkanyi.

19Ngala wanyingkanyi wajbayi Musis nanankanyi yuwanyi Kudwanyi. Wanyingkanyi. Jangayu karu narrinya. Nanda yuwa Musiskanyi, nanda yuwa karunkanyi ngambalanya nanankanyi yajinyi jala balki. Wajbayi ngambalanya nanankanyi yuwanyi Kudwanyi nanankurri jali badajba Jisus Krayis. Karuyi Yabrayam Kudwanyi, janyulu yabimba kunyba yaji bukambijuyngka jalija badajba nanda juju bayngkani nangandu Yabrayamnyina. Nanda barri badajbayi. Nyulu Jisus Krayis, baki nyulu marrimbaka ngambalanya Krisjinmuku. Nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda yurrngumba. Wajbayi Kudwanyi nanganginkanyi yuwanyi yalunya Yanjilmuku, yalu waykanyi Musis nanankanyi yuwanyi. Baki nyuli milidimba yalunya nanankanyi yuwanyi Musiswanyi. Nyuli milidimba yalunya Jumuku nanankanyi yuwanyi Kudkanyi. 20Jala wajbayi Jumuku nanganginkanyi yuwanyi Kudwanyi, karu nyuli Musis nanankanyi yuwanyi, nyulu milidimbikanyi yalunya nanankanyi. Ngala jali yanyba Kud Yabrayamkanyi, janyulu yabimba kunyba yaji nangangi, miku nyuliyanyi karu yingka yanybiji jangkurr nanankanyi Yabrayamkanyi. Miku. Miku nyuliyanyi karu yingka, janyulu yabimba kunyba yaji Yabrayamkanyi. Miku. Ngawamba Yabrayam nyuli karu nanankanyi kunybanyi jangkurranyi. Barriwa.

21Waluku barri karuyi Yabrayam Kudwanyi nanankanyi kunybanyi jangkurranyi, baki baku barri nyuli wajba Musis nanankanyi yingkanyi jangkurranyi, baku barri nyuli wajba Musis nanganginkanyi yuwanyi. Nanangini yuwawanyi Musiskanyi mikukimi barimba nanda waluwa jangkurr jali karu Yabrayam Kudwanyi. Jaliyi nganinyi jungku kunybana yuwana Musiskanyi, jaliyi nyulu miku bijal jungku balki nananyina yuwana, baki janyulu jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi. 22Ngala yanybaka nanda naja Kudkanyi, mikuwali jungku nganinyi kunybanyi nanankanyi yuwanyi yurrngumba. Bukambiju yalu balkimuku. Nani barri yanybaka nanda naja Kudkanyi, baki ngambala jingkijba nanda jangkurr najana, duja barri. Ngala manjijbayi Jisus Krayis Kudwanyi. Manjijba nyuli Jisus Krayis, janybiji nangka ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Nanankardi barri, jaliyi ngambala kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki jangambala mili wanka jungku baku barri.

23-25Wabula kamambarra wajbayi Musis nanankanyi yuwanyi Kudwanyi, baki nanda yuwa kujanya ngambalangi yurrngumba wabulinyi. Ngala mikukiyanyi ngambalaka yabimba jungunkanyi kunyba nanankanyi yuwanyi yurrngumba. Miku. Ngala badajbayi Jisus Krayis, baki minimba nyuli ngambalanya buyingkiyngkanyi yuwanyi. Kuyu ngambali nanda buyingkinyi yuwa, baki nanijba barri, barriwa barri bukamba nanda yuwa Musiskanyi ngambalangi. Janyba nangki nanda yuwa. Mikukimi mili nanda yuwa kujanya ngambalangi, janybangangi nangki Jisus Krayis ngambalangi. Jala ngambala kuyu nangangi jangkurr, jala ngambala durrijba nangangi yuwa, baki yanybaka Kud ngambalangi, ngambala jungku yurlurrmba, janybangangi nangki Jisus Krayis ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Barriwa.

26Narri, Krisjinmuku jala jungku Kalajiya, narri kuyuyi nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, baki nanankardi bukamba narri jandanyimuku nangangi Kudkanyi. Narri jandanyimuku Kudkanyi, baki Jisus Krayis, nyulu narringi Buwanya, nyulungangi Buwanya bukambiju jala kuyu nangangi jangkurr. 27Kuyu narri nangangi jangkurr, baki yingkawanyi ngurrunbayi narrinya, baki nyulu bababanyamba narrinya Jisus Krayiswanyi. Nyulu jungkuka yurlurrmba, baki nani barri narri jungkuka yurlurrmba marda. 28Baki nanijba barri narri bukambiju Krisjinmuku, kudiya narri Jumuku, kudiya ngurranyimuku, kudiya wakiwarrmuku, kudiya mambukamuku, kudiya nganinyimuku, kudiya jibarrimuku. Ngala narri jungkuka bukambiju malumba nayinda barri, nyulungangi bababanyamba narrinya Jisus Krayiswanyi. 29Nanda wankalanyi Yabrayam, nyuli barrinani wankalanyi nijanganjinyi nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki nyulu barrinani wankalanyi nijanganjinyi narringi marda, Jisus Krayisngangi. Nyulu narringi Buwanya, baki nanankardi nanda wankalanyi Yabrayam, nyulu barrinani wankalanyi nijanganjinyi narringi marda. Nanda jangkurr jali yanyba Kud Yabrayamkanyi, miku yangkalambikanyi, nanda jangkurr manjamanjambikanyi balki yaji, marda waykanyi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi, nanda jangkurr narringi. Nanijba nanda jangkurr narringi marda, nyulungangi bababanyamba narrinya marda Jisus Krayiswanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index