Μορφή αναζήτησης

Hebrews 6:3

3Narri jingkijbangka nanda yaji, ngala marda narrimi jingkijba mili yaji nangangi. Marda narrimi jingkijba mili yaji nangangi Kudkanyi. Jangayu milidimba narrinya mili yajinyi nangangi Kudkanyi, marda nangangi Jisus Krayiskanyi, marda nangangi Kunybanyi Ngarndunyi Kudkanyi. Ngayu ngajakangka Kud, jangana nyulu munyajba, ngayuja milidimba narrinya. Jangana munyajba milidimbikurri narrinya mili yajinyi yalungi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index