Μορφή αναζήτησης

Hebrews 7

1Wankalana barri nanda malbu Yabrayam jungku nyuli nananyina walkurranyina yajina niji Kayinan. Ngala ngurranyimuku yalili jungku lukuluku nangandu. Kujarra baki kujarra mambukamuku yalungi baki yalunginmuku ngarrkadabawarrmuku, yali badajba nanankurri yajiyurri Kayinanyurri. Badajba yali, dabanki yalunya mungkijimuku nanankanyi yajinyi. Ngala badajbayi Yabrayam, baki nanganginmuku ngarrkadabawarrmuku baki yalunjali daba. Yalunjali daba wakara barri, baki wakarambayi yalunya Yabrayamwanyi. Baki wudumba nyuli kaja yaji yalunbunanyi. Jali wijba Yabrayam, baki jilajbayi nanda walkurra mambuka Malkisadik nangandurri. Nanda Malkisadik nyuli mambuka nanankanyi yajinyi niji Salim, baki nyuli walkurra mambuka nanganginkanyi jurjkanyi Kudkanyi, nanankanyi jali nyulu wirimalaru. Jilajbayi nanda mambuka nangandurri Yabrayamyurri, baki nyuli yanyba mududu nangangi Kudkanyi nangangi Yabrayamkanyi. Nyuli ngajaka Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji nangangi Yabrayamkanyi. 2Baki Yabrayamwanyi nyuli wajba nanda walkurra mambuka yajinyi. Wajba nyuli nanda mambuka kudiyayngka nanankanyi yajinyi, jali nyulu dulaba yalunbunanyi, jali nyulu daba yalunya wakara. Nanda niji Malkisadik, nanda Ju yanyi, barrinani “Mambuka jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi.” Baki nanda Malkisadik, nyuli mambuka nanankanyi yajinyi niji Salim. Baki nanda niji Salim, nanda Ju yanyi barrinani “Jungunkanyi nyulu mardumardu muwa.” Nanankardi barri ngambala jingkijba nanda Malkisadik, nyulu mambuka jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi, baki nyulu mambuka jungunkanyi mardumardu muwa nangangi Kudkanyi. Barriwa.

3Ngala wanyi nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi, nanda Malkisadik. Wanyi nyuli. Mikukimi karu ngambalanya jangkurrwanyi najana Kudkanyi. Mikukimi karu ngambalanya kajanyi yajinyi nangangi. Mikukimi karu ngambalanya nanganginkanyi nijanganjiyngka, baki nanganginkanyi yarrijiyngkanyi. Baki mikukimi karu ngambalanya nanganginkanyi murimuringanjanyi baki nanganginkanyi miminganjanyi. Baki mikukimi karu ngambalanya nanangini jangkurrwanyi nangka janybikanyi. Ngawamba ngambala jingkijba yaji nangangi, nyulu jungunkanyi walkurra mambuka jurjkanyi nanamanji wankalana. Miku ngambalimi jingkijba, nangka janybikanyi. Baki nanda barrinani nyulu walkurra mambuka jurjkanyi yurrngumba barri. Baki nani barri nyulu barrinani Jisus Krayis, nanda jandanyi nangangi Kudkanyi, jala nyulu walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi yurrngumba barri. 4Nayi barri narri jingkijbangka, nanda Malkisadik, nyuli walkurramirra mambuka. Nanangini Yabrayamwanyi, nyuli wajba Malkisadik kudiyayngka nanankanyi yajinyi jali nyulu wudumba nanda yaji yalunbunanyi ngurranyimukunanyi. Nyuli wajba Malkisadik kudiyayngka nanankanyi yajinyi, nyulungangi Malkisadik mili walkurra nangangi Yabrayamkanyi. Barriwa.

5Juju barri bayngkani nangandu yarrijbayi Kudwanyi mambukamuku jurjkanyi yalungi Jumukuyngka. Yalunjalili nijarrijba nanamuku mambukamuku jurjkanyi “Libayimuku”, nyulungangi Libayi yalungi wankalanyi murimuringanja. Ngawamba yalu Libayimuku mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi yurrngumba barri nanginkurri nanijba barri. Nanamuku mungkijimuku, jali Libayi yalungi wankalanyi murimuringanja, ngawamba yali mambukamuku jurjkanyi yalungi Jumukuyngka. Barriwa.

Nanamukunyi Jumukunyi yalili durrijba nanda waluwinyi yuwa jali wajba yalunya Musiswanyi. Nanda waluwinyi yuwa yanybayi, yalu waykanyi mambukamuku jurjkanyi yajinyi. Jayalu wajba mambukamuku jurjkanyi kudiyayngka yalunginkanyi yajinyi. Jalili yalu wudumba 10 dula, bakili yalu wajba mambukamuku jurjkanyi yingamali dula. Jalili yalu wudumba 10 jib, bakili yalu wajba mambukamuku jurjkanyi yingamali jib. Nani barri yalunjalili wajba mambukamuku jurjkanyi yajinyi. Bukamba nanamuku mambukamuku jurjkanyi, yalu barrinani murimurimba nyulu yalunya Yabrayamwanyi juju barri bayngkani nangandu. Nyulu nanda wankalanyi murimuringanja bukambijuyngka yalungi. 6Yingkamukunyi yalunjalili wajba mambukamuku jurjkanyi kudiyayngka yajinyi barrinani wajbayi Malkisadik kudiyayngka yajinyi Yabrayamwanyi. Nanda Malkisadik, miku nyuli Libayi, ngala wajbayi Malkisadik yajinyi Yabrayamwanyi, nanankanyi yajinyi jali nyulu wudumba yalunbunanyi ngurranyimukunanyi. Wajbayi Malkisadik yajinyi Yabrayamwanyi, baki yanybayi Malkisadik mududu nangangi Kudkanyi nangangi Yabrayamkanyi. Ngajaka nyuli Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji nangangi Yabrayamkanyi. Yabrayam, nyuli walkurra nganinyi nangangi Kudkanyi, jali yanyba Kud jangkurr nangangi miku nangkiyi yangkalamba. Nani barri Yabrayam nyuli walkurra nganinyi nangangi Kudkanyi, ngala yanybayi Malkisadik mududu nangangi Kudkanyi nangangi Yabrayamkanyi. 7Baki ngambala jingkijba, nanda jala yanybaka mududu nangangi Kudkanyi yingkanyi, nanda jala ngajakangka Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji nanankanyi yingkanyi, nyulu mili walkurra nanankanyi yingkanyi. Nyulu mili walkurra nanankanyi yingkanyi. Yanybayi Malkisadik mududu nangangi Kudkanyi nangangi Yabrayamkanyi. Ngajaka nyuli Kud, nyulu yabimbiji kunyba yaji nangangi Yabrayamkanyi, baki nani barri Malkisadik nyulu mili walkurra nangangi Yabrayamkanyi. Nyulu mili walkurra nangangi. 8-10Nanamuku jalili yalu yurrngumba mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, yali mungkijimuku, baki yali murimurimba nyulu yalunya Libayiwanyi bayngkani nangandu, nanda jali waluwinyi walkurra mambuka jurjkanyi yalungi Jumukuyngka. Ngala Libayi nyuli murimurimba nyulu Yabrayamwanyi. Nani barri Yabrayam nyuli wankalanyi murimuringanja bukambiju yalungi jalili yalu mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, jalili yalu juju barri bayngkani nangandu Yabrayamnyina. Yingkamukunyi yalunjalili wajba mambuku jurjkanyi kudiyayngka yalunginkanyi yajinyi, barrinani wajbayi Malkisadik kudiyayngka yajinyi Yabrayamwanyi. Ngala nanda barrinani nanamuku mambukamuku jurjkanyi, barrinani yalu wajbayi Malkisadik yajinyi nanamanji barri, ngala yali jilijbawa yajinyi. Mikuyaji yalungi nanamanji jali wajba Malkisadik yajinyi Yabrayamwanyi, ngala nanda barrinani yalu marda wajbayi Malkisadik yajinyi, nyulungangi Yabrayam wankalanyi murimuringanja yalungi. Barriwa. Yalunjalili wajba mambukamuku jurjkanyi yajinyi, ngala nanda mambuka jurjkanyi ngawamba nyuli mambuka jurjkanyi murrkananyi, baki nangki janyba, baki yingka yali yarrijba mambuka jurjkanyi bayngkani nangandu. Nani barri nanamuku mambukamuku jurjkanyi, niji yalungi Libayimuku, yali nganinyimuku barrinani ngambala. Jalili yalu malbungujba mankanyi, bakili yalungka janyba. Ngala nanda Malkisadik, jali wajba yajinyi Yabrayamwanyi, mikukimi ngambalanya karu nangka janybikanyi jangkurrwanyi. Mikukimi ngambalanya karu nangangi Malkisadikanyi nangka janybikanyi jangkurrwanyi najana nangangi Kudkanyi. Barriwa.

11-14Nanda yuwa jali wajba Musis Kudwanyi, nanda yuwa yarriykanyi mambukamuku jurjkanyi, nanda jirrinyi yuwa. Baki nanda Yarun nyuli waluwinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka. Nanda Yarun nyuli murimurimba nyuli Libayiwanyi juju barri bayngkani nangandu. Nanda Yarun nyuli waluwinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi, baki yingkamuku nanganginmuku murimurimba nyulu yalunya, yalu mambukamuku bayngkani nangandu. Nyulu Yarun wankalanyi murimuringanja yalungi. Yalu wakiyi nangangi Kudkanyi. Yalu yabimbayi nanda jala yalunya karu nanangini yuwawanyi Musiskanyi, ngala miku yalunjaliyi marrimba mardarda. Miku yalunjaliyi marrimba mardarda nanamuku Jumuku, mambukamukunyi jurjkanyi. Jalili yalu durrijba nanda yuwa nangangi Musiskanyi, baki mikuwali nanangini yuwawanyi kuyu yalunya kingkarri nangandu Kudyurri. Yi. Mikuwali marrimba yalunya mardarda mambukamukunyi jurjkanyi. Baki nanankardi barri manjijbayi yingka walkurra mambuka jurjkanyi Kudwanyi. Ngala miku nyulu walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nanda Yarun, nanda waluwinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, jala durrijba yuwa nangangi Musiskanyi. Miku nyulu walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nyulu, ngala nyulu walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi. Nyulu walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nanda Malkisadik. Manjijbayi nangangi jandanyi Jisus Krayis Kudwanyi, baki yarrijba nyuli Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi, barrinani Malkisadik. Baki ngambala jingkijba barri, ngambalangi mambuka Jisus Krayis, miku nyulu mungkiji yalungi Libayimukuyngka. Mikukiyanyi Libayi wankalanyi murimuringanja nangangi Jisus Krayiskanyi. Ngala nanda yingka wankalanyi niji nangangi Juda, jali kanyiya nangangi Libayikanyi, nyuli wankalanyi murimuringanja nangangi Jisus Krayiskanyi. Nyuli mungkiji yalungi Judamukuyngka. Ngala miku yalimi Judamuku mambukamuku jurjkanyi. Miku nanda yalungi yaji. Ngawamba yalu Libayimuku, ngawamba yalu mambukamuku jurjkanyi. Jali wajba yalunya yuwanyi Musiswanyi, baki miku nyuliyanyi yanyba yalungi Judamukuyngka, yalu mambukamuku jurjkanyi. Ngawamba nyuli yanyba yalungi Libayimukuyngka, yalu mambukamuku jurjkanyi. Ngala miku nyuliyi Jisus Krayis mambuka jurjkanyi barrinani nanamuku Libayimuku. Yinini mambuka jurjkanyi nyulu. Nani barri wajbayi ngambalanya yinini walkurrayngka mambukanyi jurjkanyi Kudwanyi, baki nani barri nyuli wajba ngambalanya yinini yinini yuwanyi marda Kudwanyi. Wajbayi ngambalanya yinini yinini yuwanyi, jali nyulu yarrijba Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Barriwa.

15Ngambala jingkijbangka barri, manjijbayi Jisus Krayis Kudwanyi. Yarrijba nyuli Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi, barrinani nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi Malkisadik. 16Nanda yingka waluwinyi mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, nangangi niji Yarun. Baki nanganginmuku jandanyimuku, marda murimurimba nyulu yalunya, yalu marda mambukamuku jurjkanyi. Yali Libayimuku. Ngala yalungki janyba, yingka, baki baku yingka, baki baku yingka. Ngala bukambayi nanda yuwa Kudwanyi, yarriykanyi mambukamuku jurjkanyi. Bukamba nyuli nanda yuwa, baki yarrijba nyuli Jisus Krayis. Yarrijba nyuli Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi Kudwanyi. Baki nyulu jungkuka wanka yurrngumba barri nangandu Kudnyina. Miku nangkiyi janyba, ngala yurrngumba nyuluja wanka jungku. 17Nanda jangkurr najana Kudkanyi yanybaka nangangi Jisus Krayiskanyi. Nayinda barri yanybaka jangkurr, “Janinji walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nanda yingka walkurra mambuka jurjkanyi, niji Malkisadik. Nyulu barrinani wankalanyi mungkiji nganyi. Janinji walkurra mambuka jurjkanyi yurrngumba barri.” Duja barri nanda jangkurr najana Kudkanyi. Barriwa.

18-19Wajbayi Musis nanankanyi yuwanyi Kudwanyi, ngala miku nanda yuwa ngiruka marrimbikanyi yalunya mardarda. Miku nanda yuwa ngiruka yabimbikanyi yalunya jungunkanyi mili wanka nangandu Kudnyina. Baki nanankardi barri manjijbayi nangangi jandanyi Kudwanyi, baki nyuli wajba ngambalanya buyingkiyngkanyi yuwanyi. Jaliyi ngambala kuyu nanda buyingkinyi yuwa, baki ngambala jingkijba Kud. Ngambala jingkijba Kud, jangambala jungku kandi nangangi Kudkanyi, janyulu marrimba ngambalanya mardarda, baki jangambala jungku mili wanka nangandu yurrngumba barri. 20-22Baki yanybayi Kud yingka jangkurr, miku nangkiyi yangkalamba, baki nanda jangkurr najana Kudkanyi. Nayi barri nanda jangkurr najana Kudkanyi, “Yanybaka Kud jangkurr, miku nangkiyi yangkalamba. Yanybaka Kud nanganginkanyi jandayngkanyi Jisus Krayiskanyi, ‘Janinji walkurra mambuka jurjkanyi yalungi yurrngumba barri. Mikuyaji yingkanyi janyulu walkurra mambuka jurjkanyi bayngkani nganyindu. Ngawamba ninji walkurra mambuka jurjkanyi yurrngumba barri.’ ” Nanda jangkurr jali yanyba Kud nangangi Jisus Krayiskanyi, nanda kunybamirra jangkurr. Nanda jangkurr mili kunyba nanankanyi waluwiyngkanyi jangkurranyi. Nanda jangkurr mili kunyba nanankanyi waluwiyngkanyi jangkurranyi, yarriykanyi mambukamuku jurjkanyi. Barriwa. Yanybayi Kud nanda jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Baki nanankardi barri ngambala jingkijbangka Jisus Krayis, nyulu mili walkurra nanamukuyngka wankalamukuyngka mambukamukuyngka jurjkanyi. Nyulu mili walkurra yalungi. Barriwa.

23Nanamuku wankalamuku mambukamuku jurjkanyi, nanamuku Libayimuku, kaja barri yalu. Miku yaliyanyi waki nangangi Kudkanyi yurrngumba, janybangangi yalungkili. Jalili yalungka janyba, baki yingkamuku bayngkani yalundu, yalili barri mambukamuku jurjkanyi, yalili waki nangangi Kudkanyi jurjina. Nani barri kajamuku yalili mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka. 24Ngala Jisus Krayis barri, miku nangkiyi mili janyba. Nyulu jungkuka wanka yurrngumba barri, baki nyulu walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi yurrngumba barri. Mikuyaji yingkanyi walkurra mambuka jurjkanyi bayngkani nangandu. Baki nyulu wakingka nangangi Kudkanyi yurrngumba barri, mikungangi nangkiyi mili janyba. 25Baki nanankardi barri, jala nganinyi kudanyu nulijbangka durriykanyi jangkurranyi nangangi Kudkanyi yurrngumba barri, baki yanybaka Jisus Krayis mududu nangangi Kudkanyi nanankanyi nganiyngkanyi. Nyulu ngajakangka Kud, nyulu manjamanjambiji nangangi balki yaji. Nani barri nyulu ngajakangka Kud nangangi, jungkungangi nyulu wanka yurrngumba nangandu Kudnyina. Nyulu jungkuka wanka nangandu Kudnyina yurrngumba, baki nyulu ngajakangka Kud yajinyi ngambalangi barri. Barriwa.

26Ngambala jingkijbangka Jisus Krayis, nyulu walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Nyulu lalanbaka ngambalanya. Nyulu ngajakangka Kud ngambalangi, nyulu manjamanjambiji ngambalangi balki yaji Kudwanyi. Baki jangambala baku jungku mili wanka nangandu, nyulungangi walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Nyulu kudukudu nangangi Kudkanyi. Jali nyulu jungku wayka jambana, baki miku nyuliyanyi yabimba balki yaji. Miku yingamali balki yaji nyuliyanyi yabimba. Nanankardi barri nyulu kudukudu nangangi Kudkanyi, baki nyulu jungkuka nangandu Kudnyina yurrngumba barri. 27Nanamuku walkurramuku mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, yali nganinyimuku barrinani ngambala. Baki yali yabimba balki yaji barrinani ngambala yabimbaka balki yaji. Nanankardi barri nanda walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi, waluku nyuli wajba Kud barnyinyi nanganginkanyi balkinyi yajinyi, baki bayngkani nyuli wajba Kud barnyinyi yalunginkanyi balkinyi yajinyi, nanganginmukuyngka mungkijimukuyngka. Nani barri nyulili yabimba yaji yingkana kambana baki yingkana kambana. Yurrngumba barri nyulili waluku wajba Kud barnyinyi nanganginkanyi balkinyi yajinyi, baki bayngkani barri nyulili wajba Kud barnyinyi yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Nyulili wajba Kud barnyinyi. Nyulili kurdanba nanda yaji, bakili nyulu dikarrijba nanda yaji nangangi Kudkanyi. Ngala mikukiyanyi yabimba balki yaji Jisus Krayiswanyi. Miku nyuliyanyi wajba Kud yajinyi nanganginkanyi balkinyi yajinyi, ngala nyuli wajba Kud yajinyi ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Ngala miku nyuliyanyi wajba Kud barnyinyi, ngala wajbayi Kud nanganginkanyi mankankanyi. Nyulu barrinani nanda barnyi jalili yalu wajba Kud. Nanamukunyi yingkamukunyi mambukamukunyi jurjkanyi, yalili wajba Kud barnyinyi balkinyi yajinyi, yingkana kambana baki yingkana kambana yurrngumba barri. Ngala wajbayi Kud nanganginkanyi mankankanyi Jisus Krayiswanyi, ngawamba barndaykamba. Janyba nangki Jisus Krayis barndaykamba bukambijuyngka yalunginkanyi balkinyi yajinyi wandijiyana. Janyba nangki yalungi, nanamukuyngka jalili yalu jungku wanka wabula barri, baki nanamukuyngka jala yalu jungku wanka nanijba barri, baki nanamukuyngka jalija yalu jungku wanka baku barri. Miku nangkiyi mili janyba Jisus Krayis yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Ngawamba barndaykamba. 28Nanda yuwa nangangi Musiskanyi yanybayi yarriykanyi yalunya mambukamuku jurjkanyi, baki yabimba yali nanda yaji. Yarrijba yalili nganinyimuku, mambukamuku yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka. Ngala nanijba barri nyulu yarrijbayi nangangi jandanyi walkurra mambuka jurjkanyi Kudwanyi. Yanybayi Kud ngiruka jangkurr, miku nangkiyi yangkalamba. Yanybayi Kud, janyulu yarrijba nangangi jandanyi, walkurra mambuka jurjkanyi. Baki yarrijba nyuli nangangi jandanyi walkurra mambuka jurjkanyi. Yalili yarrijba nganinyimuku, walkurra mambuka jurjkanyi ngala miku yaliyi jungku kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Kudiyana yalili barimba yaji nangangi Kudkanyi nanamukunyi mambukamukunyi jurjkanyi. Ngala miku nyuliyanyi barimba yaji nangangi Kudkanyi Jisus Krayiswanyi. Jungku nyuli kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Nyulu kunybamirra walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi yurrngumba barri. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index