Μορφή αναζήτησης

John 10:1

Yanybayi Jisus Yalungi Jibkanyi

1Baku barri mili yanybayi Jisus yalungi. Muningka nyuli karu yalunya nanginkanyi jangkurranyi, “Mankukiyi nayinda duja jangkurr. Mankumanku narringka jibkanyi. Nanangini lalanbawarranyi jibkanyi mungana nyulu yarrijba nangangi jibmuku. Yarrijba nyulu jibmuku kalawunyi barrikina mungana. Baki nanda maninjaku, miku nyulimi ngankijba kalawuyngkurru bardawana. Miku. Ngankijba nyulu kalawuyngkurru yingkana yajina bayngkani. Yiningki nyulu lukulukumba langkiya wilina barrikina, baki ngankijba kalawuyngkurru barrikina maninjakuykanyi jib.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index