Μορφή αναζήτησης

John 11:16

16Yingamali kandi nangangi Jisuskanyi, niji nangangi Dumas, baki yingka niji nangangi Didimus. Yanyba nyuli yalungi yingkamukuyngka kandimukuyngka, “Jangambala jilajba nangandu Jisusnyina, baki jangambala lalanba Jisus. Jaliyi yalu kurdanba Jisus, waluwa ngamanjalu kurdanbaja.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index