Μορφή αναζήτησης

John 13

Wakardabayi Yalungi Nukami Kandimukuyngka Jisuswanyi

1Munganawa janyulu wangarr yalungi niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi. Baki jingkijbayi yaji Jisuswanyi, winyurruwa janyulu wijba kingkarri nangandurri Kudyurri, nanganginkurri Buwakayarri. Maruka nyuli muwa yalungi nanganginmuku, durrijba jalili yalu nangangi jangkurr. Maruka nyuli muwa yalungi yurrngumba. Yali nanganginmirra kandimuku. Maruka nyuli muwa yalungi kudanyu. 2Nanamanji, bunundujbangka yaji wangarranyi, ngala nyulu mungijba yaji, jungku yali malumba, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Jungku yali malumba jarrkanyi mama. Ngala waluwa nanangini Sayidinwanyi, karu nyuli nanda kandi Judas Yiskariyud, nijanganjinyi nangangi niji Sayimun. Karu nyuli kandi Judas janyulu wajba mambukamuku jurjkanyi nangangi Jisuskanyi, yaluja kurdanbiji Jisus. Janyulu wajba yalunya dungalanyi nangangi Jisuskanyi. Jingkijba nyuli nanda yaji Jisuswanyi. Jingkijba nyuli, jayalu wudumba Jisus mambukamukunyi. 3Baki mili jingkijbayi yaji Jisuswanyi. Jingkijba nyuli Kud, nyuli yabimba Jisus ngiruka, yabimbikanyi walkurra yaji ngiruka. Jingkijba nyuli, nyuli jungku ngiruka yabimbikanyi yaji. Baki mili jingkijbayi Jisuswanyi, wabula nyuli badajba kingkarrinya Kudnanyi, baki mili janyulu wijba kingkarri nangandurri Kudyurri. Jingkijba nyuli bukamba yaji nani barri.

4Ngala yali jarrba nanda mama, baki walajbayi Jisus. Walajba nyuli baki wudumba nyuli raki. Dulaba nyuli nangangi danyan, baki kijijba nyuli nanda raki nangandu muwana. 5Bindaba nyuli wabuda lujulujuna, baki wakardaba nyuli yalungi nukami kandimukuyngka nanganginmukuyngka. Wakardaba nyuli yalungi nukami, baki dukumba nyuli nukami rakiyudinyi. 6Nani barri nyuli wakardaba nukami kudiyanymukuyngka kandimukuyngka, baki badajba nyuli yingkayurri nangandurri, Bidayurri. Ngala yanybayi Bida nangangi Jisuskanyi, “Mikujiyi wakardaba ngaki nukami. Miku Mambuka. Mikujiyi ninji wakardaba ngaki nukami.” 7Jananganjayi Bida Jisuswanyi, “Miku ninjimi jingkijba nanda jala ngayu yabimba. Miku ninjimi jingkijba nanijba, ngala baku barri janinji jingkijba. Janinji jingkijba nayinda jala ngayu yabimbaka narringi.” 8Baki mili yanybayi Bida Jisuskanyi, “Mikujiyi ninji wakardaba ngaki nukami. Miku. Miku nanijba, baki mili miku baku. Mikujiyi ninji wakardaba ngaki nani barri. Miku.” Jananganjayi Bida Jisuswanyi, “Jaliyi ngayu miku wakardaba nganyi nukami, baki miku ninjiyi jungku ngaki kandi. Miku ninjiyi kandi ngaki.” 9Baki mili yanybayi Bida Jisuskanyi, “Yuku, mambuka. Yuku barri ninji wakardaba ngaki nukami, ngala janinji wakardaba ngaki marda wali, marda marni.” 10Ngala yanybayi Jisus nangangi, “Nanda jala wakardaba nangka bukamba nangangi mankanyi, baki likalika nyulu nangangi mankanyi bukamba. Baki jala nyulu jilajba yingkayurri barndarri jarrji mama, ngawamba nangangi nukami nyuli jundurryudi, jilajbangangi nyuli jundurrina yajina. Marda nangkimi wakardaba ngawamba nangangi nukami. Barriwa. Nyuli yabimba narrinya likalika kurdulu Kudwanyi, baki miku narriyi jungku balki nangangi. Ngala yingamali narringi, miku nyulimi likalika, nyulu jungkuka balki kurdulu narrindu.” 11Jingkijbayi Jisuswanyi nanda jalija karu mambukamuku jurjkanyi nangangi, yalu wudumbikanyi Jisus. Jingkijba nyuli nanda, baki nanankardi barri nyuli yanyba, “Ngala yingamali, miku nyulimi jungku likalika kurdulu.” Yanyba nyuli nanda jangkurr, jingkijbangangi nyuli nanda jalija karu mambukamuku nangangi. Barriwa.

12Baki nyuli wakardaba bukamba yalungi nukami. Barriwa. Mili nyuli wudumba nangangi danyan, baki nyuli yarrijba nanda danyan nangandu mankanyina, baki jungku nyuli wayka. Ngajaka nyuli yalunya Jisuswanyi, “Jingkijba kuna narri nanda jali ngayu yabimba narringi. Jingkijba kuna narri. 13-15Nganarrili nijarrijba ‘Milidimbawarr,’ marda yingka niji ‘Mambuka.’ Nani barri nganarrili nijarrijba. Yuku barri marda nganarrimi nijarrijba nani, jungkungangi ngayu mambuka, marda milidimbawarr narringi. Nani barri ngayu jungkuka narringi bukambijuyngka. Ngala wakardaba ngayi narringi nukami. Nani barri marda narringkimi wakardaba nukami narringi. Marda narrimi yabimba bayakarda yaji narringi, barrinani ngayi yabimba bayakarda yaji narringi. Nanda yaji jala ngayi yabimba narringi, miku nanda walkurra yaji. Nanda bayakarda yaji ngayi yabimba. Marda narrimi yabimba bayakarda yaji narringi. 16Ngayu karungka narrinya duja jangkurranyi. Nanda wakiwarr, miku nyulu walkurra barrinani nangangi mambuka. Nyulu bayakarda nganinyi. Nani barri narri wakiwarr ngaki. Narri bayakarda. Ngayu manjijbangka narrinya karunkanyi ngakinkanyi jangkurranyi. Miku narringkiyi mankumanku narri walkurra mambuka. Miku narrimi walkurra mambuka barrinani ngaliya Kud. 17Jaliyi narri durrijba nayinda jangkurr, jaliyi narri jungku barrinani nanda bayakarda nganinyi, barrinani nanda wakiwarr, baki janarri yabijba muwa yurrngumba. Janarri yabijba muwa yurrngumba jaliyi narri yabimba nayinda yaji. Barriwa.

18Yanyba ngayu nayinda jangkurr narringi, ngala miku ngayiya yanyba nayinda jangkurr bukambijuyngka narringi. Jingkijba ngayu yingamali narringi. Jingkijba ngayu yingamali narringi, janangka yangkalamba ngakinmunanyi, janyulu karu mambukamuku jurjkanyi ngaki, yalu wudumbikanyi ngana. Nanda jangkurr jali yarrijba wankalawanyi, nanda jangkurr yanybaka duja, ‘Nanda jala jarrba mama ngakindu, janangka yangkalamba ngakinmunanyi.’ Nani yanybayi nanda wankalanyi jangkurr duja. 19Ngayu karungka narrinya nanginkanyi jangkurranyi, yangkalambikanyi nangka yingamali, baki kamu jalija nangka yangkalamba, janarri jingkijba nayinda jangkurr ngaki duja. Janarri jingkijba ngaki, ngayu nanda Krayis. 20Ngayu karungka narrinya duja. Janga manjijba narrinya karunki yingkamuku ngaki. Nanamuku, jaliyi yalu kandimba narrinya, nanda barrinani nanamannga ngana yalu kandimba. Jaliyi ngana yalu kandimba, baki nanda barrinani nanamannga yalu kandimba Kud, manjijba jali nyulu ngana.” Barriwa.

Janangka Yangkalamba Nanganbunanyi Jisusnanyi

21Jali yanyba Jisus nani, baki ngindu nyuli muwa. Jungku nyuli balki muwa. Baki yanybayi Jisus yurlurrmba jangkurr, “Ngayu karungka narrinya duja jangkurranyi. Yingamali narringi, janangka yangkalamba ngakinbunanyi. Janyulu karu yingkamuku wanjawa janganjalu wudumba. Baki marrimba janganjalu. Warriyaluku.” Barriwa. 22Ningkijba yalungki nanganginmuku kandimuku. Miku yaliya jingkijba wanyi nanda jalija nangka yangkalamba nanganbunanyi Jisusnanyi. Miku yaliya jingkijba wanyi nyulu. 23Yingamali yalungi, jungku nyuli bundu nangandu Jisusnyina. Marukayi muwa Jisus nangangi. Jungku nyuli bundu nangandu Jisusnyina. Baki yingka kandi, Sayimin Bida, yanyba nyuli nanankanyi kandinyi jali bundu Jisusnyina. 24Yanybayi Sayimin Bida, “Janinji ngajaka Jisus, wanyi nanda jalija nangka yangkalamba nanganbunanyi Jisusnanyi. Ngajakakiyi Jisus wanyi nanda.” 25Baki nanda yingka kandi, yirirdba nyuli mili bundu Jisusyurri. Ngajaka nyuli Jisus, “Mambuka. Wanyi nanda jalija nangka yangkalamba nganyinbunanyi. Wanyi nanda.”

26Jananganjayi Jisuswanyi, “Najbakiyi nayinda mama. Jangayu yarrijba nayinda mama ngarrkina krayabkanyi. Baki jangayu wajba nanda nanginkanyi mamanyi. Jangayu wajba nanda jalija nangka yangkalamba ngakinbunanyi.” Baki nyuli yarrijba mama ngarrkina krayabkanyi, baki wajbayi Judas nanankanyi mamanyi. Nanda Judas, nyuli jandanyi nangangi Sayimin Yiskariyudkanyi. Wajba nyuli Judas nanankanyi mamanyi Jisuswanyi. 27Jali nyulu kuyu nanda mama Judaswanyi, baki yinarramba ngankijbayi nanda wuwarr Sayidin nangandu mankanyina Judasnyina. Ngankijbayi Sayidin nangandu mankanyina. Yanybayi Jisus nangangi “Jilajbakiyi dulu. Yabimbakiyi nanda jala ninji nulijba yabimbikanyi. Dulukiyi jila.” Nani barri jirrinybayi Judas Jisuswanyi. 28-29Yingkamukunyi kandimukunyi nanaba, miku yaliyanyi jingkijba nanda jangkurr jali yanyba Jisus nangangi. Nanangini Judaswanyi, nyulili lalanba dungala yalungi. Manku yali nanda jangkurr Jisuskanyi, ngala ngamu yiningki Jisuswanyi karuyi Judas wudumbiji mama yalungi dungalana, yiningki karuyi Judas waji yingkamuku dungalanyi. Miku yaliyanyi jingkijba nanda jangkurr Jisuskanyi. 30Nyuli kuyu nanda mama Judaswanyi. Jarrba nyuli, baki yinarramba nyuli jilajba danbiyurri. Baki mungijbayi yaji nangangi kudanyu.

Wajbayi Yingkanyi Yuwanyi Jisuswanyi

31-32Jali barlbayi Judas yalunbunanyi, baki mili yanybayi Jisus yalungi, “Nanijba janyulu minimba yingkamuku Kudwanyi. Janyulu minimba yalunya ngaki Buwaya Bukambijuyngka, ngayu walkurra mambuka bukambijuyngka. Janganjalu jingkijba, ngayu walkurra, ngirukamirra. Baki jayalu jingkijba Kud, nyulu walkurra mambuka marda. Jungku ngaliya malumba walkurrawuya mambukawuya, ngirukawuya. 33Narri, jandanyimuku ngaki. Miku jangayu jungku narrindu yurrngumba. Kujba janarri ngaki, ngala miku nganarriyi najba nanaba. Nanijba ngayu karungka narrinya nanamannga jangkurranyi jali wabula ngayi karu nanamuku Jumuku. Nanamannga jangkurranyi ngayu karungka narrinya, ‘Miku narriyi jilajba ngakindu. Jangayu jilajba yingkayurri yajiyurri, jala miku narriyi jila nanankurri. Miku narriyi jila nanankurri yajiyurri.’ Nani ngayi yanyba yalungi baki nanda jangkurr narringi marda. 34Ngala ngayu jirrinyba narrinya buyingkinyi yuwanyi. Marukakiyi narringka muwa. Maruka ngayu muwa narringi kudanyu. Nani barri marda narringkimi maruka muwa. 35Jaliyi narringka maruka muwa nani, baki yingkmukunyi, jayalu jingkijba narrinya, narri ngakinmuku kandimuku. Jayalu jingkijba nani narringi, jaliyi narringka maruka muwa.” Barriwa.

Yanybayi Jisus Nangangi Bidanyi

36Ngajakayi Jisus kandiwanyi Bidawanyi, “Mambuka, wanjawa janinji jilajba. Wanjawa.” Jananganjayi Bida Jisuswanyi, “Miku nganinjiyi durrijba nanankurri yajiyurri nanijba. Miku. Ngala baku barri bayngkani yuku nganinjija durrijba. Miku nganinjiyi nanijba durrijba nanankurri yajiyurri, ngala baku barri yuku.” 37Mili ngajakayi Bidawanyi, “Mambuka, wanyingkanyi miku ningiyi durrijba nanijba. Wanyingkanyi. Birrirrinja ngaka, janybikanyi ngaka nganyi.” 38Jananganjayi Jisuswanyi, “Nanda jangkurr nganyi, janybikanyi janganyingka ngaki, nanda duja kuna. Karungka ngayu duja jangkurranyi. Kujarraka barndayka janinji yanyba, miku nganinjimi jingkijba. Yanyba janinji yingkamukuyngka kujarraka barndayka, ‘Miku ngayimi jingkijba nanda Jisus.’ Nani barri janinji yanyba waluwa kayaja nanda julaki barrinani dalmurra munganawa kambalingijina.” Nani barri yanybayi Jisus nangangi Bidanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index