Μορφή αναζήτησης

John 13:10

10Ngala yanybayi Jisus nangangi, “Nanda jala wakardaba nangka bukamba nangangi mankanyi, baki likalika nyulu nangangi mankanyi bukamba. Baki jala nyulu jilajba yingkayurri barndarri jarrji mama, ngawamba nangangi nukami nyuli jundurryudi, jilajbangangi nyuli jundurrina yajina. Marda nangkimi wakardaba ngawamba nangangi nukami. Barriwa. Nyuli yabimba narrinya likalika kurdulu Kudwanyi, baki miku narriyi jungku balki nangangi. Ngala yingamali narringi, miku nyulimi likalika, nyulu jungkuka balki kurdulu narrindu.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index