Μορφή αναζήτησης

John 16:24

24Wabula nganarri ngajaka yajinyi, marda narri ngajaka Buwakanya yajinyi, jungkungangi narri ngakinmuku kandimuku. Jalija ngayu barlba, marda narrimi yililikajba Buwakanya yajinyi, jungkungangi narri ngakinmuku kandimuku, ngayangayijbangangi narri ngakinkanyi jangkurranyi. Marda narrimi yililikajba Buwakanya nanankanyi yajinyi jala narri nulijba. Jaliyi narri yililikajba Buwakanya, jungkungangi narri ngakinmuku kandimuku, baki janyulu jananganja narrinya. Janyulu yabimba nanda jala narri yililikajba, baki janarri mirnarrijba muwa yurrngumba.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index