Μορφή αναζήτησης

John 18

Wudumba Yali Jisus Jumukunyi

1Jali yanyba Jisus nani barri mududu Kudkanyi, baki barlba yali barndananyi, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Barlba yali karrurrinybarri balarri, niji nanankanyi balanyi Kidrun barri. Jungku yali nanaba mungana karrurrinybana munjimunji. 2Jungku yalili nanaba karrurrinybana, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Baki nanangini Judaswanyi, jingkijba nyuli jalili yalu jungku nanaba. Nanamanji yanybayi Judas yalungi mambukamukuyngka jurjkanyi. Karu nyuli yalunya Jisuskanyi, nyuli jungku nanaba karrurrinybana. 3Mambukamukunyi jurjkanyi marda Barasimukunyi, manjijba yalunjali wudumbiji Jisus. Manjijbayi yalunya, yilarrmuku marda nganinyimuku ngarrkadabawarrmuku. Waluluwijbayi Judas yalungi karrurrinybarri balarri. Barlba yali mirnbiyudi baki janganiyudi. 4Ngala nyuli jingkijba bukamba yaji Jisuswanyi. Jingkijbayi yalunya Jisuswanyi, yalu daykanyi, marda nyuli muningka jilajba yalundurri, jali yalu kujba nangangi. Jilajba nyuli yalundurri, baki ngajaka nyuli yalunya, “Wanyingkanyi narri kujba. Wanyingkanyi.” 5Jananganja yali, “Nangangi nurru kujba Jisuskanyi, niji nangangi yaji Nasarid. Nangangi nurru kujba Jisuskanyi.” Yanybayi Jisus yalungi, “Nayinda ngayu.” Nanda Judas, karrinja nyuli nanaba yalundu. Barrin nyuli wudumba dungala karunkanyi mambukamuku jurjkanyi. Karu nyuli yalunya, janyulu waluluwijba yalungi Jisusyurri. Barriwa. 6Jali yanyba Jisus, “Nayinda ngayu”, baki jilajba yali bayngkani, baki yirrba yali jambarri. 7Mili nyuli ngajaka yalunya Jisuswanyi, “Wanyingkanyi narri kujba. Wanyingkanyi?” Baki mili yali jananganja Jisus, “Kujbangka nurru Jisuskanyi, nangangi yaji Nasarid.” 8Yanybayi Jisus yalungi, “Karu ngayi narrinya barrin, nayinda ngayu. Jaliyi narri kujba ngaki, baki manjijbakiyi yalunya ngakindu yalunginkurri barndarri. Manjijbakiyi nanginmuku kandimuku, jungka jala yalu nayiba ngakindu.” 9Yanybayi Jisus barrin, “Yalu jala jilalajba ngakindu yurrngumba, jangayu lalanba yalunya. Yurrngumba jangayu yalunya lalanba.” Nani barri yanybayi Jisus barrin. Duja nanda jangkurr nangangi. Lalanba nyuli yalunya nanamanji jali yalu jila wudumbiji Jisus. Barriwa.

10Nanda kandi Bida, nyuli jankunbijinyiyudi wunanybalanjudi. Karrinja nyuli nanaba nangandu Jisusnyina, baki dulaba nyuli kingkarri nangangi jankunbijinyi. Dulaba nyuli, baki jinamba nangki, ngala karlbayi kuwarda jankunbijinyiyudinyi. Karlba nyuli nangangi kuwarda, nanda jalili waki mambukanyi jurjkanyi. Niji nangangi wakiwarr, mikuyaji kuwardanyi, Malkis. 11Ngala Jisuswanyi nyuli jirrnyba nanda Bida, “Wiykunumbakiyi yarrijba kalawunyi. Wijbakiyi kundula ngaki. Kuyunyi nganjalu. Buwakanya, yanyba nyuli ngaki. Yanyba nyuli, ngayuja jilajba yalundu nanginmukunyina jala jila ngakindurri wudumbiji ngana. Jangana yalu kurdanba. Nani barri nyuli yanyba Buwakanya ngaki, jangayu jila yalundu.” Barriwa.

Kuyu Yali Jisus Mambukarri Jurjkanyi

12Marrimba yali Jisus baki kijijba yali jaluwuya. Mijimbangu yali nanaba nangandu, nganinyimuku ngarrkadabawarr, marda mambuka yalungi, marda yilarrmuku. Kijijba yali Jisus. Barriwa. 13Baki waluku yali kuyu Jisus malburri Yanasyurri. Nanda Yanas, kardunganja nyuli nangangi Kayabaskanyi. Nanda Kayabas, nyuli walkurra mambuka jurjkanyi nanamanji jali yalu marrimba Jisus. 14Nanda Kayabas, wabula nyuli yanyba yalungi kunsilkanyi Jukanyi. Yanyba nyuli, “Nanda Jisus, marda nangkimi janyba. Jaliyi nangka janyba, baki miku nyuliyi yabimba mili kiji ngambalangi. Baki miku ngamanjaliyi linjumba nanamukunyi mambukamukunyi Rumankanyi. Marda nangkimi janyba, baki miku ngambalakiyi janyba.” Nani barri yanybayi nanda Kayabas wabula. Waluku yali kuyu Jisus nanganginkurri barndarri Yanaskanyi.

Yanybayi Bida, Miku Nyuliyanyi Jingkijba Jisus

15Jilajba buli bayngkani nangandu Jisusnyina, Sayimin Bida, baki yingka kandi Jisuskanyi nangandu. Jilajba buli bayngkani Jisusnyina nanganginkurri barndarri Yanaskanyi. Nanangini Yanaswanyi, jingkijba nyuli nanda yingka kandi Jisuskanyi. Baki ngankijba nyuli kalawuyngkurru barrikina jala nanaba lukuluku mambukanyi barndana. Ngankijbayi nanda yingka kandi kalawuyngkurru nangandu Jisusnyina. 16Ngala nanda yingka kandi, Bida, yukumba nyuli danbina bardawana. Yukumba nyuli danbina bardawana, ngala nanda yingka kandi ngankijba jali waluwa barrikina, nyuli yanyba nanankanyi jibarrinyi, lalanba jala bardawa. Yanyba nyuli jibarrinyi, baki wijba nyuli danbiyurri wudumbiji Bida. Baki ngankijba buli kalawuyngkurru barrikina. 17Nanda jibarri jali lalanba bardawa, yanyba nyuli Bidanyi, “Marda ninji kuna kandi nangangi Jisuskanyi.” Jangumba jujambayi Bidawanyi. Yanyba nyuli nangangi, “Miku ngayu kandi nangangi. Miku.” 18Karrijba yali janguna ngarrkadabawarrmuku baki wakiwarrmuku, baki yilarrmuku. Mardujbayi yaji mungana. Karrijba yali janguna, marda nanda Bida nyuli karrinja marda yalundu janguna. Ngarrijba yali janguna. Barriwa.

Yanybayi Jisuskanyi, Walkurra Mambuka Jurjkanyi

19Baki nanangini mambukawanyi jurjkanyi ngajaka nyuli Jisus. Yililikajbayi Jisus nanganginmukuyngka kandimukuyngka, marda yililikajbayi Jisus nanganginkanyi jangkurranyi, milidimba jalili nyulu yalunya yurrngumba. 20Jananganjayi Jisuswanyi, “Yanyba ngayi jangkurr, baki bukambijunyi, yali manku nanda jangkurr. Milidimba ngayili yalunya jurjina, marda walkurranyina jurjina jalili yalu bukambiju jungku nanaba. Miku ngayiyanyi yanyba kardarda yingamaliyngka, ngala yanyba ngayili kajanyi, kudanyu bukambijuyngka. 21Wanyingkanyi nganinji ngajaka ngakinkanyi jangkurranyi. Ngajakakiyi yalunya jali yalu manku ngaki jangkurr. Yalu jingkijba ngaki jangkurr. Marda ninjimi ngajaka yalunya.” 22Jali yanyba Jisus nayinda jangkurr, baki dabayi Jisus karnkul yingamalinyi yilarrwanyi. Daba nyuli karnkul marniyudinyi balamba. Daba nyuli Jisus karnkul, baki ngirrwayi nangangi Jisuskanyi, “Wijbakiyi jananganja walkurra mambuka nani. Yanybakiyi yabimba nangangi.” 23Jananganjayi Jisuswanyi, “Jaliyanyi ngayu milidimba yalunya barimba, baki wudumbakiyi yalunya jali yalu manku nanda jangkurr ngaki. Janinya yalu karu ngakinkanyi balkinyi jangkurranyi, jaliyanyi ngayu yanyba barimba. Ngala ngayi yanyba kunyba jangkurr, baki wanyingkanyi nganinji dabayi karnkul. Wanyingkanyi.” Barriwa. 24Baki nanangini Yanaswanyi, manjijba nyuli Jisus yingkayurri mambukarri jurjkanyi. Manjijba nyuli Jisus nangandurri, niji nangangi Kayabas. Jilajbayi Jisus yuwajiwa jaluwuya kurulyudi. Barriwa.

Mili Yanybayi Bida, Miku Nyuliyanyi Jingkijba Jisus

25Nanabawa janguna karrinjayi Bida. Ngarrijbayi janguna. Baki yanybayi yingka nganinyi nangangi Bidanyi, “Ninji kuna kandi nangangi Jisuskanyi. Ninji kuna nangangi kandi.” Ngala mili jujijbayi Bida. Jujijba nyuli, “Miku ngayu nangangi kandi. Miku.” 26Yingka nganinyi nanaba. Mungkiji nyuli nanankanyi jali karlbayi kuwarda Bidawanyi barrin. Jungku nyuli nanaba janguna. Nanda mungkiji nyuli waki walkurrayngka mambukanyi jurjkanyi. Ngajaka nyuli Bida, “Miku kuna ningiyanyi najba marda nangandu Jisusnyina karrurrinybana Kidrunyina. Miku kuna ningiyanyi najba nanaba.” 27Mili jujijbayi Bida, “Miku. Miku ngayiyanyi nanaba nangandu Jisusnyina karrurrinybana. Miku.” Baki yinarramba kayayi nanda julaki barrinani dalmurra. Kudanyu kayayi nanda julaki. Barriwa.

Kuyu Yali Walkurrayngkurri Mambukarri Kubaminkanyi

28Baki kuyu yali Jisus bayungu Kayabasnanyi Jumukunyi. Kuyu yali Jisus bayungu nangandurri walkurrayngkurri mambukarri Kubaminkanyi. Ngala nyuli kambalingijba yaji karrina. Jilajba yali kalawuyngkurri barrawurri, Jisus marda ngarrkadabarwarrmuku. Ngala nanamuku Jumuku, miku yaliyanyi ngankijba. Miku yaliyanyi ngankijba kalawuyngkurru. Jaliyanyi yalu ngankijba kalawuyngkurru ngurranyina barrawuna, baki jungku yalu balkina yuwana Jukanyi. Jaliyanyi yali ngankijba ngurranyina barrawuna, baki miku yaliyi jarrba mama nanankanyi wangarranyi niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi. Karrinja yali danbina. 29Nanda mambuka walkurra Kabaminkanyi, niji nangangi Bilad. Walajba nyuli danbiyurri yalundurri, jala miku yaliyanyi ngankijba kalawuyngkurru nangandurri. Jilajbayi Bilad yalundurri, baki ngajakayi yalunya Jumuku, “Yanka nyulu jungku balkina yuwana nanda Jisus. Yanka barri.” 30Yali jananganja Bilad, “Jalimi nyulu kunyba jungku, baki miku nurriyi kuyu nganyindurri.” 31Yanybayi Bilad yalungi, “Janarri kuyu Jisus narriman. Janarri kuyu, baki janarringka jingkijba jaliyi nyulu jungku balkina narringinyina yuwana Jukanyi. Janarringka jingkijba nangangi.” Jananganja yali, “Jungku nyulu balkina nurrunginyina yuwana. Marda nangkimi janyba, ngala mambuka Kubaminkanyi Rumankanyi nyulu yanybaka, miku nurriyi daba kurdanbikanyi nanijba. Jangumba wabula nurrili daba yaji, ngala miku nanijba.” 32Nanamuku Jumuku, mankumanku yalungki Biladkanyi, marda nyulimi jirrinyba nangangi ngarrkadabawarrmuku, baki jayalu daba Jisus kurdanba. Wabula Jisus yanybayi nayinda jangkurr, “Janganjalu langandaba kurndana kurdanbikanyi.” Duja nanda jangkurr, yanyba jali nyulu wabula. Barriwa.

33Baki wijbayi Bilad, ngankijba nyuli kalawuyngkurru barrawurri. Karu nyuli ngarrkadabawarr, yalu kuyunkanyi Jisus nangandurri. Kuyu yali Jisus, baki ngajakayi Biladwanyi, “Ninji kuna walkurra mambuka Jukanyi. Ninji kuna yalungi walkurra mambuka.” 34Ngala ngajakayi Bilad Jisuswanyi, “Nanda jangkurr jali nganinji ngajaka, nanda nganyi jangkurr kuna. Yiningki yingkawanyi ninya karuyi nanankanyi jangkurranyi.” 35Baki jananganjayi Biladwanyi, “Miku ngayu mungkiji nganyi. Miku ngayu Ju. Ngala yalu kuyuyi ninya ngakindurri, nganyinmukunyi mungkijimukunyi. Ngala ngajaka ningi, yanka ninji jungku balki. Wanyi balki yaji ninji yabimba.” 36Jananganjayi Bilad Jisuswanyi, “Yi, ngayu walkurra mambuka, ngala miku ngayu mambuka barrinani yingkamuku mambukamuku. Miku ngayu mambuka barrinani nanamuku mambukamuku Jukanyi. Miku ngayu mambuka barrinani yalu, nayiba jala yalu jungku jambana nayiba. Jalimi ngayu mambuka barrinani yalu, baki nganimi nanangajba ngakinmukunyi ngarrkadabawarrmukunyi. Nanangajba nganjalimi. Ngala miku ngayimi mambuka barrinani yingkamuku mambukamuku jala ninji jingkijba. Yinini mambuka ngayu. Yinini.” 37Baki mili ngajakayi Jisus Biladwanyi, “Ngala ninji kuna walkurra mambuka.” Jananganjayi Jisuswanyi, “Nanda nganyi jangkurr. Ninji yanyba ngaki, ngayu walkurra mambuka. Manjijbayi ngana Kudwanyi. Badajba ngayi kingkarrinya nanginkurri yajiyurri, jungku ngayi nayiba jambana, karunki duja jangkurr. Manjijba nyuli ngana, karunki duja jangkurr. Bukambiju nanamuku nganinyimuku jala yalu nulijba mankunkanyi duja jangkurr, jayalu manku ngaki jangkurr. Jayalu manku ngaki jangkurr. Jayalu kuyu ngaki jangkurr, dujangangi ngaki jangkurr.”

Yanyba Yali Jisuskanyi, Janangka Janyba

38Ngajakayi Jisus Biladwanyi, “Ngala wanyi yaji duja. Wanyi.” Baki mili walajbayi Bilad danbiyurri yalundurri Jumukuyngkurri, baki yanybayi yalungi, “Mankumanku ngaka nangangi Jisuskanyi, miku nyulimi jungku balkina yuwana. Miku nyulimi jungku balki. 39Ngala yurrngumba nayimanji kindilkurrinyi ngurrwayi, jala wangarr niji Kangandijbayi Barrawuna Yajinyi narringi, yurrngumba nayimanji muningka ngayili manjijba yingamali nganinyi, jungku jala brisinyina. Muningka ngayili manjijba yingamali nayimanji. Wanyi nganinyi jangayu manjijba nanijba. Wanyi. Jangayu kuna manjijba narringi mambuka Jukanyi. Jangayu kuna manjijba nayinda Jisus.” 40Ngala kaya yali Jumuku. Kaya yali kudanyu nangangi, “Mikujiyi manjijba nayinda Jisus. Ngala nanda manjijbakiyi yingka, niji nangangi Barabas. Mikujiyi manjijba Jisus.” Ngala nanda Barabas, nyuli maninjaku, nyuli dabawarr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index