Μορφή αναζήτησης

John 7:7-8

7-8Miku yaliyi ngirra narrinya. Miku narrinjaliyi linjumba mankanyi. Ngala nganjalu ngirra, karungangi ngayi yalunya, yalu jungku balkina yuwana. Nani nganjalu ngirra. Yanyba ngayu yalungi nayinda yurlurr jangkurr, baki nulijba yalu ngaki, linjumbikanyi nganjalu. Miku ngayiyi ngayu jilajba wangarranyi, ngala yuku narri jilajba. Barriwa.” 9Nani yanybayi Jisus, baki wambu nyuli jungku nanaba Kalili. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index