Μορφή αναζήτησης

John 8:48

Jungkuyi Jisus Wanka Waluwa Yabrayamkanyi

48Jananganja yali Jumukunyi, “Yanyba nurri duja nganyi. Nganyi yaji langku, niji Samariya. Baki jungkuka wuwarr kalawunyi nganyindu mankanyina. Nani barri nanda jangkurr nurrungi duja. Nanda wuwarr jungkuka nganyindu.”

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index