Μορφή αναζήτησης

Mark 12:7

7Ngala jali yalu najba nangangi jandanyi jilaykurri yalundurri, baki yanyba yalungki, ‘Nayinda jala badajbangka, nyulu jandanyi nangangi malbunyi. Jalija nangka janyba malbu, baki nangini nanganginyi jandanyiwanyi, janyulu wudumba nayinda jamba ngabayidi. Jangambala marrimba, jangambala kurdanba, baki jangambala kuyu nayinda jamba ngabayidi ngamanginkanyi barri.’ Nani barri yalungki yanyba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index