Μορφή αναζήτησης

Matthew 10:5

Manjijbayi Yalunya Jisuswanyi, Yalu Milidimbiji.

5Nanamuku 12 barri nganinyimuku, yali kandimuku nangangi Jisuskanyi. Manjijba nyuli yalunya lukuluku nananyina yajina. Karu nyuli yalunya, “Miku narriyi jilajba nanankurri yajiyurri niji Samariya. Miku narriyi jilajba nanankurri yajiyurri jala yalu jungku ngurranyimuku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index