Μορφή αναζήτησης

Matthew 21:30

30Waluku barri yanybayi malbu nanganginkanyi lirrkanyi jandayngkanyi, baki bayngkani barri nyuli jilajba nanganginkurri jaduyngkurri jandayngkurri, baki ngajaka nyuli nanda jadunyi nangangi jandanyi wakinkanyi nanganginyina jambana. Jananganjayi nanangini jandanyiwanyi, ‘Yi malbu. Jangayu waki ngaki. Jangayu waki nganyinyina jambana.’ Ngala jujijba nyuli. Miku nyuliyanyi jilajba. Miku nyuliyanyi waki nangangi. Wambu nyuli jungku barndana. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index