Μορφή αναζήτησης

Matthew 24:29

Wijbaja Buwanya Bukambijuyngka.

29Nanankardi walkurrananyi kijiwunyi barri, baki mikuyaji kambanyi, mikuyaji yakarlanyi. Mikuwali yajba yaji kambawanyi baki yakarlwanyi. Jayalu yirrba warrawiji kingkarrinya. Jayalu karrala wayka. Ngirringirrimba jayalungka kamba baki yakarl, baki warrawiji. Ngirringirrimba jayalungka, baki jayalu wirlku yingkarri yajiyurri.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index