Μορφή αναζήτησης

Titus 1:9

9Nanda malbu jurjkanyi, marda nyulimi kuyu ngawamba nanda duja jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda nyulimi miku kuyu yingka jangkurr, ngawamba nangangi duja jangkurr. Baki yuku barri janyulu milidimba yalunya yingkamuku nanankanyi duja jangkurranyi, baki jayalu yalu jungku mili ngiruka nangangi Jisus Krayiskanyi. Yuku barri janyulu minimba yalunya nanankanyi yinini jangkurranyi jala miku duja. Yuku janyulu minimba yalunya yinini jangkurranyi, yalu yingiykanyi nanda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index