Μορφή αναζήτησης

Ester 9:6

6Te maintnoꞌo ni maa ñuu kaꞌnu Susa ni ka jaꞌni tee judio uꞌun ciento teyii.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index