Μορφή αναζήτησης

Éxodo 15:3

3Jitoꞌo kuu ya na kuinio in tee jaxin tnaꞌa

Te Jeovaa kuu sivi ya.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index