Μορφή αναζήτησης

Génesis 15:16

16Te vi ndajiokuiin ndikin tata ron, su ndee tatatnoꞌo kuu kuun ron saa saa ndajakuei ja vi nukoi nuu ñuꞌu yaꞌa, chi vitna te chiaꞌan ka ja chitu jakueꞌe ka saꞌa ñayiu amorreo ja kindee rin ñuꞌi ―jiñaꞌa ya suaꞌa.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index