Μορφή αναζήτησης

Génesis 22:21

21Te suchi xtnañuꞌu nani Uz, te yun saa ni kaku ñani nani Buz, yun te saa ni kaku suchi nani Kemuel ja ni okuu yua Aram.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index