Μορφή αναζήτησης

Génesis 30:40

40Te ni otasiin Jacob lelu ka oteku ja kokuu kiti maa de, te lelu ndiñuaꞌa kokuu kiti Labán. Te ni osaꞌa siin de kiti maa de, guaa ni ka ojika siin ti jin kiti Labán.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index