Μορφή αναζήτησης

Génesis 31:5

5Te jiñaꞌa de:

―Jini san ja yua ni, chi tu kaꞌan mani guaꞌa ka ña de jin san, nagua ni osaꞌa de ndee nuu inka ni kee san. Su ia Dios, tata yua san, chi tu xndendoo ña ya, chi oo ni ya jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index