Μορφή αναζήτησης

Génesis 43:20

20Te ka jiñaꞌa de:

―Maa ni, vi jitoꞌo san, na ni kikuei san jaxtnañuꞌu ja vi jandaa ja vi kuaan san joo ja vi kokaa san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index