Μορφή αναζήτησης

Génesis 50:4

4Te nuu ni yaꞌa kiuu tnoꞌo suchi ini yun, te ni kaꞌan José nuu tee tatnuni nuu veꞌe Faraón, te jiñaꞌa de:

―Nuu ja kaꞌan ndaꞌu kaꞌan kee ña ni, te jikantaꞌu san ja tanundaꞌa ni kaꞌan ni jin Faraón, te suaꞌa kuñaꞌa ni:

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index