Μορφή αναζήτησης

Salmo 27:11

11Kaxtnoꞌo ni ichi ni ja na kaka san, vi Jitoꞌo san,

te kondeka ña ni ja na kaka san ichi ndaa,

ja jaꞌa ñayiu ka kaꞌan uꞌu ña jin san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index