Μορφή αναζήτησης

Salmo 62:3

3¿Nasaa ka kiuu vi kondakoo ndiꞌi ni siki invaa sein

ja ka nduku ni ja vi kuun ndeyuu ña ni ja kuu san,

na kuinio in yika veꞌe ja ni jindita xiin,

axi na kuinio in korra ja vi ja yatni ja ndonso?

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index