Μορφή αναζήτησης

Peɗ nzoɓ ndáy nzaapeɗri 11:19

Nzoɓri ká Antiyos ya̰a Ɓay Ŋgɛrɛwṵru

19Sewke ká i ike Etḭɛn a í tii sa̰w ɗáa nun nzoɓ mbika lawri tuɔ síe ha ri ɗuu saa Zuruzalɛm na, nzoɓ mbika lawri na zekre kḭ kpɛrkɛ kpɛrkɛ í ɗuu kpṵru i tḭi Fenisi nda̰w, tukuɗu mbii Sipir nda̰w, Antiyos nda̰w, í ka-káa Ɓay Kere ká se tul Zezu ha̰ Ziɓri huo-ri kḭ hɔy.