Μορφή αναζήτησης

Marki 9:35

35Báyḭi lɛ, Zezu kaw siri a ɗi leɗ nduoɓal-ɛri ká duɔ falɛ siɗi na a ɓaa ha ri mii: «Nzoɓ ká hii ɓay ɗoko pola lɛ, ndaɗ ɓay haŋa ni ka ɗo ɓa ɔ́rɔ fal, a ɓa nzoɓ ɗáa peɗ ha̰ nzoɓri riw bele.»