Μορφή αναζήτησης

Genesis 19

Rogon feni tadenen e pumo’on nu Sodom

1Fa’ani yib fa gali engel ngalan e binaw nu Sodom nike blayal’, ma bay Lot nike par nga but’ u to’oben e garog ko fare binaw, ko gin ni tagil’ e mu’ulung rok e girdi’. Ma fa’ani guy row Lot, me sak’iy nge yan ngorow. Me yan i ragbug u p’eowcherow nike yan i yip’ owchen nga but’, 2me ga’ar, “Gub aray ni nggu pigpig ngomew, wenig ngomew mu unew ngog ngdarod nga tabinaw rog. Rayag ni ngam maluk nigew e rifrif u aymew mi gimew par u tabinaw rog e nep’ ney, me kadbul ni kam odgow mi gimew yan.” Machane me lungurow, “Danga’, bay gu pirew u roy u tagil’ e mu’ulung ko binaw e nep’ ney.” 3Machane me par Lot ngi i wenig ngorow, me munmun miyow un ngak ngranod nga tafen. Me lith Lot e flowa nge ngongliy rogon e ggan ni bfel’ ni nge kay fa gali pumo’on, miyow kay.

4Dawori mol fa gali milekag, me yin’ e pumo’on nu Sodom fare naun nga longob, ni urngin e pumo’on ko re binaw nem nrabad ngaram, ni tin pagel nge tin nike pilibthir. 5Miyad tolulnag Lot ni yad be fith, “Bu uw fa gali pumo’on ni karbow ni ngar pirew rom e nep’ ney? Mfekrow i yib ngomad nga wean nggu pired.” Pi pumo’on nu Sodom nem e kar darngal niged e gali milekag nem.

6Me yan Lot nga wean me ning e mab nga keru’. 7Me ga’ar ngorad, “Pi tafager rog, ri gu be wenig ngomed ndab mu ngongliyed e binir e ngongol nib kireb! 8Mu sapgad, l’agruw e ppin ni fakag ni bay ndawor nangew e pumo’on. Ere mu son gad nggu fekrow i yib nga wean ngomed mi gimed rin’ e tin gimed ba’adag ngorow. Machane dab mu rin’ed ban’en ngak e gali pumo’on ney, ya yow e milekag ni karbow ngalan e naun rog, ere thingar gu yoror rorow.”

9Me lungurad, “Mu chuw u kanawo’ romad, ya gab milekag ni mub ngaray! I gur mini’ ni ngamog ngomad e tin nggu rin’ed? Dakumur ning e kanawo’ ngomad, ya rigu rin’ed e ngongol ngom ni kab gel e kireb riy ko ngongol ni nggu ngongliyed ngorow.” Miyad tay e mathur ngak Lot, miyad yan ko mab ni ngar t’ared. 10Ma fa gali pumo’on ni yow bay u naun e ra girngiyew Lot nga naun, miyow ning fare mab. 11Miyow malmitnag urngin fapi pumo’on ni yad bay u wean, nge dakur pir’eged fare mab.

Lot ni chuw u Sodom

12Me fith fa gali pumo’on ngak Lot ni lungurow, “Kabay be’ rom ngabang u roy? Mu fek pifakam ni pumo’on nge ppin mra bay be’ ni girdi’ rom u lan binaw ma ga fek ngam chuweg u roy, 13ya nggu kireb nigew e re binaw ney. I SOMOL e ke rung’ag nrib kireb e tin be rin’ e girdi’ ko re binaw ney, me ere ke l’oegmow ni nggu kireb nigew yu Sodom.” 14Me yan Lot i guy fa gali pumo’on ni ngar mabgolgad fa gali ppin ni fak, me ga’ar ngorow, “Mu gur nigew gimew ngam chuwgow u roy; ya SOMOL e nge kirebnag e re binaw ney.” Miyow finey ni be thin ni gosgos.

15Ma nap’an ni be puf e woch, me tay fa gal engel e gur ngak Lot ni lungurow, “Mu gur nigem! Mu fek e bpin rom nge fa gali ppin ni fakam ngam chuwgad u roy, nge siy i un e pogofan romed ko re binaw ney ni ngan kirebnag.” 16Me yo’oran’ Lot. Machane aram rogon ma be runguy SOMOL Lot; ma aram me kol fa gali pumo’on pa’ Lot, nge bpin rok nge fa gali ppin ni fak ngar pow’iyew yad nga wuru’ fare binaw, miyow pagrad u rom. 17Nap’an nra pow’iyew yad nga wuru’ fare binaw, me ga’ar bagayow fa gal engel ngorad, “Mmilgad ngam ayuweged e pogofan romed! Dab mu sapgad nga tomur ma dab mu talgad u lan e loway. Mmilgad nga daken e burey, nge dab mm’ad.” 18Machane me ga’ar Lot, “Danga’; wenig ngom. 19Mu telim, ri ba ga’ ba ayuw ni kam pi’ ngog; kammagaer ni kam ayuweg e pogofan rog. Machane pi burey e ri kab mal’af; ra dawor gu taw ngaram me taw e re riya’ nir ngog, nggum’ ni dawor gu taw ngaram. 20Ga be guy e re binaw ni ba’aram ni ba’achig? Ba chugur nrayag ni gu thap ngay. Kam guy ni bochi binaw nib achig. Mpageg nggu wan ngay mu gu fos.” 21Me fulweg ni ga’ar, “Bfel’ u wun’ug e bug nir e thin; dab gu kirebnag e binem e binaw. 22Mu gur nigem! Mmil! Dariy ban’en nrayag ni gu rin’ nge mada’ ko ngiyal’ ni kam tawgad ngaram.” Bochan e yog Lot ni ba’achig, ma aram min tunguy fithingan e re binaw nem ni Zoar.+

Sodom ngu Gomorrah nni kirebnag

23Fa’ani yib e yal’ ngalang ma ke taw Lot nga Zoar, 24me pag SOMOL e sulfur ni be yik’ nge mul u lanelang nga daken yu Sodom nge yu Gomorrah. 25Ma aram me kirebnag SOMOL e gal binaw nem nge fare loway ni ga’ngin, nib mu’un urngin e girdi’ ngay ni be par u lan fa gal binaw nge urngin ban’en nike tugul u daken e but’ u rom. 26Machane me changar le’engin Lot nga tomur, me ngal’ ni bangi sol nike el.-

27Ri kab kadbul u reb e rran riy me gurnag Abraham ir ko fa gin’em ni sak’iy riy u p’eowchen SOMOL. 28Me changar nga daken e binaw nu Sodom ngu Gomorrah, nge re loway nem ni polo’, me guy e ath ni be yib u but’ ngalang, ni bod rogon ba tafen e nifiy ni ba ga’ ni be yib e ath riy ngalang. 29Machane fa’ani kirebnag Got e gali binaw nem ni bay u lan fare loway, ma bay Abraham u wan’, ma aram me pag Lot nge mil nde buch ban’en rok.

Rogon ni sum e girdi’ ni kanog e Moabite ngorad nge Ammonite

30Ma bochan e be tamdag Lot ni nge par u lan e binaw nu Zoar, ma aram miyad yan fa gali ppin ni fak nga daken e burey ngranod ra pired ngalan ba yiy. 31Me ga’ar e bin ba ilal ko fa gali ppin ni fak Lot ngak e bin bitir, “Be pilibthir e chitamangidow, ma dakuriy e pumo’on u roy u fayleng ni gadow ra figirngiy ngad diyen nigew e bitir ni bod ni yima rin’. 32Ngad guyew rogon nge chingnag, nge yog nda pired ngad diyengow rok e chitamangidow.” 33Miyow pi’ e wayin ngak e re nep’ i n’em nge unum; me yan e bin ilal fa gali ppin ni fak ngar pirew e chitamangirow, ma kari balyang e chitamangirow ko rrum nde nang.

34Me reb e rran riy me ga’ar fa binem nib ilal ngak e bin bitir, “Fowngan e gu pirew e chitamangidow; ere ngad guyew rogon nge ching bayay e nep’ ney ma ga yan ngam rin’ ni bod ni gu rin’ ngad diyengow rok.” 35Ma aram miyow pi’ e wayin ngak nge chingnag e re nep’ i n’em, me yan e bin bitir ko fa gali ppin ni fak Lot ngak Lot ngar pirew e nep’ nem. Ma ku aram rogon ni kari chingnag nde nang. 36Irera’ rogon me diyen fa gali ppin ni fak Lot rok e chitamangirow. 37Me gargel e bin ilal ko fa gali ppin ni fak Lot ma bochi pagel, me tunguy fithingan ni Moab.+ Ireram chitamngin e girdi’ ni kanog e Moabite ngorad e bin daba’ e rran. 38Ma ku er rogon e bin bitir ko fa gali ppin ni fak Lot niki gargel ma bochi pagel, me tunguy fithingan ni Benammi.+ Ni aram e chitamngin e girdi’ ni kanog e Ammonite ngorad e bin daba’ e rran.

Bible Ni Thothup

© 2007 Bible Society of Micronesia. Released under the Creative Commons CC-BY-SA license 4.0.

More Info | Version Index