Μορφή αναζήτησης

Ipisiyoni 4

Omaimidana weuna oluholimo lilime makoko lolo ibokuya minatune.

1Nemodaya We napamuye liki nala numuku hulinitikayoko minobo welimoya data leko ga lo libituwe. Omailimoya yoweko nebo nesamuya lesa molo libiboto, ayaloya makoko aweyaha iki minalo. 2+ Sa-nikiya duka li-liki limiki mulutipou eha jideko hulugu miniki osele delatibo nesa lolo ilibitatabomu osele delamideko dukatipo emo mideko emo mideko iki minalo. 3Ito hulumidana nalalau maya le mutiheletonebo ne. Sa-onebo neyo, ehe, aya nala maya hukikatayo, emo ujapa oetadeko emo ujapa oetadeko iki Omaimidana weuna oluholimo dilipe makoko ibotoya minalo. 4Omailimoya lukamidana uvaminala maya makokou letune loko lesa molo lemenebo maya ne. Sa-okaiyoko lemo maya makoko wewena minune, ito Omaimidana weuna oluholaya makoko ne. 5Ito We napaya makoko ne, ito monoka makokomuya ele elewole okaka noudawo ne, ito noku udokaka nesaya makokomidanagoya ne. 6Ito Omaiya muki wewena ahote makoko ne. Emolakahoya lemo muki wewena aseletoko ne. Sakoko lemodaya abuha-wowola ayalo ayalo lemekaiyoko yowanula letokaka noune. Lemo lukauya makoko makoko ayalo ayalo minokaka noiye.

7Sa-oneboya, Kalaestikaho limiboto makoko aweyaha oko monokamidana abuha-wowoya ayalo ayalo le-minokaka noune. 8+ Sa-onebomuya monoka bukuguya luhuwa mako sa-loko ne:

Emoya isaloka yowaya noyowidanaki nala numuku minabolawasida maya dadelo leko dilipe sinaibo ne. Ito monokamidana abuha-wowola maya lemo wewena lemenebo ne.

9Soto yowibomidana monawaya sakoya netiye: Emokahoya maya mikauka ukala lemenebokutiya aku le wili jeko yowiye. 10Ito limibo wemoya aku okulumauya asemo asemo yowidanaki emo weunamoya maya mikaki ito yowaya okulumaki mino etoha oko netiye loko yowenebo we ne. 11Ito monokamidana abuha-wowola limiboya emogoya wewenala malokaya aposolo lilime molaibo ne. Ito malokaya Omaimidana epaloti ga wetome ikaka we, ito malokaya gala laloya li hutili ikaka we, ito malokaya pastahena, ito monoka monawa api-napi ikaka we, 12edimosiya muki monoka elebo wewenasidaya dilipe lolowa ikadeko, monokamidana elekele itiki minatae loko Kalaestida wewenala lemo monokau woko woko napa etune loko yamidana wewenaya lilime molonebo maya ne. 13Sa-ikaka oko yowanu luniyoko ele elewole okakate ito Omaimidana ipalada monawalamu elekakateya hutili ideko luka le makokoto moloko monokau elewole oko minoko Kalaestikaho oko moloko ibomidana oko iyakau jeko napa oko mino-loko yowetune loko aya abuha-wowoya lemenebo maya ne. 14Sakokoya lemoya akale moloko minamoko abuha jeko minuniyoko dokepa jikaka wewenasiya suwaki namaki li limikadeko, suwa galimo madoteuya lilime nei hekadeko, malo emesalo molatupe yaloya emesalo molatupe loko lokatune. 15Lemo lukateya nobeko ga lalo loko minuniyoko, madote lolo oko nebo we Kalaestikahoya yamidana mamidana oko luhawate le etoha ideko elewole etune. 16+ Emotoka woko koluniyoko, aholakahoya mutihe lalo oletokadeko kolo lalo oko minoko eimola upamidana elekelela minokote Jisesida ila adela lolo etune. Sa-nokoya abuha-wowo lemekaiyoko leminudawo leliloya wati oko molo ele-minoko yowanuwa lekote lukate emo mideko emo mideko etudawomidana nasahililauya napa o-loko wetune.

Asehawa weute maya hulikoko ohatama weute le olo jetune.

17Yamuya nemoya We napamidana omudaloya data leko lo libituyo. Hetoka wewenasiya data kikaka niaboya aha nesamugo data kikaka niae. Sa-ikaka niayo, edimosi sabo nesa liki samilo. 18Hetoka wewenasiya dukanipo datanipo golotamiyoko nei nei moliki dukanipo hiki li likayoko minabomuye loko Omailokati elewoleya litabolawaya demesa mikae. 19Sakiya dukanipo hiki li likayoko nenako, lahelamibo nesamuya ma owanipo helamiki anulo monikaka nesalo minadanaki lahelibo lahelamibo nesamuya dumu helekaiyoko nenako, osele delamiyoko lolo-halo ikaka niae. 20Sa-ikaka niaboya, edimoya sa-ikiya minatae loko Kalaestida monawala lo bamudawoma ne. 21Emo monawalamuya lo libe-minudawo maya ne. Ito Kalaestitoka wiki kolikayoko emotokati ga lalowa lowa lowa uniyoko alo eli-minabo ne. 22+ Aseha weutipoki minikaka ayoko dumu helibo nesalimoya suwa loko dokepa jekaiyoko woko aha nesa lolo okaka iye. Sa-okaka onebo neyo, aya aseha weutipo maya hulalo. 23Sa-ikiki duka datatipo maya ohatama ideko minalo. 24+ Sa-iki ohatama weutipogo molikiki Omaimidana weunaki miniki wehe loko minokaka ito eto oko minokakamidanago iki minatae.

25+ Sa-oneyo, suwa nesa maya hulikalo. Lemoya kolo lalo okoko eimola wewenala lolo okudawo maya nenako, yamuya ga lalogo emo lo mideko emo lo mideko iki liki minalo. 26+ Mesahalau miniki lihimatipo likatae. Depalo moladeko saina mako lolo ikikima mesaha jiki minadeko hoya lemamideyo. 27Sakiya sa-itaboya olohamidana anula maya siyitamikilae. 28Ukele ikaka niabo wewenalitaya ya nesaya hulikiki dadeloti yowanuya dabuha moliki nodenesanipomu ito uvaminanipomu ohu jikaka niabo wewenasida nasahili ibitatabo abuha-wowotipoki minalo. 29Nuwama ga mako depauti lamilo. Gatipo elitabo wewenasida dilipe lalo itae loko ga lalogo liki emo ilime lalo ideko emo ilime lalo ideko itabo anumuya ohu jilo. 30Ito Omaimidana weuna oluhoya yamidana mamidana ikiki ipisamilo. Emokahoya onawa napaloya olisauti olutoletatibomu anewa netiye loko weuna oluhoya lemenebo maya ne. 31Ekesa ga, mukaha ga, mesaha ga, ito napa-napa ga lewo letowo okaka aya yaitaya eliki eli hulalo. Ito lowa hitabo data kamilo. 32+ Edimoya dukau hulu onedeko duka emo mideko emo mideko iki koli lalo iki minalo. Omailimoya Kalaestikumuye loko lihimatipo le hulolibetonebo nenako, edimosiya asaikiya emo lihimala le huloetadeko emo le huloetadeko iki minalo.

Monoka Madona Ohatama

©Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index