Μορφή αναζήτησης

2 Wasesalonike int

ULONGOZI

Baluwa ya kaidi kwa Wasesalonike yawandikagwa ni msigilwa Paolo (1:1). Awandikaga ibaluwa ino chipindi chiguhi eze aheze kuwandika baluwa ya 1Wasesalonike vyafanyanywa ni mihilimo 51 Kulisito eze elekwe. Paolo endaga achei ko mzi wa Kolinto umo akawandika ibaluwa ino kwa bunga dya Wasaselonike, bunga dya wazumizi dyakongaga mwe ntambo yakwe ya kaidi yo kumsankanila Chohile (Ntend 17:1-10). Mwe chitabu cha Ntendwa viwandikwa kugamba bunga dya wazumizi dyendaga na wantu Wayahudi na Wagiliki walozize wahangane.

Bunga dya wamzumile Kulisito dya Wasesalonike kulanaga chipindi cho uhelo na kwiza kaidi kwa Kulisito kwaviya Paolo kawawandikila Wasesalonike nkanana zilozize kulanga imbuli iyo mwe izibaluwa zose mbili. Hajihi ne nusu ye baluwa ya kaidi ni mbuli zikulanga chipindi cha uhelo. Iviya Paolo afunda kulanga ubwa. Chila mntu vyaungwa adamanye ndima apate nkande (3:6-10).

Vimndani

Paolo kakonga ibaluwa kwa kwetambalisa mwenye na wambuyaze (1:1-2).

Ukajika amtogola Chohile kwachausa cha bunga dya wazumizi wa Wasesalonike na kudilombezeza.

Mwe sula ya kaidi Paolo alonga vikunga chipindi cho udumo.

Ukajika alonga naho kulanga mbuli za ubwa na vikungwa kudamanya ndima (3:1-15).

Paolo abindiliza kwa ndamsa naho mwe bunga dya wazumizi (3:16-18).

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index