Μορφή αναζήτησης

Luka 22

Njama za kumkoma Yesu

Matayo 26:1-5; Mako 14:1-2; Yohana 11:45-53

1Zuwa kulu dye migate heijeligwe hamila, ikwitagwa Pasaka nadisogela. 2Walavyantambiko wakulu na wahinya sigilizi nawakalonda mbuli ya kumkoma Yesu mna nawakogoha wantu.

Yuda azumila kumhituka Yesu

Matayo 26:14-16; Mako 14:10-11

3Shetani amwingila Yuda akwitangwa Isikaliyote, yumwenga mgati mwa wadya wasigilwa mlongo na waidi wa Yesu. 4Yuda aita akulonga na Walavyantambiko wakulu na wadya wadimi we nyumba nkulu yo kuvikila, ivyo akunga amhituke Yesu chani wamgwile. 5Niyo welelwa wamgamba nawamwinke hela anadamanya ivyo. 6Yuda azumila, niyo akonga kulonda hantu hedi hakumhituka Yesu chani wamgwile, mna wantu wasekumanya.

Yesu Emalanya Kudya nkande ya Pasaka

Matayo 26:17-25; Mako 14:12-21; Yohana 13:21-30

7Niyo dyabula zuwa dya migate heijeligwe hamila, zuwa idyo nidyo idizuwa dyo ukuchinjwa mwanangoto we Pasaka. 8Ivyo Yesu awasigila Petulo na Yohana awagamba, Hitani mkachikiye vintu vye ngasu chani chidahe kudya Pasaka. 9Mna niyo wamuza, “Waunga chikaikiye kuhi?”

10Yesu awahitula, Tegelezani umo mkaita ko mzi namdugane na mgosi ketwika biga dya mazi, mtimileni kubula aho he nyumba akunga engile. 11Mgambileni mta inyumba iyo mhinyi akuza chikuhi icho ichumba hunga nidile Pasaka hamwenga na wanampina wangu? 12Naye nawenkeni chumba chikulu cha kulanga chihambigwe vyedi, ikani umo ivintu.

13Niyo waita wabwila saviya wagambilwe ni Yesu, niyo waika ivintu vye ingasu ye dizuwa dye Pasaka.

Nkande ya Chisingi ya Zumbe

Matayo 26:26-30; Mako 14:22-26; 1Wakolinto 11:23-25

14Ichipindi chize chibule Yesu niyo ekala adye inkande hamwenga na wasigilwa wakwe. 15Yesu niyo awagamba, siungisa chidye hamwenga mwe ingasu ino ye dizuwa dye Pasaka umo sinati kusulumizwa. 16Nawagambilani ichindedi sanidye vituhu kubula ize idamanyike mwe idizuwa idyo dyo useuta wa Chohile hadinati kubula.

17Niyo achiguha ichikombe amtogola Chohile agamba, “Guhani chino ichikombe mhokelezane kunywa. 18Nawagambilani chindedi kukongela haluse saninywe naho divai ino ikudamanywa na zabibu, kubula Useuta wa Chohile nawizile.”

19Niyo aguha umgate, amtogola Chohile niyo aubesula, awenka, awagamba, uno nuwo umwili wangu, ukulavigwa kwa chausa cha nyuwe, mdamanye savino chani mnikumbuke chila mkadamanya. 20Niyo adamanya saivyo ne ichikombe nacho, weze wabinde ukudya, niyo agamba, chikombe chino ni lagano hya dya Chohile dikuukulwa kwa sila ya sakame yangu, ikwitika kwachausa cha nyuwe.

21Mna kaulani yudya akunga anihituke ehano he meza. 22Chindedi Mwana ywa mntu aita akukomwa saviya vikigwe, mna hangi mwenye yudya mntu akunga amhituke.

23Ahadya niyo wakonga kuuzana wo wenye ni yuhi akunga amhituke Zumbe ywawo.

Kuhigana mwe Ukulu

24Wadya wasigilwa niyo wakonga kuhigana wo wenye ni yuhi mgati mwetu akunga atende chilongozi mwa weyawe. 25Yesu niyo awagamba, “Maseuta wa si ntuhu wawalongoza wantu wawo kwa nguvu, na wadya wakulongoza ‘Wakwetanga wambuya wachila mntu’. 26Mna visekutenda ivyo mwenyu mna yudya akunga atende mkulu mwenyu aungwa atende mdodo kujinka wose akunga atende chilongozi aungwa atende mndima. 27Nauza mkulu ni yuhi ni yudya akwikala mwe meza akagoja nkande hegu ni yudya akumwigaila? Nafanyanya ni yudya ekale he meza akagoja inkande hegu miye sikala hano enga mndima ywenyu.

28“Nyuwe namwihamwenga na miye umo hasulumila. 29Saviya Tate aninkile Useuta saivyo miye nami naniwenkeni nyuwe Useuta. 30Nidye na kunywa he meza yangu mwe useuta wangu naho namwikale mwe vigoda vyenyu vyo useuta mkayakantila makabila mlongo na maidi ya izulaeli.

Yesu alotela Ukani wa Petulo

Matayo 26:31-35; Mako 14:27-31; Yohana 13:36-38

31“Simoni, Simoni! Tegeleza! Shetani kalekelwa chipindi cha kuwajezani nyuwe, saviya mntu akuheta ngano. 32Mna miye sikulombezeza kwa Chohile chani uzumizi unanawo usekuhunguka naunihituke mna unauya uwajele moyo walukolo wako.”

33Petulo niyo amhitula amgamba, “Zumbe, miye semalanya kale nite na weye kwedigeleza hata habanika sina mbuli.”

34Yesu amhitula, “Nakugambila, Petulo,” “Zogolo hadinati kwila neichilo naunilemele nkanana ntatu kugamba hunimanyize.”

Mkwiji na Sime

35Yesu niyo awauza wanampina wakwe “Umo nawasigilagani msekutoza hela hegu mkwiji hegu vilatu mwahungukilagwa ni chibwani?”

Niyo wamhitula. “Bule,”

36Yesu awagamba mna yudya mta mkwiji wa hela naguhe, mta mkwiji we vintu naye naguhe. Seivyo hene bamba natage isuche yakwe chani agule. 37Nawagambila imbuli ino ya mawandiko yano Yakukile yekigwa hamwenga na wata ubanasi yongigwa yadamanywe. Yadya hungigwa nidamanye yehaguhi kubula

38Wanampina wakwe niyo wamgamba, “Zumbe, kaula hano!” Yesu niyo awahitula, “Vichinta!”.

Yesu Alombeza Chohile ko lugulu lwa Mizaituni

Matayo 26:36-46; Mako 14:32-42

39Yesu niyo ahalawa enga viya nakadamanya niyo aita ko lugulu we imizaituni mna wanampina wakwe niyo wambasa. 40Eze abule uko niyo awagamba mkalombeza sima mwingile mwe majezo.

41Niyo awasa aita hale hadodo utali wa mntu akudula yuwe hadya dikugwela. Niyo afika madi alombeza. 42“Tate,” uneva hegu ukaunga, unusize chikombe cha masulumizo. Mna visekutenda viya hunga miye, mna “Ivyo ukunga navitendeke.” 43Aho mndima ywa kwembingu kulaila kwa Chohile niyo eza amjela moyo. 44Umo emwe masulumizo makulu niyo ajendeleza kulombeza niyo alawa chiluke saviya madwentwe ya sakame niyo yajuluzika kubula hasi.

45Eze abinde ukulombeza niyo auya hadya hantu awasize wanampina wakwe niyo awambwila wagona, kwaviya nawana chinyulu. 46Niyo awagamba kwambwani mgona? Inukani mlombeze chani msekwingila mwe majezo.

Kugwilwa kwa Yesu

Matayo 26:47-56; Mako 14:43-50; Yohana 18:3-11

47Umo hanati kubinda ukulonga fyo dya wantu niyo dyeza dikalongozwa ni Yuda yumwenga mwe wadya wasigilwa mlongo na waidi, Yuda niyo ambasa Yesu chani amlamse kwa kumsesa. 48Mna Yesu niyo amgamba vino Yuda, wamhituka Mwana ywa mntu kwa kumsesa?

49Wadya wanampina wakwe weze wawone izimbuli zikudamanywa, niyo wagamba Zumbe chiwasenge mabamba? 50Yumwenga mwe wadya wanampina niyo amsenga bamba mndima ywa Mlavyantambiko Mkulu, niyo amsenga idigutwi dyakwe dya kulume

51Aho Yesu niyo amgamba, leka, “Vyachinta!” Niyo adonta idigutwi dya yudya mntu na kumhonya.

52Yesu niyo awagamba wadya Walavyantambiko wakulu, wadalahala wa wadimi we nyumba nkulu ya Chohile na wantu wakulu wose wezile kumgwila vino mwiza mtoza mabamba na makome mwiza kunigwila enga miye ni mbavi? 53Umo nanihamwenga na nyuwe mwe nyumba nkulu ya Chohile kwa chila zuwa hamnigwile mna chindedi chino nicho ichipindi chenyu, chino nicho chipindi cho udahi wa shetani.

Petulo amhituka Yesu

Matayo 26:57-58, 69-75; Mako 14:53-54, 66-72; Yohana 18:12-18, 25-27

54Niyo wamgwila wamguha wamwigala kubula kwe inyumba ya Mlavyantambiko mkulu mna Petulo nakamtimila Yesu kwa kunyuma luhalehale. 55Moto naujimbwa hagati ho uwa wo mdugano wose nawekala hamwenga, Petulo naye nehadya. 56Mndima yumwenga mvyele eze amwone Petulo kekala haguhi ho moto, niyo amng'oila meso amgamba, Yuno mntu nehamwenga na Yesu.

57Mna Petulo niyo alemela agamba, We mvyele miye simmanyize.

58Chize chijinke chipindi chidodo mntu mtuhu niyo amwona Petulo amgamba, Weye wiyumo mwe wano wagwiligwe,

Mna Petulo niyo amhitula amgamba we mbwawe suyo miye.

59Enga saa dimwinga dijinkile mntu yumwenga niyo eza kumvilikiza chindedi yuno ne ehamwenga na Yesu, hambwe kalaila Galilaya.

60Mna Petulo niyo amgamba, we mbwawe simanyize icho ukulonga,

Ahadya umo achekulonga zogolo niyo dyaila. 61Zumbe Yesu niyo ahituka na kumsinya Petulo, ahadya Petulo niyo akumbuka yadya agambilwe ni Zumbe, dyelo zogolo hadinati kwila naunihituke nkanana ntatu. 62Aho Petulo niyo afosa kweise, na kwila vidala.

Yesu atilwa na kutoigwa

Matayo 26:67-68; Mako 14:65

63Wadya wantu nawakamdima Yesu niyo wamtila nakumtowa. 64Wamgubiga ameso niyo wamuza, “Akutoile ni yuhi? Hebu bunkula chikaule?” 65Niyo wamhuluta vidala.

Yesu egalwa mwa meso ye Chitala

Matayo 26:59-66; Mako 14:55-64; Yohana 18:19-24

66Kwize kuche, wakulu wo mzi na wantu niyo wekala chitala, Wahinya Sigilizi na walavyantambiko wakulu naweyumo mwe icho chitala, Yesu niyo egalwa he chitala. 67Niyo wamuza, “Chigambile,” “Weye nuyo masiya?”

Kulisito niyo awagamba, “Uneva nina wagambilani, nyuwe hamnizumile, 68naho hegu ninawauzani hamnihitule. 69Mna kukongela vino haluse Mwana ywa Mntu nekale haguhi na Chohile Mta nguvu.”

70Wose niyo wamuza, “Elo, chigambile weye nuyo Mwana ywa Chohile?”

Yesu niyo awagamba, “Nyuwe mlonga mwagamba miye nuyo.”

71Niyo wagamba, “Hachikunga ukuzi mtuhu mwakwe! Suwe wenye chimwiva ivyo alongile!”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index