Μορφή αναζήτησης

Luka 23

Yesu Egalwa kulongozi kwa Pilato

Matayo 27:1-2, 11-14; Mako 15:1-5; Yohana 18:28-38

1Akaheza wantu wose niyo wachimala, wamwigala Yesu kulongozi kwa Pilato, 2Wakonga kumlongeleza wakagamba, “Yuno mntu nachimbwila akawadanta wantu wose, walemele kuliha kodi kwa Seuta ywa Lumi na kwetanga hambwe nuyo Kulisito, Seuta.” 3Pilato amuza Yesu, “Weye wi seuta ywa Wayahudi?”

Yesu amhitula. “Niweye ukulonga,”

4Akaheza Pilato awagamba walavyantambiko wakulu hamwenga ne difyo dya wantu, “miye sikuwona wavu wowose wakumkantila yuno mntu.” 5Mna wowo walahiliza wakagamba, “Kwa sila ya mahinyo yakwe awaluvya wantu wadamanye wavu mwe isi yose ya Yudeya. Kakongela Galilaya haluse kubula hano.”

Yesu Egalwa kwa Helode

6Pilato eze eve ayo, niyo auza, “Vino mntu yuno ni mkaya wa Galilaya?” 7Eze amanye kugamba Yesu ne mo mkowa ukulongozwa ni Helode, niyo amwigala kwa Helode, kwaviya Helode naye nendile eyuko Yelusalemu. 8Helode eze amwone Yesu niyo eleleswa, kwaviya nakeva kale izimbuli zakwe, ivyo nakamgoja kwa chipindi chitali. Nana msuhi amwone Yesu akadamanya vilagiso. 9Ivyo niyo amuzisa, mna Yesu hahitule dyodyose. 10Walavyantambiko wakulu na wahinya Sigilizi wendaga aho walavyaga malaho makulu mwa Yesu. 11Ivyo Helode hamwenga na wankondo wakwe wambasa Yesu na kumjela soni, niyo wamvisa suche zikale za chiseuta na kumvuza kwa Pilato. 12Mwe dizuwa diya Helode na Pilato wendaga hawekwivana, mna kukongela dizuwa idyo niyo watenda wambuya.

Yesu Akantilwa file

Matayo 27:15-26; Mako 15:6-15; Yohana 18:39-19:16

13Ivyo Pilato niyo etanga chitala cha wakulu wa walavyantambiko, vilongozi, na wantu wawo, 14awagamba, mnigaila mntu yuno mwagamba nakawadanta wantu. Haluse tegelezani, nize nimuze imbuli iyo mwa meso yenyu simuwone na lema dyodyose mwa ayo mkumlaha. 15Naho Helode hamwone lema dyodyose, nivyo vilekile kamvuza kwetu. Mntu yuno hadamanye dyodyose dikuleka ankantilwe kukomwa. 16“Ivyo nanilagize atoigwe nkome niyo namlekela.” 17Chila zuwa dya Pasaka Pilato na kaungwa alekele mfungwa yumwenga. 18Mna wose hamwenga watula lwasu, “Muse yuno mntu! Chifungwile Balaba!” 19Balaba nakajelwa mndani kwa wavu wa nkumbizi mwe kaya, naho nakakoma wantu. 20Pilato nakaunga amlekele Yesu, ivyo niyo alonga nawo vituhu. 21Mna wowo niyo watula lwasu vituhu, “Mtungike! Mtungike!”

22Pilato awagamba nkanana ya katatu, “Kabalangani? Sikuwona ubanasi wowose mwakwe vikuleka akomwe! Nanilagize atoigwe nkome vikaheza nimlekele.” 23Mna wowo wajendeleza kutula lwasu vidala kugamba Yesu aunngwa atungikwe mo msalaba, na mo udumo wo lwasu lwawo niyo wahudwa. 24Ivyo Pilato kamkantila Yesu saviya nendile wakaunga. 25Amvugwila kulaila kwedijeleza yudya waungile, yudya ajeligwe kwedijeleza kwa wavu wa nkumbizi na kukoma wantu, amwinkiza Yesu kwawo wamdamanye ivyo wakunga.

Yesu Atungikwa mo Msalaba

Matayo 27:32-44; Mako 15:21-32; Yohana 19:17-27

26Umo wakamwigala ko kumtungika mwe sila, wadugana na mntu yumwenga akwitagwa Simoni wa si ya Kilene endaga akalaila kwe kaya zihaguhi. Wamchimalisa, wamkankalisa etwike msalaba wa Yesu, na kumtimila mnyuma. 27Fyo kulu dya wantu dimtimila, mgati mwawo namna wavyele nawakalomboleza na kwila. 28Yesu awahitukila awagamba, “Nyuwe wavyele wa Yelusalemu! Msekuniila miye, mna kweileni nyuwe wenye na wana wenyu. 29Kwaviya mazuwa nayeze aho wantu wakunga walonge, ‘Chinyemi china wadya hewakweleka, wadya hawajezaga kweleka hegu konkeza!’ 30Chipindi icho wantu nawakonge kuyagamba magulu, ‘Chigweleni!’ Na wagulu, ‘Chigubikeni!’ 31Kwaviya uneva wantu wautendela mti mbisi seivyo, naitende zeze kwa mti unyaile?”

32Kwendaga na wantu watuhu waidi, wendaga weihiye, wegalagwa hamwenga na Yesu ko kutundikwa. 33Weze wabule hantu hakwitangwa, “Gobela dya mtwi”, niyo wamtungika Yesu mo msalaba, na hamwenga na wadya wabanasi waidi, yumwenga ntendelo ya kulume yumwenga kumoso kwakwe. 34Akaheza Yesu agamba, “Walekeile, Tate kwaviya hawamanyize diya wakudamanya.”

Niyo wapangana izisuche za Yesu kwa kuzitoila tegatega. 35Wantu nawachimala hadya wakakaula kuno vilongozi wa Wayahudi wakamtila wakagamba, “Ambulaga wantu watuhu, haluse neambule mwenye hegu nuyo Kulisito yudya asagulwe ni Chohile!” 36Wankondo nawo niyo wamtila, wamwigaila divai igwaduke, 37na kumgamba, “Kweambule mwenye hegu weye wi seuta ywa Wayahudi!”

38Ulahi na uwandikwa savino kulanga kwakwe, “Yuno nuyo Seuta ywa Wayahudi.” 39Yumwenga mwa wadya wabanasi atundikwe mo msalaba amhuluta, akamgamba, “Weye hwi Kulisito? Elo kweambule mwenye ukaheza uchambule naswi!”

40Mna yudya mnyawe niyo amkwahila, amgamba, “Weye hukumogoha Chohile? Hata hegu waungwa uhokele kanto seiyo. 41Suwe, ivyovili, vyachiwagila, kwaviya chongigwa chinkigwe kanto kwa yadya chidamanye, mna yuno mntu hana icho abalange.” 42Niyo amgamba Yesu, “Unikumbuke, Yesu, mo Useuta wako!”

43Yesu niyo amhitula amgamba, “Chindedi dyelo dino nautende hamwenga nami hantu hahoile.”

Kubanika kwa Yesu

Matayo 27:45-56; Mako 15:33-41; Yohana 19:28-30

44Yendaga saa mtandatu vino no msi, umo zuwa dilekile kulangaza isi, niyo kwatenda na chiza kubula saa chenda. 45Paziya dyendile ditungikwa mwe Nyumba ya Chohile ditatuka vihande vidi. 46Yesu niyo aguta kwa izwi kulu, “Tate! Mwe mikono yako naika muye wangu!” Kalonga vino nakubanika.

47Yudya mnkondo kawona chiya chilaile, niyo amtunya Chohile, akagamba, “Chindedi nani mntu ywedi!”

48Umo fyo dya wantu nawadugane hadya kukaula yose yalaile, wose niyo wauya kukaya, waketowa mwe vifuwa vyawo kwa chinyulu. 49Wadya wantu woseni wammanyaga Yesu, hamwenga na wadya wavyele wamtimilaga kulaila Galilaya, wachimala kwa hale wakakaula.

Kuhambwa kwa Yesu

Matayo 27:57-61; Mako 15:42-47; Yohana 19:38-42

50Kwendaga na mntu yumwenga akwitangwa Yusufu, mwelekwa ywa mzi umwenga wa Wayahudi ukwitangwa Alimataya. Endaga mntu ywedi akutunyiswa. 51Nendile akagoja kwiza kwa useuta wa Chohile. Hata hegu endaga yumwenga mwe Chitala Chikulu cha Wayahudi, endaga hevanaga nawo mwe ntendwa yawe. 52Yusufu aitaga kwa Pilato nakulombeza mwili wa Yesu. 53Niyo auseleza umwili hasi, auvisa sanda, nakuwika mwe mbila yadamanyagwa mwe luwe naho hayadamanyaga ndima. 54Dyendaga zuwa dya kuhumula nadyo dihajihi nakukonga.

55Wadya wavyele wezaga na Yesu kulaila Galilaya wamtimila Yusufu nakuwona imbila na ivyo mwili wa Yesu nauhambwe umo. 56Niyo wauya kukaya kudamanya malihamu na mavuta yakupwepweleka wauhake umwili.

Wahumula mwe Zuwa dya kuhumula, saviya Sigilizi ikunga.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index