Μορφή αναζήτησης

LUKAS 13

Žon byenen yeyát ḻáže'žo

1Ḻa' ža na'ze bžingak benne' ka' ga na', na' bzéngekle' Jesusen' kan ben Pilato. Bete' baḻe benne' Galilea, na' wẕi'e žen chégake', na' bchagen' ḻen x̱chengak bia beže, bia ka' ba bétgake'-ba' nich wžíagake' x̱chéngakba' ḻaw Dios. 2Bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—¿Žéklele ḻe'e wbága'žegak benne' Galilea ka' doḻa' ka yezika' benne' Galilea ka', dan' belzake'e ki? 3Žapa' ḻe'e: O'o, na' cha' bi yeyát ḻáže'le, ḻezka' kwia yi'le yógo'tele. 4Ḻezka' goken chegak chino' chonne benne' ka', bejbaga' yo'o zan kwia na', da' nzin' Siloé, ḻégake', na' gótgake'. ¿Žéklele ḻe'e belbága'že benne' ka' ẕia ka yezika' benne' ka' nníta'gake' ḻo yež Jerusalén? 5Žapa' ḻe'e: O'o, na' cha' bi yeyát ḻáže'le, ḻezka' kwia yi'le yógo'tele.

Žsaka' ḻebe Jesús che yag higo dan' bi be wžían

6Naž bzaka' ḻebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Wzóa to benne', na' wzóa to yag higo da' gozen' gan nak ḻo yežlyó chie'. Twiz twiz bejwíe' cha' ẕbia yagen', san bi be bžeḻ-le'. 7Naž gože' benne' žone' žin ḻo yežlyó chien', na' wnné': “Ba gok chonniz žida' žeyilja' da' kwia yag higo ni, san bi be žežeḻ-lan'. Bchogen. ¿Biẕ chen' kon lanen yežlyó nga?” 8Naž bechebe benne' wen žin na', na' gože' ḻe': “X̱an, bka'nen yetó yízteze, na' wzacha' yo kwe'j kožen, na' wžá'n bebe. 9Cha' kwia yag ni, na' yega'nen wen, san cha' bi be kwian, naž chogon'.”

Jesús žeyone' to no'le yižwé' kate' nak ža la'y

10To ža žsedle Jesusen' benách ka' nníta'gake' ḻo yo'o gan ẕdobgak benne' judío ka' nich yéngekle' x̱tiža' Dios kate' nak ža la'y chégake'. 11Zoa to no'le ga na' ba gok chino' chonne yiz yoe'e yižwé', dan' yoe'e be' x̱iwe' da' žonen ga bi zej nnita' benách ka' chawe', na' nyéchwteze' ẕde', na' bi žak yeḻí kwine'. 12Katen' Jesusen' bḻe'ele' no'len', bḻiže' ḻe', na' wnné':

—Nó'ledo', ba beyako'.

13Naž Jesusen' bx̱oa ne'e ḻe', na' ḻa' bḻite kwin no'len', na' bka'n ẕene' Dios. 14Naž bža'a benne' blo che yo'o gan želyenle' x̱tiža' Dios. Ẕže'e dan' beyón Jesusen' no'len' kate' nak ža la'y. Benne' blon' gože' benne' ka' nníta'gake' ga na', na' wnné':

—X̱op ža de gonžo žin. De latje ḻo ža ka' yidle nich no benne' yeyone' ḻe'e, na' kege ža la'y.

15Naž beží'i X̱anžon', na' wnné':

—Ḻe'e, benne' ka' ẕḻoé'ezele chawe' kwinle, ¿bi žejsežle bia beže ka' che chele gan dá'gakba' kate' nak ža la'y, na' chjwá'le-ba' we'j nis? 16No'le ni nake' ẕa'só Bran, na' chino' chonne yiz ba gok žsaka' zi' da' x̱iwe' ḻe'. ¿Bi žaḻa' no benne' yeslé' ḻe' lo nan' ḻa'kze nak ža la'y?

17Kate' wnná Jesusen' da' ni, bedoé'egekle yógo'te benne' yodo' ka' nníta'gake' ga na', na' belžé'e Ḻe', san bebégekle yezika' benách ka' nníta'gake' ga na'. Ki béngake' dan' bḻé'egekle' da' ẕen ka' da' žon Jesusen'.

Žsaka' ḻebe Jesús che bínnedo' mostasa

(Mt. 13:31‑32; Mr. 4:30‑32)

18Naž wnná Jesusen':

—¿Nakx̱kze žak ẕgole da' ẕnna bia' Dios, o biẕe wsaka' ḻebžon? 19Žaken kan žak che to bínnedo' mostasa, dan' wẕí' to benne', na' gozen' gan nak ḻo yežlyó chie'. Bgole yag mostasan', na' goken to yag ẕen, na' bžingak byínnedo' ka', na' béngakba' x̱ó'ngakba' ḻo ni'a nen'.

Žsaka' ḻebe Jesús che kwa zichj che yet x̱til

(Mt. 13:33)

20Ḻezka' wnná Jesusen':

—¿Biẕkze wsaka' ḻeba' da' ẕnna bia' Dios? 21Naken ka kwa zichj che yet x̱til, dan' wẕí' to no'le, na' bchix̱en' chonne kwe' kwa yet x̱til, na' bgole dot kwan'.

To gan žaḻa' težo da' naken to lchido'

(Mt. 7:13‑14, 21‑23)

22Kate' Jesusen' yoe'e nez zeje' Jerusalén, wdíe' ḻo yež ẕen ka', na' yeždo' ka', na' žsedle' benách ka' nníta'gake' latje ka'. 23To benne' wnnable' Jesusen', na' wnné':

—X̱an, ¿babze benne' ka' yelágake'?

Jesusen' gože' benne' ka' nníta'gake' ga na', 24na' wnné':

—Le we' ḻaže' cho'ole zaka' gan žo'ogak benách ka', da' naken to lchido', dan' žapa' ḻe'e: yénegekle benne' zan chó'ogake' ga na', san bi sáke'gekle'. 25Te chas x̱an yo'o, na' wsejwe' yo'o, ḻe'e na' soale ḻa' ḻí'ale, so ḻawle wḻižle ža yo'on', na' ye'le-ne': “X̱an, x̱an, bsaljw cho'oto'.” Naž yeží'i bennen', na' yi'e ḻe'e: “Bi nnezla' noẕ benne' ḻe'e.” 26Naž so ḻawle nnale: “We'j bdáwḻento' Le', na' bsedlo' gan nak ḻawe' ya'a cheto'.” 27Naž yi'e ḻe'e: “Žapa' ḻe'e, bi nnezla' ga benne' ḻe'e. Le kwas ga zoa' ni, yógo'tele žonle da' kegle.” 28Naž kwež nyáche'le, na' wx̱éj láye'le kate' ḻé'elele Bran, ḻen Isaak, na' Jakob, na' yógo'te benne' ka' bcháḻjgake' ḻo wláz Dios, benne' ka' chejnníta'gake' gan ẕnna bia' Dios, san ḻe'e ga'nle ḻa' ḻí'ale. 29Žingak benne' ka' žójgake' zaka' gan ẕḻa' wbíž, na' zaka' gan ženen, na' zaka' gan za' be' zag, na' zaka' gan ẕde wbíž byo' zag ka', na' kwé'gake' ye'j gáwgake' gan ẕnna bia' Dios. 30Naž baḻe benne' ka' gákgake' benne' blo, benne' ka' ngá'ngake' ka'ze na'a, na' baḻe benne' ka', benne' zej nake' benne' blo na'a, gá'ngake' ka'ze.

Ẕbež nyache' Jesús ni'a chegak benách Jerusalén

(Mt. 23:37‑39)

31Ḻa' ža na'ze bžingak benne' yodo' fariseo ka' gan zoa Jesusen', na' góžgake' Ḻe':

—¡Bežój! ¡Beẕónnj nga, dan' žénele Herodes gote' Le'!

32Jesusen' gože' ḻégake':

—Le chej. Le chejzenle bennen' nake' ka to beza', da' ẕnnia': Bwia nga, žebeja' be' x̱iwe' ka', na' žeyona' benách ka' na'a, na' wx̱é, na' wižj, na' yeyóž gona' žin chia'. 33Žon byenen yá'aḻena' x̱neza' na'a, na' wx̱é, na' wižj, na' žina' ḻo yež Jerusalén, dan' žótgake' benne' ka' ga na', benne' ẕcháḻjgake' ḻo wláz Dios.

34’Ḻe'e, zoale Jerusalén. Žotle benne' ka' ẕcháḻjgake' ḻo wláz Dios, na' ẕže'ele yej benne' wbás ka' žseḻa' Dios chele. Zan chi'i gónela' wtoba' ḻe'e chia' kan žon ẕkoko', ẕtobba' bríse'do' ka' ẕan x̱ilba', san bi gónelele. 35Le wia nga, ka'ze ga'n ližle, na' žapa' ḻe'e, biž ḻé'elele neda' na' zejte nnale: “Ba nez ẕen gaken che bennen' ze'e ḻo wláz X̱anžo Dios.”

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index