Μορφή αναζήτησης

SALMOS 108

1Zoakze ḻáẕda'wa', Dios.

Zoakze ḻáẕda'wa' nich goḻkza' da' we ḻawa' Le'.

2Bebán, be' da' nakkza', na' le yebán, ḻe'e ẕgoḻ-le da' žóḻ-ḻento' ka', na' arpa ka'.

Zildo' yebankza'.

3Wká'n ẕenkza' Le' ladjw benne' chio' ka', X̱ana' Dios.

Goḻkza' chio' ḻawgak benne' yógo'te yež ka',

4dan' yeḻa' žeyache' ḻaže' chio' nakžen ẕen ka ya'abá,

na' da' li chio' nakžen ẕen ka bejw gasj ka'.

5¡Ga'n ẕenkzo' ya'abá, Dios!

¡Yeḻa' ẕen chio' ẕḻa' ḻawn dot yežlyó nga

6nich lagak benne' ka' nži'ikzlo' Le'!

Beslá ḻégake' ḻen yeḻa' wak chio', na' bechebe chia'.

7Ḻo latje la'y chie' wnná Dios: “Yebekzla' neda'.

Chisa' chele yežlyó chegak benne' Sikem ka',

na' wžix̱a' chele yežlyó da' žen' kwit yegw Sukot.

8Yežlyó Galaad naken chia',

na' yežlyó chegak ẕa'só Manasés.

Yežlyó chegak ẕa'só Efraín naken ka to ḻapa' da' žape chi'in yichja'.

Yežlyó chegak ẕa'só Judá naken gan ẕnna bi'a.

9Yežlyó chegak benne' Moab ka' naken ka to ẕiga' ya da' nžan' nis wná'a.

Ḻo yežlyó chegak benne' Edom ka' cho'na' ẕela' gol.

Si'a ba nez yežlyó chegak benne' Filistea ka'.”

10¿Noẕ benne' wchi'e neda' nich tíḻ-ḻena' yež zoa to ze'e sibe da' žape chi'in?

¿Noẕ benne' wchi'e neda' nich tíḻ-ḻena' benne' Edom ka'?

11¿Kege Le' wchi'o neda', Dios?

Le' bzoakzo' neto' cheḻa'ale,

na' bi wyéjḻeno' benne' cheto' ka', benne' ka' žjake' ḻo wdiḻe.

12Gokḻen neto' nich gak tíḻ-ḻento' benne' ka' ẕdíḻ-ḻengake' neto',

dan' dáche'ze gak gákḻengak benne' ka' neto'.

13To ẕen ḻen Dios gonžo to da' ẕenḻe'e,

na' Ḻe' wlage' benne' ka' ẕdíḻ-ḻengake' žo'o.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index