Μορφή αναζήτησης

SALMOS 109

1X̱ana' Dios, ẕka'n ẕena' Le'.

Bi ga'no' žize,

2dan' benne' ka' bi zej nake' chawe', na' benne' wen ḻaže' ka', ẕnnégake' chia' neda'.

Ẕnnégake' chia' da' wen ḻaže'.

3Ḻo yeḻa' ẕža'a chégake' zej nyechjle' neda', na' ẕnnégake' chia'.

Ẕdíḻ-ḻengake' neda', na' bi be bena' chégake'.

4Ḻa'kze bži'ila' benne' ka', na'a žéchjgekle' neda', na' ẕdíḻ-ḻengake' neda',

san neda' ẕnnabla' Le' gon chawo'o benne' ka'.

5Ḻa'kze bena' neda' da' chawe' chegak benne' ka', žóngake' neda' ẕia.

Ḻa'kze bži'ila' ḻégake' bi ẕḻé'egekle' neda' chawe'.

6Bzoa to benne' wen da' ẕinnj nich wchi'a ḻaže'e benne' ka' bi zej nake' chawe',

na' ben ga soa to benne' wži'e chégake', bennen' wḻoe'ele' ḻaw ẕia da' zej nbage'e.

7Katen' wchi'a ḻaže'e ḻégake', ben ga gak bia' ẕia da' zej nbage'e.

Bḻoe'el naken doḻa' da' ẕnnábgake' ḻawo' Le'.

8Ben ga gakgak nbabze ža sóagake' nbángake',

na' benn che benne' yoble da' wdápegake'.

9Bka'n ẕí'ngake' ka' bi' wzebe ka',

na' ga'ngak ẕó'legake' no'le wzebe.

10Ben ga gakgak ẕí'ngake' ka' benne' ẕdágakze'

nich nnábgekle' no benne' bi da' gonne' chégake',

na' ben ga žéḻgake' yet da' gáwgake' zíto'le gan zoa lížgake' da' nbia yin'.

11Ben ga cho'o da' nápegake' ḻo na' bennen' bsane' ḻégake' mežw.

Ben ga yeka'gak benne' zi'to' ka' da' ka' béngake'.

12Ben ga bi soa no benne' yeyache' ḻáže'le' ḻégake',

na' bi soa no benne' yeyache' ḻáže'le' bi' wzebe chégake' ka'.

13Ben ga kwia yi'gak ẕa'sógake' ka',

na' biž soa no ẕa'sógake', bin' labe' kan légake'.

14Bejsá' ḻaže' che da' ẕinnj da' bengak x̱a x̱tó'gake', X̱ana' Dios,

na' bi wsoḻo' doḻa' da' wbága'gak x̱ná'gake'.

15Bejsá' ḻáže'teze da' ẕinnj da' béngake',

san biž chejsá' ḻažo'o benne' ka',

16dan' bi bejsá' ḻáže'gake' yeyache' ḻáže'gekle' ljéžgake' ka'.

Bsáka'gake' benne' yache' ka', na' benne' gax̱jw ka',

na' benne' ka' wẕáka'gake', na' bétgake' ḻégake'.

17Wyáz ḻáže'gake' wnnégake' chegak benách ka'.

Ben ga nnégak benách ka' chégake'.

Bi gok ḻáže'gake' nnábgake' gak chawe' chégake'.

Ben ga bi soa no benne' nnable' gak chawe' chégake'.

18Da' ẕia da' žóngake' naken ka to da' žákwgake',

dan' wyó'on ḻé'egake' ka nis da' wé'jgake',

na' wyó'on žit chégake' ka set da' bdáwgake'.

19Ben ga tá'tezen ḻégake' ka to laže' yicha' da' nákwgake',

na' ka to x̱páygake' da' nžejen ḻí'agake'.

20Da' ni gaken chégake' to da' yebí'i X̱anžo Dios chegak benne' ka' ẕdíḻ-ḻengake' neda',

na' da' chiẕjwe' benne' ka' ẕnnégake' chia'.

21X̱ana' Dios, gokḻen neda' nich gak chia' da' chawe'.

Beslá neda' dan' žeyache' ḻáže'ḻe'e'lo' benách ka',

22na' dan' ẕzáka'ḻi'a, na' žiážjela',

na' žak zi' ḻáẕda'wa'.

23Ẕde chia' kan ẕde che to ẕoḻ kate' žen wbíž.

Žak chia' kan žak che to biche' zo katen' ẕche' to be' ḻeba'.

24Žat ẕiba' dan' žona' wbás,

na' nžítḻi'a dan' bi be žawa'.

25Naka' ka to da' žon dítjgekle'.

Ẕwíagake' neda', na' ẕta yíchjgake' nich gon dítjgekle' neda'.

26Gokḻen neda', X̱ana' Dios.

Beslá neda' dan' žeyache' ḻáže'lo' benách ka'.

27Ben ga gákbe'egekle' Le' žákḻeno' neda',

na' Le', X̱ana' Dios, benkzo' da' ni.

28Bi be žéke'la' cha' ẕnnégake' chia', cha' Le' žon chawo'o neda'.

Wzó ža', na' ben ga yedoé'egekle benne' ka' bi ẕḻé'egekle' neda' chawe',

san ben ga yebela' neda', benne' wen žin chio'.

29Ben ga yedoé'egekle benne' ka' ẕdíḻ-ḻengake' neda',

na' ben ga chíx̱gekle' to chi'ize.

30Dot ḻaža'a goḻkza' da' we ḻáwḻi'a X̱anžo Dios.

Wká'n ẕena' Ḻe' ládjwgak benne' zan ka'.

31Ḻe' zoe' kwit ḻi ža chegak benne' yache' ka',

nich yeslé' be' da' zej nakkze' ḻo na'gak benne' ka' ẕchóggake' chégake' gátgake'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index