Μορφή αναζήτησης

SALMOS 110

1X̱anžo Dios gože' X̱ana':

“Wžé' kwita' ḻi ža gan ži'a neda',

na' zejte ža gona' ga benne' ka' bi ẕḻé'egekle' Le' chawe' wzóa ẕíbgake' x̱ni'o.”

2Gan zo' yež Sión, gonn X̱anžon' yeḻa' wnná bia' chio'.

Ẕnne': “Wnná bia' benne' ka' ẕdíḻ-ḻengake' Le'.

3Ḻo ža kate' wzetjo' benne' ka' bi ẕḻé'egekle' ḻe' chawe',

dot ḻáže'gak benne' chio' ka' wdé kwíngake' ḻo no'o,

ka žon x̱le'l zílele, da' žakwn ya'a la'y chia' ka'.

Kikze yeyák yiz kwide' chio' tža tža.”

4Bchebe ḻaže' X̱anžon', na' bi wché'e x̱tiže'e, wnné':

“To chi'ize nako' bx̱oz kan gok bx̱oz Melkisedek.”

5Zoa X̱anžon' kwito' ḻi ža gan zo'.

Kate' že'e, na' wžía yi'e benne' wnná bia' ka'.

6Choge' chegak benne' yógo'te yež ka' gátgake', na' gote' benne' zante yež ka'.

Wžía yi'e benne' ka' ẕnna biá'gake' do ẕente yežlyó.

7Ye'je' nis yégodo' da' zoan žoa'a nez,

na' yeyák yeḻa' waḻe chie'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index